Prilozi:

Broj: 01/P-2471/23

Datum: 25.10.2023. god.

 

Temeljem Odluke broj 01/1-919/2023 od 19. listopada 2023., Odluke broj 01/1-231/23 od 28.ožujka 2023. , i Odluke broj 01/1-162/2023 od 24. veljače 2023. godine    raspisujem

NATJEČAJ

o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem

  1. Datum javnog nadmetanja

Javno nadmetanje će se održati 07.11.2023. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

  1. Predmet licitacije

Predmet licitacije su slijedeća osnovna sredstva

LOT 1. MOTORNA VOZILA

RED. BROJ

MARKA VOZILA

GODINA PROIZVODNJE

REGISTARSKA OZNAKA

STANJE VOZILA

CIJENA KM

BROJ  ŠASIJE

ORGANIZACISKA JEDINICA

1.

NISSAN TERRANO

2005

A16-E-761

NEISPRAVNO

3.000

VSKTVUR20U0563689

ŠUMARIJA DRVAR

2.

NISSAN TERRANO

2005

A16-E-765

NEISPRAVNO

3.000

VSKTVUR20U0563937

ŠUMARIJA TOMISLAVGRAD

3.

ŠKODA FABIA

2008

M27-J-757

NEISPRAVNO

3.500

TMBGH45J68S501118

RASADNIK PRŽINE

4.

OPEL VIVARO

2008

A54-E-885

NEISPRAVNO

3.500

W0LJ7UHA68V667084

ŠUMARIJA GLAMOČ

5.

PRIKOLICA RIEDLER

2001

A05-K-818

NEISPRAVNO

12.000

VA9RUH22011RA1246

ŠUMARIJA TOMISLAVGRAD

 

LOT 2. OSNOVNA SREDSTVA

REDNI BROJ

INV. BROJ

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA

KOM.

POČETNA VRIJEDNOST (KM)

ORGANIZACIJSKA JEDINICA

1.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

3

30,00

DIREKCIJA

2.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

43

1304,17

DIREKCIJA

3.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

2

20,00

ŠUM. KUPRES

4.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

24

881,85

ŠUM. KUPRES

5.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

2

159,88

ŠUM. LIVNO

6.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

2

97,68

ŠUM. TOMISLAVGRAD

7.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

3

680,00

ŠUM. TOMISLAVGRAD

8.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

2

230,62

ŠUM. GLAMOČ

9.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

2

85,04

ŠUM. BOSANSKO GRAHOVO

10.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

9

90,00

ŠUM. BOSANSKO GRAHOVO

11.

Vidi napomenu

UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (neispravno)

16

160,00

ŠUM. DRVAR

12.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

2

132,77

ŠUM. DRVAR

13.

Vidi napomenu

RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (neispravno)

2

20,00

RASADNIK PRŽINE

 

NAPOMENA: Stavke iz LOT 2: redni broj 1. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.0392-3; 0631;0488-6); redni broj 2.RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br1910; 1284; 0526; 0527; 0530; 0528; 0550; 0513; 1144; 1016; 1249; 1269; 1517; 1577;1689; 1690; 1-0151; 1-0198; 1-1113; 1-0111; 1-1109; 1-1103; 1-1140; 1-1136; 1-1102; 1-1085; 1-0384; 1-0553; 1-1123; 1-1062; 1-1107; 1-0324; 1-0613; 1-1074; 1-0280; 1-0725; 1-0154; 1-0323; 1-0957; 1-0972; 1-1260; 1726; 1-0267); redni broj 3. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.16691; 16560-10;16816; ); redni broj 4.RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br.16743; 16108; 16553;16583; 16532; 16745; 16636-2; 16785; 16604; 16807; 16796; 16552; 16603; 16767; 16782; 16812; 16632; 16719; 16523; 16674; 16675; 16671; 1516); : redni broj 5. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.0451; 0452;); redni broj 6. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.0132-15; 0470); redni broj 7. RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br.0397; 0512; 0513 ); redni broj 8. RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br.0415; 1002); redni broj 9. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br.0475; 0553) red. Br. 10.RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br 0434; 0321; 0345; 0537; 0487; 0347; 0468; 0371; 0375;) red. Br. 11. UREDSKI NAMJEŠTAJ I SLIČNA OPREMA (inv. Br . 0186; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; ; 0193; 0194; 0195; 0455; 0456; 0457; 0458; 0459; 0460), red. Br. 12.RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br.0199; 0466) 13.RAČUNALNA i SLIČNA OPREMA (inv. Br.0236; 0174).

Osnovna sredstva koja su predmet javnog nadmetanja mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 900 sati do 1500 sati na lokacijama koje su navedene u tabelama osim za LOT 1 redni broj 1. kojI se nalazi na lokaciji Direkcija.

  1. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe  koje uplate 10% početne cijene LOT-a za koji daju ponudu na račun 3381502289612538 UNICREDIT BANK D.D. ili na blagajni Direkcije.

Za više detalja o oglašenim lotovima  kontakt osobe su  gosp. Toni Šimić telefon: 034/276-529 i mobitel: 063/351-018.

  1. Sadržaj ponude

Ponuda se podnosi na originalnom obrascu koji se može preuzeti u privitku ovoga natječaja.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti u koju se obvezno stavlja i dokaz o uplati 10% početne vrijednosti lot-a za koji se aplicira.

  1. Predavanje ponude

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje zatvorene ponude sa naznakom „ponuda za licitaciju osnovnih sredstava za redni broj (staviti broj LOT-a i redni broj)“ u Direkciji Kupres u službi Protokola (na ulazu u Direkciju), do dana 07.11.2023. godine do 10:00 sati.

  1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno na dan 07.11.2023. godine u 11:00 sati , u Sali za sastanke u Direkciji u Kupresu.

  1. Kriterij za ocjenu ponude

Kriterij za ocjenu ponude je najbolja ponuđena cijena ispravne ponude. Sve neblagovremene i neispravne ponude neće se razmatrati.

  1. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će ugovor o kupoprodaji osnovnih sredstava.

Prije zaključivanja ugovora izabrani ponuđač je dužan uplatiti cijelokupan iznos u roku od 3 dana od dana licitacije. U slučaju da ponuđač u navedenom roku ne uplati vrijednost kupljenih osnovnih srestava, smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Prilog:

  • Obrazac za ponudu

 

Predsjednik povjerenstva

Toni Šimić