Prilozi:

 

Broj: 01/1-2574/23

Datum: 08. studenoga 2023.

Temeljem članka 7d. Statuta Šumsko gospodarskog društva „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH“, broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/21), članka 5. Pravilnika o radu  ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres  (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa, broj: 01/1-913/23 od 19. listopada 2023. god. sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“, broj: 4/23), raspisuje se,

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

Šumsko gospodarsko društvo „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, skraćeni naziv ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, sa sjedištem u ulici Splitska bb, (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME, za radna mjesta:

 1. Vozač „B“ ili „C“ kategorije (1 izvršitelj) u šumariji Tomislavgrad
 2. Čuvar objekata (1 izvršitelj) u šumariji Glamoč

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz točke I su da je osoba koja se prijavljuje na Natječaj:

 • navršila 18 godina života;
 • da je državljanin BiH,
 • da im zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III

Uvjeti za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Radno mjesto: Vozač „B“ ili „C“ kategorije
 • Lokacija radnog mjesta: šumarija Tomislavgrad u Tomislavgrad;
 • Potrebna kvalifikacija: III-IV stupanj stručne spreme
 • Potrebno radno iskustvo: Ne
 • Posebni uvjeti: Vozačka dozvola „B“ ili „C“ kategorije
 1. Radno mjesto: Čuvar objekata
 • Lokacija radnog mjesta: šumarija Glamoč u Glamoču;
 • Potrebna kvalifikacija: I stupanj stručne spreme
 • Potrebno radno iskustvo: Ne
 • Posebni uvjeti: Ne

KRATAK OPIS POSLOVA

 1. Radno mjesto: Vozač „B“ ili „C“ kategorije (točka III – 1) obavlja sljedeće poslove:
 • svakodnevno priprema i kontrolira ispravnost motornog vozila za koje je zadužen,
 • upravlja motornim vozilom na putnom pravcu upisanom u putnom nalogu,
 • pravovremeno prijavljuje uočene kvarove, a sitne kvarove po mogućnosti sam otklanja,
 • opskrbljuje motorno vozilo mazivom i gorivom,
 • svakodnevno brine o održavanju i čišćenju (unutarnjem i vanjskom) vozila,
 • brine o redovitom podmazivanju vozila,
 • vodi računa o pravovremenom registriranju vozila, preventivnim tehničkim pregledima vozila i priprema vozilo za tehnički pregled,
 • pridržava se svih zakonskih propisa o sigurnosti prometa na cestama,
 • uredno vodi putni nalog,
 • pomaži pri otklanjanju kvarova na motornom vozilu,
 • uredno garažira vozilo na predviđeno mjesto,
 • pridržava se mjera zaštite na radu i zaštite od požara,
 • pridržava se odgovarajućih postupaka i uputa za rad,
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.
 1. Radno mjesto: Čuvar objekata (točka III-2) obavlja sljedeće poslove:
 • čuva objekt i sredstva u krugu objekta,
 • sprječava pojave koje mogu nanijeti štetu sredstvima i ugroziti sigurnost objekta, sredstava rada i ljudi,
 • ne dopušta pristup objektu i sredstvima rada osobama koje nisu u radnom odnosu u Društvu,
 • otklanja sve opasnosti od objekta ukoliko to sam može učiniti a ukoliko ne može hitno obavještava svog pretpostavljenog odnosno upravitelja,
 • sprječava neovlašteno unošenje u objekt zapaljivih, otrovnih i eksplozivnih sredstva kao i druge opasne materije,
 • sprječava neovlašteno iznošenje predmeta i stvari iz objekta,
 • kontrolira vatrogasnu opremu i aparate i o neispravnosti istih na vrijeme obavještava svog pretpostavljenog,
 • vodi točnu i urednu evidenciju ulazaka i izlaska iz objekta,
 • bez obzira na radno vrijeme ne smije napustiti radno mjesto bez dolaska drugog čuvara koji ga smjenjuje,
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

IV

Probni rad za radna mjesta iz točke I ovog natječaja, nisu predviđena.

V

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;
 • Potvrdu o prebivalištu iz CIPS-a, ne starije od 3 mjeseca ;
 • Diploma/Svjedodžba o stečenom zanimanju odnosno stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, a za diplome/svjedodžbe stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji diplome/svjedodžbe od nadležnog Ministarstva;
 • Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu „B“ ili „C“ kategorije (ovjerena kopija vozačke dozvole) za radno mjesto pod rednim brojem 1.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana ovjere do dana prijavljivanja na Natječaj.  

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VI

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu sa naznakom radnog mjesta za koja se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uvjeta priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uvjeti isti.

VII

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka i liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

VIII

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, bit će odbačene zaključkom.

IX

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

X

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.

Za radna mjesta za koje je kao uvjet propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka 1. ovog članka te pismenog dijela ispita ukoliko je predviđeno. Područja pitanja na Usmenom ispitu biti će definirana iz djelokruga opisa poslova radnog mjesta propisanih Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za koje je raspisano javno oglašavanje. Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računalu, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, upućenost u način rada Društva i upućenost u poslove radnog mjesta te druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi i slično.

XI

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem poziva koji će biti dostavljen na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.

O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili telefonskim putem.

XII

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavit će se na web stranici Zavoda za upošljavanje Livno, u dnevnim novinama „Dnevni list“ i na web stranici Društva. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa sljedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XIII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koju se kandidat prijavljuje:

ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb, sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto - (navesti radno mjesto i organizacijsku jedinicu za koje se prijavljuje)“ - Ne otvarati“.

 

v.d.  D I R E K T O R A

Nikola Perković, mag.ing.šum.