HRVATSKO ŠUMARSKO  DRUŠTVO

u Federaciji Bosne i Hercegovine

Upravni odbor i Nadzorni odbor

 

Sukladno sazivu  za sjednicu Upravnog odbora i Nadzornog odbora „HŠD“ u F B i H broj:01/05/24  od 08. 04. 2024. god. , ista je održana u Posušju 16.4. 2024.god. (Utorak) u 11,00 sati,

za koju je sačinjen:

                                                                          Z A P I S N I K

 

Sjednica Upravnog odbora i Nadzornog odbora „HŠD“ u F B i H održana je 16.4.2024. god. (Utorak) u Posušju u sali za sastanke  restorana Bosiljna sa početkom u 11,00 sati.

Nazočni:

       Marija Zadro, član Skupštine; Petar Gelo, preds. UO; Davor Mioč, član UO; Ljiljana Petrović, član UO;   Slavica Perlić, član UO; Ivica Grgić član UO, Albert Kokić, preds. NO; Nedjeljko Pokrajčić, član NO; Ivan Raič, član NO.

Gosti: Robert Primorac,  podružnica Široki Brijeg; Martin  Miličević podružnica Posušje, Nedeljko Knežević  član podružnica   Čapljina   i Mario Antosović podružnica Tomislavgrad.

 Izočan (opravdano):

       Marko Zorić, tajnik HŠD.

Sjednicu Upravnog odbora i Nadzornog odbora otvorio je gosp. Petar Gelo, predsjednik društva kojom prilikom je pozdravio nazočne, ujedno se zahvalio na odazivu sjednici, zaželio konstruktivan rad i predložio sljedeći:

Dnevni red:

  1. Izvješće o radu Hrvatskog šumarskog društva u F B i H za 2023. godinu,

         (Financijsko izvješće, Bilanca stanja na dan 31.12.2023. god., Bilanca uspjeha na

          dan 31.12.2023. god., Izvješće o gotovinskim tokovima za 2023. godinu).

  1. Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju HŠD u F B i H za 2023. godinu.
  1. Program rada HŠD u F B i H za 2024. godinu.
  1. Financijski plan prihoda i rashoda HŠD u F B i H za 2024. godinu.
  2. Pripreme za izbornu skupštinu
  3. Razno.

 

Predloženi je dnevni red predsjednik društva dao na razmatranje i usvajanje, s obzirom da nije bilonikakvih primjedbi od strane sudionika sjednice, isti je jednoglasno usvojen, čime su se stvorili uvjeti za početak rada sjednice prema predloženom dnevnom redu.

Ad.1, Izlaganje po prvoj točci dnevnog reda iznio je gosp. Petar Gelo, pred. društva, kojom prilikom je ukazao na sve detalje koji predstavljaju sastavnicu samog financijskog izvješća.

Kada je u pitanju financijsko izvješće za 2023. god. akcentirao je bitne stavke sa pokazateljima i to: 

 PRIHODI:

     - Ukupni prihod za 2023. god. iznosio je .............................................................  21.350,00 KM,

     -Prenesena sredstva iz prethodne (2022) god.  iznosila su  ................................  2.285,50 KM,

RASHODI:

           -Ukupni rashod za 2023. god. iznosio je ........................................................  13.705,00 KM,

           -Prenesena sredstva iz prethodne (2023) god. iznosila su .............................     9.993,42 KM,

BILANCA USPJEHA:

          -Novčana sredstva na početku razdoblja iznosila su.......................................  2.285,50  KM,

          -Novčana sredstva na koncu razdoblja iznosila su ..........................................   9.993,42 KM,

BILANCA STANJA:

          -Na dan 31. 12. 2023.god. aktiva i pasiva iznosili su.......................................    2.350,00 KM.

Nakon izlaganja po prvoj točci dnevnog reda, ista je nazočnima stavljena na razmatranje i usvajanje.

S obzirom da od nazočnih nitko nije imao potrebu diskutirati, ista je data na usvajanje, kada je i jednoglasno usvojena.

Ad.2, Izlaganje po drugoj točci dnevnog reda koja se odnosila na financijsko poslovanje HŠD

za 2023. godinu, podnio je gosp. Albert Kokić, pred. NO.

Referirao se na pokazatelje po pitanju financijskog poslovanja koji su prikazani u pisanim materijalima priređenim za sjednicu na temelju kojih je Nadzorni odbor donio sljedeće zaključke i to:

1- Materijalno – financijsko poslovanje HŠD u F BiH za razdoblje od 1. siječnja 2023.godine  do 31. prosinca 2023.godine obavljeno je u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, te  nije bilo nepravilnosti u radu i poslovanju.

2- Nadzorni odbor na materijalno – financijsko poslovanje HŠD u F BiH za razdoblje od siječnja 2023.god. do 31. prosinca 2023. god. dalo je pozitivno mišljenje.

Nakon izlaganja po drugoj točci dnevnog reda, ista je data na razmatranje. S obzirom da nije bilo

diskutanata, točka je stavljena na glasovanje te jednoglasno usvojena.

 

Ad.3, Za treću točku dnevnog reda koja se odnosi na Plan rada HŠD u F BiH za 2024. godinu

iscrpno izlaganje podnio je gosp. Petar Gelo, pred. društva, pri čemu je kronološki pobrojao i

obrazložio sve aktivnosti i obveze koje stoje pred društvom kroz cijelu kalendarsku godinu.

HŠD ima za plan i obvezu sprovesti sljedeće aktivnosti i zadatke i to:

 

        1- Održavanje izborne Skupštine društva,.....  okvirno u  lipnju 2024. godine,

        2- Održavanje sjednica Upravnog odbora društva,.......  obvezno 4 (četiri) godišnje,

        3- Sudjelovanje sa ostalim šumarskim udruženjima

            oko izrade Federalnog Zakona o šumama,...............   po pozivu,

        4- Suradnja sa svim razinama vlasti , od lokalne do

            državne u provedbi šumarskog zakonodavstva,......   po pozivu,

        5- Organizirati izobrazbu i polaganje stručnih

             ispita u šumarstvu,...............................................   po ukazanoj potrebi,

        6- Revidiranje članstva i izdavanje iskaznica HŠD,.......   transparentno,

        7- Organiziranje stručnih i sportskih natjecanja

             sa ostalim ŠGD, Šumarijade,...................................   dogovorno,

        8- Organiziranje stručno – edukativne ekskurzije,.......   godišnje,

        9- Posjeta drugim šumarskim društvima,....................  dogovorno.

Nakon izlaganja, točka je data na razmatranje, kada su doslovce svi sudionici sastanka uzeli učešće u diskusiji, istovremeno iznosili konstruktivnu analizu po svim stavkama ove točke.     

Poslije donesenih zaključaka točka dnevnog reda stavljena je na usvajanje te jednoglasno i usvojena.

 

Ad.4, Za četvrtu točku dnevnog reda koja se odnosi na Financijski plan prihoda i rashoda HŠD u F BiH za 2024. godinu, također je izlaganje predstavio gosp. Petar Gelo, pred. društva, pri čemu je detaljno po stavkama obrazložio izvore sredstava i iznose planiranih Prihoda i Rashoda za 2024. godinu.

Prema Financijskom planu za 2024. godinu:

     - Prihodi iznose .......................................................................   23.900,00 KM,

     - Rashodi iznose ......................................................................  23.780,00 KM,

Po završetku izlaganja točka je stavljena na razmatranje, većina sudionika smatra kako su predviđena prihodovna sredstva nedostatna za normalno i kvalitetno djelovanje društva.

Sukladno takvom promišljanju donesen je sljedeći:

ZAKLJUČAK, 1. Činjenice kazuju kako pripadamo nevladinom udruženju u stvari neprofitnoj organizaciji pored članarina izvori Prihoda su donacije i ugovori o saradnji sa  ŠGD  Srednjebosanske šume   plaćaju mjesečni iznos od 700,00 KM ŠGD Hercegbosamske šume plaćaju mjesečni iznos od 300 KM. Zadužuje se predsjednik U.O. da uputi dopis ŠGD Zapadnohercehovačke šume  d.o.o. Posušje radi potpisivanja ugovora o saradnji kao bi sva ŠGD gdje rade naši članovi bila uključena u  sufinanciranje HŠD FBiH.

  1. Po zamolbi računovodstvenog servisa,koje nam je dosad vodio financijske knjige da se naknada sa 600 KM podigne na 800 KM, zaključeno je da im se ponudi 720 KM.

Poslije naprijed navedenog ova točka je stavljena na usvajanje, nakon čega je ista jednoglasno usvojena.

Ad.5, Pod ovom  točkom raspravljalo se o  održavanju Izborne skupštine HŠD. Zaključeno je da se skupština održi do sredine lipnja 2024. godine  u Srednjobosanskoj županiji. Izaslanike ( delegate) za skupštinu birati na način da pojedine  podružnice na 10 članova daju  jednog izaslanika s tim  da podružnice koje imaju manje od 10 članova da se koptira za izbornu skupštinu po jedan izaslanik, iz razloga smanjenja financijski troškova.

Sjednica je sa završila u 14.15 sati.

Dostavljeno:

-Svim članovima UO.

-Svim članovima NO.

-A/a                                                                                            

Posušje;16.4.2024.god.

Priredio:

Mario Antosović, član HŠD FBiH

 

hsd-sjednica-upravni-nadzorni-odbor-16.4.2024-1.jpg

hsd-sjednica-upravni-nadzorni-odbor-16.4.2024-2.jpg  hsd-sjednica-upravni-nadzorni-odbor-16.4.2024-3.jpg