Prilozi:

 

Broj: 01/P-1585 /2024

Datum: 17.lipnja, 2024. godine

Na osnovu Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-599 /2024, od 14.lipnja, 2024. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaja na putu:

O G L A Š A V A 

Prodaju drvnih sortimenata granjevine-biomasa putem licitacije 

  1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 21.lipnja, 2024. godine (petak).

  1. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti- granjevina-biomasa J/S,bukva, a prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

LOT

Lokacija

G.J.

Vrsta drveta

Klasa

Količina cca(m3)

Količina cca (pm)

Početna cijena

KM/pm        (bez PDV-a)

Ukupno

KM(bez PDV-a)

LOT 1

G.J.Klekovača -Drvar

Bukva, J/S

Granjevina Biomasa

150

375

14,00

5.250,00

G.J.Osječenica- Drvar

Bukva, J/S

Granjevina Biomasa

100

250

14,00

3.500,00

G.J Klekovača Repovac

Bukva, J/S

GranjevinaBiomasa

200

500

14,00

7.000,00

 

UKUPNO:

Bukva J/S

Biomasa

450

1.125

 

15.750,00

 Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se kao cjelina na pomoćnom lageru šumska cesta u šumariji Drvar.

Kontakt osoba:

Predsjednik povjerenstva - Ratko Čolić 063-343-255 .

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom (za pravne osobe)

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % (1.575,00 KM) početne vrijednosti drvnih sortimenata na transakcijski račun ZIRAAT BANK BH D.D  broj računa: 186 201 0310 642 375.

Na uplatnici obvezno naznačiti:

- Jamstvo za drvne sortimente – biomasa J/S,bukva, na pomoćnom lageru šumska cesta šumarija Drvar.

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na blagajni Direkcije nakon završetka licitacije.

Za više detalja o oglašenim drvnim sortimentima kontakt osoba je:Ratko Čolić dipl. ing. drv. Ind. – 063-343-255

  1. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za ponuđene drvne sortimente ponuditelji mogu preuzeti na web stranici ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres ( www.hbsume.ba ).

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 10 % (1.575,00 KM)

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci) (za pravne osobe)

- presliku osobne iskaznice ( za fizičke osobe)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2024. godinu, nisu obvezni dostaviti potvrdu da su registrirani za preradu ili promet drvetom kao i presliku o rješenju o upisu u sudski registar.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom:

- „Ponuda za licitaciju (biomasa)- na pomoćnom lageru šumska cesta šumarija Drvar,.

u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 21.lipnja 2024 godine do 11:00 sati.

6.Otvaranje ponuda

0tvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 21.lipnja 2024 godine u 11:15 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

  1. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena.

  1. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon kupnje sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati.

Kupac je dužan u roku od tri dana od dana primitka obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija potpisati dostavljeni Ugovora o kupoprodaji ili u suprotnom gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugo-rangiranom ponuditelju. Kupac je obavezan završiti preuzimanje kupljenih sortimenata u roku od 20 dana od dana zaključivanja ugovora.

Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić dipl.ing.drv.ind