Prilozi:

 

Broj: 01/P – 1715/24

Datum: 03.07.2024. godine

 

Na temelju Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o Kupres broj 01/1-670/24, od 27. lipnja 2024. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na putu:

 

OGLAŠAVA

prodaju deklasiranih drvnih sortimenata putem licitacije

 

 1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 10.srpnja 2024. godine (srijeda).

 1. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti Jela/Smreka iz Šumarije Glamoč, GJ Staretina Golija, odjel 61 (trupci oštećeni gelerima), a prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi: 

LOT

LOKACIJA

 

Jela/Smreka

Količina cca m 3

Početna cijena

KM/m 3 (bez PDV-a)

Ukupno

KM(bez PDV-a)

 

LOT 1

Pomoćni lager Lipa -Tomislavgrad

II. Klasa

7,22

146,96

2.526,04

III. Klasa

11,53

125,84

Rudno

0,17

82,72

 

Ponuđeni drvni sortimenti prodaju se kao cjelina na pomoćnom lageru šumarije Tomislavgrad –Lager Lipa, Tomislavgrad

Kontakt osoba:

Predsjednik povjerenstva - Ratko Čolić 063-343-255 .

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom (za pravne osobe)

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu od 10 % ( 252,60 KM)   početne vrijednosti drvnih sortimenata na transakcijski račun ZIRAAT BANK BH DD broj računa: 186 201 0310 642 375.

Na uplatnici obvezno označiti:

 • Jamstvo za drvne sortimente Jela/Smreka pomoćni lager Lipa- Tomislavgrad (Drvni sortimenti iz Šumarije Glamoč, GJ Bunarić, odjel 78)      
 • Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na blagajni Direkcije nakon završetka licitacije.

Za više detalja o oglašenim drvnim sortimentima kontakt osoba je: Ratko Čolić dipl. ing. drv. Ind. – 063-343-255

 1. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz natječajnu dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za ponuđene drvne sortimente ponuditelji mogu preuzeti na web stranici ŠGD „Hercegbosanske šume doo Kupres (  www.hbsume.ba ).

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

 • dokaz o uplati jamstva 10 % (252,60 KM)
 • preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci) (za pravne osobe)
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» doo Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2024. godinu, nisu obvezni dostaviti potvrdu da su registrirani za preradu ili promet drvetom kao i presliku o rješenju o upisu u sudski registar.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom:

 • „Ponuda za licitaciju trupaca oštećenih gelerima (Jela/Smreka) pomoćni lager-Lipa, šumarija Tomislavgrad, u ŠGD «Hercegbosanske šume» doo Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 10. srpnja, 2024. godine do 11:30 sati.

6.Otvaranje ponude

0tvaranje ponude vršit će se javno, uz mogućnost sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 10. srpnja 2024. godine do 11:45 sati , u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 1. Kriteriji za procjenu ponude i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena.

 1. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon kupnje sortimenata kupac će moći preuzeti samo jednu količinu za koju priloži dokaz o uplati.

Kupac je dužan u roku od tri dana od dana primitka obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija potpisati dostavljeni Ugovor o kupoprodaji ili u suprotnom gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju. Kupac je obavezan završiti preuzimanje kupljenih sortimenata u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora.

Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku od 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor o nepravilnostima u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

                                                      

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić dipl.ing.drv.ind