1. Datum licitacije:

Licitacija će biti 8. rujna 2015. godine (utorak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Svi drvni sortimenti (F, I klasa, II klasa, III klasa i ogrjevno drvo) – pretprodaja – na panju

bukva

1047

38,60

Šumarija B. Grahovo, G.J. Gnjat - Risovac, odjel  67. a

2

Svi drvni sortimenti (F, I klasa, II klasa, III klasa i ogrjevno drvo) – pretprodaja – na panju

bukva

993

38,55

Šumarija B. Grahovo, G.J. Gnjat - Risovac, odjel  68/2.

3

Deklasirani ogrjev

bukva

28

37,50

Šumarija Kupres, lager ogrjeva u Kupresu

4

Deklasirani ogrjev

bukva

350

39,00

Šumarija Tomislavgrad, lager ogrjeva u Lipi

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 i 2  prodaju se na panju u Šumariji B. Grahovo.

Kontakt telefon u Šumariji B. Grahovo  034 850 056; kontakt osoba – upravitelj šumarije Tomislav Pejaković.

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 3  prodaju se na lageru ogrjeva u Kupresu.

Kontakt telefon u Šumariji Kupres  034 274 585; kontakt osoba – upravitelj šumarije David Mijoč.

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 4  prodaju se na lageru ogrjeva u Lipi.

Kontakt telefon u Šumariji Tomislavgrad  034 352 183; kontakt osoba – upravitelj šumarije Igor Batarilo.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom, odnosno da imaju važeće rješenje o obavljanju djelatnosti (LOT 1 i 2);

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 50 % početne vrijednosti za LOT-ove 1 i 2 a 10 % za LOT-ove 3 i 4 na račun broj 3060090000487051 (LOT 1 = 20.207,00 KM; LOT 2 = 19.140,00 KM, LOT 3 = 105,00 KM, LOT 4 = 1.365,00 KM) - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT).

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Ratko Čolić – 034 276-566 i 063 343-255.

4.       Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentacija za pojedini LOT mogu preuzeti ponuđači koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM po LOT-u u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 8. rujna (utorak do 12 sati.

Uz ponudu ponuđači su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva za LOT-a za koji daju ponudu,

-          aktualni izvod iz sudskog registara ili rješenja o obavljanju djelatnosti.

Napomena: Ponuđači koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2015. godinu, nisu obvezni dostaviti presliku aktualnog izvoda ili navedenog rješenja.

5. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 8. rujna 2015. godine do 12,00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuđača, dana 8. rujna 2015. godine u 13,00 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača

Najveća ponuđena  cijena

8.       Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata - LOT 1 i 2 kupac je obvezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac nema rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu (licencu za rad u šumi), dužan je angažirati izvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata (LOT 1 i 2) će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac će moći preuzeti samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obvezan završiti radove na sječi, izradi i izvozu drvnih sortimenata u roku od 3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora, uplatiti sve količine drvnih sortimenata u roku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzeti u roku od 30 dana od dana završetka radova.

Drvne sortimente iz LOT-ova 3 i 4  kupac je obvezan uplatiti u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija.U slučaju da do navedenog roka ne uplati drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju.

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadne reklamacije (na kakvoću)

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

          Ratko Čolić, dipl. ing.