Datum: 25.09.2015.

OBAVIJEST:  o pokretanju procedure „natjecateljski pregovarački postupak“ za nabavu radova u okviru projekta „ForestEye Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara“

NARUČITELJ: ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, BiH

(Na temelju Odluke broj: 01/1-508/15 od 17.09.2015 i  Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2015/356-921 od 9.3.2015.godine, potpisanog između Delegacije Europske Unije u Bosni i Hercegovini i ŠGD „Hercegbosanskih šuma“ d.o.o. Kupres i Dodatka IV Ugovora (Annex IV – Procurement by grant Beneficiaries in the context of European Union external actions)

Aktivnosti se provode u sklopu Projekta "ForestEye Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara" financiranog od strane Europske unije, kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) u okviru Programa prekogranična suradnja Hrvatska-Bosna i Hercegovina

Predmet nabave:

LOT 1:  Rekonstrukcija i konstrukcija šumskih protupožarnih puteva, rekonstrukcijski radovi na izvorištima, konstrukcijski radovi na osmatračnicama i odmorištima, konstrukcija i instalacija edukativnih i info panela

LOKACIJA: Općine Tomislavgrad, Kupres, Glamoč

LOT 2:   Radovi na edukativnom centru u Glamoču – zadnja faza

LOKACIJA: Općina Glamoč

Detaljne informacije se mogu pronaći u natječajnoj dokumentaciji, koja je dostupna potencijalnim ponuđačima direktno na adresi naručitelja kao i elektronskim putem, po slanju odgovarajućeg zahtjeva na e-mail adresu: info@hbsume.ba

Natječaj se provodi prema pravilima propisanim „Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja vanjske pomoći Europskih zajednica“, tzv. PRAG-om, objavljenim na EuropeAid web stranici. Upute i obrasci iz dokumentacije se moraju strogo poštivati.

Prijave na natječaj dostaviti najkasnije do 26.10.2015. do 11:45 na adresu ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, BiH

OBJAŠNJENJA VEZANA UZ NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

Ponuditelji mogu podnijeti pitanja u pisanom obliku do 21. dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, navodeći broj natječaja i naziv ugovora:

Ime kontakt osobe: Matko Knežević, project manager

Addresa: ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, BiH

Telefon: +384 34/274-801, 276-503

Fax: ++387 34/274-800

E-mail: matko.knezevic@hbsume.ba

Ugovorno tijelo nije obvezno pružiti dodatne informacije nakon ovoga datuma.

Ugovorno tijelo je obvezno odgovoriti na sva pitanja ponuditelja najkasnije 11 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. 

Pitanja i odgovori bit će objavljeni na web stranici: http://www.hbsume.ba/

Ponuditelji su obvezni podnijeti ponude za radove u cijelosti i sukladno natječajnoj dokumentaciji. Nepotpune ponude za lotove neće se prihvatiti.

Ponuditeljima se preporučuje posjet lokacijama izvođenja radova sukladno sljedećem rasporedu.

Raspored

 

DATUM

VRIJEME

Informativni sastanak

29/9/2015

10:00

Posjet lokaciji

29/9/2015 - Kupres

30/9/2015 - Tomislavgrad

1/10/2015 - Glamoč

12:00

10.00

10.00

Posljednji datum za traženje informacija od Ugovornog tijela

5/10/2015

12:00

Posljednji datum objavljivanja dodatnih informacija od strane Ugovornog tijela 

15/10/2015

-

Rok za podnošenje ponuda 

26/10/2015

11:45

Otvaranje ponuda 

26/10/2015

12:00

Obavijest o dodjeli ugovora uspješnom ponuditelju 

2/11/2015

-

Potpisivanje ugovora 

9/11/2015

-

 


 

Date: 25 Sep 2015

NOTICE:  on the start of the „Competitive Negotiated Procedure“ for the procurement of works within the project: „ForestEye Protection of nature and environment from forest fires“

CLIENT: ŠGD „Herzegbosnian forests“ d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, BiH

(According to Decision No. 01/1-508/15 of 17th Sep 2015 and the Grant Contract no. 2015/356-921 of 09th Mar 2015, signed between the Delegation of the European Union in Bosnia and Herzegovina and the ŠGD "Hercegbosnian Forests" d.o.o. Kupres and Annex IV of the Contract (Annex IV - Procurement by grant beneficiaries in the context of European Union external actions)

BASIC INFORMATION: Activities are implemented under the project "ForestEye Protection of nature and environment from forest fires", funded by the European Union through the Instrument of pre-accession assistance (IPA II) within the Cross-Border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina

Procurement subject:

LOT 1:  Reconstruction and construction of forest ff roads, reconstruction works of water wells, construction works of fire observation towers and resting points, construction and installation of educational panels and info (display) panels

LOCATION: Municipalities: Tomislavgrad, Kupres, Glamoč

LOT 2:   Works on educational centre in Glamoč – final phase 

LOCATION: Municipality Glamoč

Detailed information can be found in the tender documentation which is available to potential bidders directly at the client’s address as well as electronically, by sending an appropriate request to e-mail address: info@hbsume.ba

The competition is conducted according to the rules laid down in the “Practical Guide to contract procedures for external assistance of the European Communities ", so called Prague, published on the EuropeAid website. Instructions and documentation forms must be strictly observed.

Applications for the competition must be submitted no later than 26th Oct 2015 at 11:45 to the address: ŠGD “Hercegbosnian Forests" d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, BiH”

EXPLANATIONS CONCERNING TENDER DOCUMENTS

Tenderers may submit questions in writing up to 21 days before the deadline for submission of tenders, specifying the publication reference and the contract title:

Contact Name: Matko Knežević, project manager

Address: ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, BiH

Telephone: +384 34/274-801, 276-503

Fax: ++387 34/274-800

E-mail: matko.knezevic@hbsume.ba

The Contracting Authority has no obligation to provide additional information after this date.

The Contracting Authority must reply to all tenderers’ questions at least 11 days before the deadline for receipt of tenders.

The questions and answers will be published on the following website: http://www.hbsume.ba/

The tenderer must provide all documents required by the provisions of the tender dossier. Tenders which do not comply with the requirements of the tender dossier may be rejected.

Tenderers are recommended to visit the locations of works in accordance with the following timetable

Timetable:

 

DATE

TIME*

Clarification meeting

29/9/2015

10:00

Site visit

29/9/2015 – Kupres

30/9/2015 – Tomislavgrad

1/10/2015 - Glamoč

12:00

10.00

10.00

Deadline for requesting any additional information from the Contracting Authority

5/10/2015

12:00

Last date on which additional information are issued by the Contracting Authority

15/10/2015

-

Deadline for submitting tenders

26/10/2015

11:45

Tender opening session

26/10/2015

12:00

Notification of award to the successful tenderer

2/11/2015

-

Signature of the contract

9/11/2015

-