Sukladno Svezak 1., Odjeljak 1: Upute za ponuditelje, članak 8.2. procedure „natjecateljski pregovarački postupak“ za nabavu radova u okviru projekta „ForestEye Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara“ /  „Competitive Negotiated Procedure“ for the procurement of works within the project: „ForestEye Protection of nature and environment from forest fires“ - ForestEye WKS-7-2015 objavljenog 25.09.2015. (objava: ForestEye WKS-7-2015objavljuju se pitanja i odgovori na pitanja pristigla u pisanom obliku do 05.10.2015. god.

 

1. PITANJE:
Molimo Vas za pojašnjenje kako pravilno zapakovat ponudu za natječaj proceduru nabave u sklopu Projekta „ForestEye Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara“ WKS-7-2015.

Ante Petro [rococommerce@gmail.com]
pon 5.10.2015 12:09

ODGOVOR:

Poštovani, vezano za Vaš upit od 5. listopada 2015. godine, u vezi pokretanja procedure „natjecateljski pregovarački postupak“ za nabavu radova u okviru projekta „ForestEye Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara“ WKS-7-2015 te u skladu s člankom 8. Objašnjenja vezana uz natječajnu dokumentaciju (Svezak 1. Odjeljak 1 – Upute za ponuditelje) pečaćenje, označavanje i podnošenje ponuda treba uskladiti sa Svezak 1. Odjeljak 1 – Upute za ponuditelje, članak 17. kako slijedi:

 

PODNOŠENJE PONUDA

 17.       PEČAĆENJE, OZNAČAVANJE I PODNOŠENJE PONUDA

17.1.    Cjelovita ponuda podnosi se u jednom originalnom primjerku, uz jasnu naznaku „original" i jednu (1) kopiju na kojoj isto tako jasno mora biti naznačeno „kopija". U slučaju neusklađenosti između originala i preslike, prednost će se dati originalu.

Kompletan natječaj mora biti čvrsto spojena i sve stranice numerirane. Svaka stranica svakog oblika mora biti označena  brojem u donjem desnom uglu stranice. Potrebni dokumenti ili potvrde ne mogu biti stariji od 3 mjeseca od trenutka podnošenja ponuda. Potrebni dokazi moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Napomena: U slučaju da ponudu podnosi konzorcij, i ako je voditelj konzorcija u mogućnosti dostaviti sve dokaze, što potvrđuje da sama zadovoljava kriterije odabira (ekonomska i financijska sposobnost, stručno i tehničke mogućnosti), moraju biti priloženi dokumenti koji dokazuju da konzorcij u cjelini ispunjava iste.

17.2.    Tehničke i financijske ponude moraju biti priložene zajedno u zapečaćenoj omotnici. Omotnice potom moraju biti umetnute u drugu zapečaćenu omotnicu / paket, osim ako njihov opseg ne zahtijeva posebno podnošenje za svaku grupu.

Kompletna ponuda mora biti podnesena u jednom izvorniku, jasno „izvornik“ i jedna (1) kopija jasno „kopija“. U slučaju neslaganja između njih, izvornik će imati prednost.

Kompletna ponuda mora biti čvrsto spojena i sve stranice numerirane. Svaka stranica mora biti označena brojem stranice (numerirana) u donjem desnom kutu stranice.

Potrebni dokumenti ili potvrde ne mogu biti stariji od 3 mjeseca od trenutka podnošenja ponuda. Potrebni dokazi moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

17.3.    Sve ponude moraju pristići Ugovarateljnom tijelu prije isteka roka naznačenog u odredbi 19 objave nabave (26/10/2015 u 11:45 Srednjoeuropsko vrijeme), u obliku preporučenog pisma uz potvrdu primitka ili ručno dostavljene uz potvrdu koju potpisuje ponuditelj ili njegov predstavnik.

Ponude se šalju na sljedeću adresu:

ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

Splitska bb,

80320 Kupres, BiH

17.4.    Ponude, uključujući priloge i popratnu dokumentaciju, moraju biti priložene u zapečaćenoj omotnici na kojoj je navedeno sljedeće:

(a)        gore navedena adresa;

(b)       referentni broj natječajnog postupka (npr. broj objave);   (i.e., ForestEye WKS-72015)

(c)        prema potrebi, broj grupe/grupa za koje se podnose ponude (pr. LOT__);

(d)       naznaka “Ne otvarati prije službenog sastanka za otvaranje ponuda”.

(e)        naziv ponuditelja.