Broj: OR- 1857/15

Kupres,05.11. 2015.godine

 

Na temelju čl 28. Zakona o javnim poduzećima ( „ Službene novine FBiH“ , br. 8/05, 81/08 , 22/09, 109/12 ) , čl. 49. i 52. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH ( „ Službene novine FBiH „ , br. 83/09) , Poslovnika  o radu Odbora za reviziju ŠGD“ Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres    i  Odluke Odbora za reviziju broj  OR-584/15 od 30.10.2015. godine  ,       Odbor za reviziju objavljuje :

 

N A T J E Č A J

za izbor Vanjskog revizora za reviziju financijskih izvješća

ŠGD „ Hercegbosanske šume „d.o.o. Kupres za 2015. godinu

 

I

Objavljuje se natječaj  za  izbor Vanjskog revizora za  poslovnu  2015. godinu .

Predmet revizije je revizija financijskog poslovanja ŠGD“ Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres   za 2015. godinu.

II

Izbor Vanjskog revizora za 2015. godinu u ŠGD“ Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres   obavit  će Odbor za reviziju na temelju ekonomski najpovoljnije ponude , većinom glasova , nakon  provedenog natječaja .

Zadaća Vanjskog revizora je da izvrši reviziju financijskog poslovanja   ŠGD“ Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres   za 2015. godinu najkasnije do  30.04.2016. godine.

III

Kandidati koji se prijavljuju dužni su uz prijavu dostaviti originale ili ovjerene fotokopije :

-          rješenje o registraciji društva

-          certifikat revizorskog društva o ispunjavanju uvjeta za rad

-          dokaz o minimalno stalno uposlena dva ovlaštena/licencirana revizora ( čl.50. Zakona  o računovodstvu i reviziji )

   -     cijenu usluge

   -  potvrde nadležnih institucija o plaćenim porezima , doprinosima za  zdravstveno osiguranje,  mirovinsko-invalidsko osiguranje

   -    potvrdu uprave za indirektno  oporezivanje o izmirenim  obvezama

    -   potvrdu suda da ponuđač nije pod stečajem ili pred likvidacijom

     -   referentna lista pruženih usluga u prethodne dvije godine

IV

Kriteriji za izbor ekonomski najpovoljnije ponude su :

-          cijena – 90 bodova

-          rok  plaćanja – 10 bodova( ponuđač sa najdužim rokom plaćanja vrednuje se sa 10 bodova , svaka slijedeća ponuda vrednuje se tako što se ponuđeni rok plaćanja pomnoži sa brojem 10 i podijeli sa najdužim rokom plaćanja – rokovi plaćanja se dostavljaju u danima , za avansno plaćanje dobiva se nula bodova )

V

Natječaj  će biti objavljen u „ Službenim novinama FBiH  „ i dnevnim novinama  „ Dnevni  list  „ , a ostaje otvoren  15 ( petnaest ) dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“.

Prijave na natječaj za izbor Vanjskog revizora za 2015. godinu dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu :

ŠGD“ Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres

Splitska bb  , 80320 Kupres

( Odboru za reviziju )

Na kuverti obavezno naznačiti „ prijava na natječaj  za izbor Vanjskog revizora – NE OTVARATI „ Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 034/276-562 – Odjel interne revizije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA REVIZIJU

Krešimir Jolić