1. Datum licitacije:

Licitacija će biti 21. prosinca 2015. godine (ponedjeljak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Deklasirani Ogrjev

bukva

50

34,00

Šumarija B. Grahovo, G.J. Jadovnik Drvar odjel 18

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 prodaju se u na među stovarištu uz šumski kamionski put u Šumariji B. Grahovo.

Kontakt telefon u Šumariji B. Grahovo  034 850 056; kontakt osoba – upravitelj šumarije Tomislav Pejaković.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti na račun broj 3060090000487051 (LOT 1 = 170,00 KM) - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT.

 

Za više detalja o oglašenom LOT kontakt osoba je: Ratko Čolić – 034 276-566 i 063 343-255.

4.       Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentacija za pojedini LOT mogu preuzeti ponuđači koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM po LOT-u u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 21. prosinca (ponedjeljak) do 12 sati.

Uz ponudu ponuđači su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva za LOT-a za koji daju ponudu,

-          aktualni izvod iz sudskog registara ili rješenja o obavljanju djelatnosti.

Napomena: Ponuđači koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2015. godinu, nisu obvezni dostaviti presliku aktualnog izvoda ili navedenog rješenja.

5. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 21. prosinca 2015. godine do 12,00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuđača, dana 21. prosinca 2015. godine u 13,00 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača

Najveća ponuđena  cijena

8.       Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Drven sortimente iz Lota 1 kupac je obavezan uplatiti u roku od 3 dana od dan prijema obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija. U slučaju da do navedenog roka ne uplati licitirane drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponuditi će se drugo rangiranom ponuditelju.

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadne reklamacije (na kakvoću)

                                                                                                         PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

          Ratko Čolić, dipl. ing.