1. Datum licitacije:

Licitacija će biti 17. lipnja 2016. godine (petak).

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Deklasirani ogrjev

bukva

450

38,00

Šumarija Tomislavgrad, stovarište bukovog ogrjeva u Lipi

 

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 prodaju se u Šumariji Tomislavgrad.

Kontakt telefon u Šumariji Tomislavgrad  034 352 183; kontakt osoba – upravitelj šumarije Igor Batarilo.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom, odnosno da imaju važeće rješenje o obavljanju djelatnosti;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti na račun broj 3060090000487051 (LOT 1 = 1.710,00 KM - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT).

Za više detalja o oglašenom LOT-u kontakt osoba je: Ratko Čolić – 034 276-566 i 063 343-255.

 4.       Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentacija za navedeni LOT mogu preuzeti ponuđači koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 17. lipnja (petak) do 12 sati.

Uz ponudu ponuđači su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva za LOT-a za koji daju ponudu,

-          aktualni izvod iz sudskog registara ili rješenja o obavljanju djelatnosti.

Napomena: Ponuđači koji sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres imaju zaključen kupoprodajni ugovor nisu obvezni dostaviti presliku aktualnog izvoda ili navedenog rješenja.

5. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 17. lipnja 2016. godine do 12,00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuđača, dana 17. lipnja 2016. godine u 12,00 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača

Najveća ponuđena  cijena

8.       Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Drvne sortimente kupac je obvezan uplatiti u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija.U slučaju da do navedenog roka ne uplati drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju.

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadne reklamacije (na kakvoću)

 

                                                                                                         PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

          Ratko Čolić, dipl. ing.