1.       Datum licitacije:

 

Licitacijaće biti 17. kolovoza 2016. godine (srijeda).

 

2.       Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti,kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Deklasirani ogrjev

bukva

130

28,00

Šumarija Glamoč, G.J. Hrbljine - Kujača, odjel 173.

 

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 prodaju se u Šumariji Glamoč.

Kontakt telefon u Šumariji Livno  034272 379, kontakt osoba – upravitelj šumarije Pero Nikić.

 

3.       Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne i fizičke osobe kojeispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom, odnosno da imaju važećerješenje o obavljanju djelatnosti;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja reguliraliugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti na račun broj 3060090000487051(LOT 1 = 364,00 KM)- na uplatnici obvezno naznačiti dase radi o jamstvu za navedeni LOT).

 

Za više detalja o oglašenom LOT-u kontakt osoba je: Ratko Čolić – 034276-566 i 063 343-255.

 

4.       Sadržaj ponude

 

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tenderskudokumentaciju.

Tendersku dokumentacija mogu preuzeti ponuđači koji uplate novčanu naknaduod 20,00 KMu Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 17. kolovoza (srijeda) do 12 sati.

 

Uz ponudu ponuđači su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva za LOT-a za koji daju ponudu,

-          aktualni izvod iz sudskog registara ili rješenja o obavljanjudjelatnosti ili preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe).

 

Napomena: Ponuđači koji sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres imajuzaključen kupoprodajni ugovor nisu obvezni dostaviti presliku aktualnog izvoda ili navedenog rješenja.

 

5.       Predavanje ponuda

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sanaznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 17. kolovoza 2016. godine do 12,00 sati.

 

6.       Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenihosoba ponuđača, dana 17. kolovoza 2016. godine u 12,00 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 

7.       Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača

 

Najveća ponuđena  cijena

 

8.       Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim ponuditeljima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnihsortimenata.

 

Drvne sortimente kupac je obvezan uplatiti u roku od 3 dana od dana prijemaobavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija.U slučaju da do navedenog roka ne uplati drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju.

 

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadnereklamacije (na kakvoću)

 

Sukladnočlanku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku  24 sata odzavršetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstvu za provođenje nadmetanja.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić, dipl. ing.