Datum: 22. ožujka 2017. godine 

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

1. Datum licitacije:

Licitacija će biti 30. ožujka 2017. godine (četvrtak).


2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:


Br. LOT-a

Tip sortimenta i kvalitetna struktura

vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Deklasirani ogrjev

bukva

125

31,50

Šumarija Kupres, stovarište bukovog ogrjeva u Kupresu

2

Deklasirani ogrjev

bukva

145

39,00

Šumarija B. Grahovo, G.J. Jadovnik – Grahovo, odjel 101. a


Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 prodaju se u Šumariji Kupres.

Kontakt telefon u Šumariji Kupres 034 274 585, kontakt osoba – upravitelj šumarije Zoran Lovrić.


Ponuđeni drvni sortimenti LOT 2 prodaju se u Šumariji B. Grahovo.

Kontakt telefon u Šumariji Kupres 034 850 056, kontakt osoba – upravitelj šumarije Tomislav Pejaković.


3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom, (za pravne osobe);

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru, (za sve)

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente (za sve) i

- da su uplatili jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti na račun broj 3060090000487051 (LOT 1 = 394,00 KM i LOT 2 = 565,00 KM) - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT).

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Ratko Čolić – 034 276-566 i 063 343-255.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentacija mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 30. ožujka (četvrtak) do 12 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva za LOT-a za koji daju ponudu,

- aktualni izvod iz sudskog registara (za pravne osobe) ili rješenja o obavljanju djelatnosti ili preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe).

Napomena: Ponuditelji koji sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres imaju zaključen kupoprodajni ugovor nisu obvezni dostaviti presliku aktualnog izvoda ili navedenog rješenja.

5. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 30. ožujka 2017. godine do 12,00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 30. ožujka 2017. godine u 12,30 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

7. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najveća ponuđena cijena


8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuditeljima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Drvne sortimente kupac je obvezan uplatiti u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija.U slučaju da do navedenog roka ne uplati drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju.

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadne reklamacije (na kakvoću)

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstvu za provođenje nadmetanja.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić, dipl. ing.