ŠGD “HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o.
   K  U  P  R  E  S


Broj: 01/1-524/2017
Kupres, 29.ožujka  2017. godine


        Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03,34/03 i 65/13) članka 7d. Statuta ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres , te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje   upravitelja organizacijskih jedinica   ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, broj 01/1-173/2017 od 20.ožujka 2017. godine, ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje  upravitelja organizacijskih jedinica 
 ŠGD“Hercegbosanske šume“d.o.o. Kupres


Objavljuje se javni natječaj  za izbor i imenovanje upravitelja organizacijskih jedinica:
1. Šumarija Bosansko Grahovo  sa sjedištem u Bosanskom Grahovu,
2. Šumarija Drvar sa sjedištem u Drvaru,
3. Šumarija Glamoč sa sjedištem u Glamoču,
4. Šumarija Kupres sa sjedištem u Kupresu,
5. Šumarija Livno sa sjedištem u Livnu,
6. Šumarija Tomislavgrad sa sjedištem u Tomislavgradu,
7. R.J.Rasadnik Pržine sa sjedištem u Bosanskom Grahovu.

Upravitelje organizacijskih jedinica  imenuje i razrješava Uprava Društva.
Mandat  upravitelja organizacijskih jedinica  je 4 (četiri) godine.
Ista osoba može biti ponovo imenovana za upravitelja organizacijske jedinice.

Opis pozicije pod točkom od 1. do 6.:

Šumarijom rukovodi upravitelj šumarije.
Upravitelj  šumarije za svoj rad i za rad šumarije odgovara Upravi Društva.

Upravitelj šumarije obavlja slijedeće poslove:
- organizira i rukovodi radom šumarije,
- brine se o realizaciji mjera i odredbi šumskogospodarske osnove na području kojim gospodari šumarija,
- predlaže plan gospodarenja gospodarskim jedinicama,
- sudjeluje u izradi godišnjeg plana u dijelu koji se odnosi na šumariju,

- brine se o realizacija plana i izvedbenih projekata, operativnog plana za revire,
- analizira rezultate rada, utvrđuje uzroke koji su doveli do neizvršavanja plana, predviđa mjere za otklanjanje nedostataka i kontrolira primjenu tih mjera;
- redovito nadzire područje kojim gospodari šumarija i poslove koji se obavljaju na terenu, ukazuje na nedostatke i upućuje na pravilan rad radnika,
- prati i primjenjuje propise iz oblasti šumarstva (uzgoj, zaštita, iskorištavanje glavnih i sporednih šumskih proizvoda, lov i dr.)
- stara se o potpunoj i pravovremenoj snabdjevenosti šumarije svim sredstvima i materijalima potrebnim za proizvodnju,
- brine se o redovnom i kvalitetnom čuvanju i zaštiti imovine Društva,
- brine se o poboljšanju uvjeta rada,
- brine se o optimalnom korištenju glavnih i sporednih šumskih proizvoda,
- predlaže direktoru raspored na radno mjesto zaposlenika raspoređenih u šumariju,
- brine se o primjeni propisa zaštite na radu,
- sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na oblast šumarstva,
- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje narede Uprava Društva i direktor.


Opis pozicije pod točkom 7.

Radnom  jedinicom rukovodi upravitelj.
Upravitelj radne jedinice za svoj rad i rad radne jedinice odgovara Upravi Društva.

Upravitelj obavlja slijedeće poslove:
- organizira i rukovodi radom radne jedinice,
- prati zakonske propise u svezi sa rasadničkom proizvodnjom,
- vodi računa o unaprjeđenju rasadničke proizvodnje i primjeni određenih tehnologija u proizvodnji,
- sudjeluje u izradi i predlaže godišnji plan proizvodnje,
- odgovoran je za provođenje odredbi zakona o sjemenu, sadnom materijalu i zaštiti bilja,
- sudjeluje u izradi protupožarnog plana,
- organizira nabavu i održavanje objekata, strojeva i repromaterijala,
- vodi računa o ekonomičnosti proizvodnje i kvaliteti sadnog materijala,
- odgovoran je za provođenje odredbi Zakona o zaštiti na radu,
- zaključuje ugovore o radu na privremenim i povremenim poslovima,
- skrbi o zdravstvenom stanju sadnog materijala,
- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

Uvjeti

Kandidat za upravitelja organizacijske jedinice  ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres mora ispunjavati:

Opće uvjete:
- da je državljanin BiH;
- da je stariji od 18 godina;
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini  vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja;
- da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH);

Posebne uvjete:
Za poziciju od 1. do 6.
- da ima završenu VSS - VII/1 stupnja stručne spreme  ili visoko obrazovanje II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ( šumarskog ili drvoprerađivačkog smjera);
- da ima 3  (tri) godine radnog iskustva nakon stjecanja VSS;

Za poziciju pod 7.
- da ima završenu VSS - VII/1 stupnja stručne spreme šumarskog smjera ili visoko obrazovanje II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja
( šumarskog,poljoprivrednog ili hortikulturnog smjera);
- da ima 3  (tri) godine radnog iskustva nakon stjecanja VSS.

Plaća i druga materijalna prava upravitelja organizacijske jedinice utvrdit će se ugovorom između poslodavca i upravitelja organizacijske jedinice.

Uz  pisane prijave kandidati su obvezni dostaviti slijedeće dokumente:

- kratki životopis i kontakt telefon.
- izvod iz matične knjige rođenih ;
- uvjerenje o državljanstvu ne starije od  3 (tri) mjeseca);
- uvjerenje o prebivalištu  iz CIPS-a, ne stariji od  3 (tri )mjeseca;
- ovjerenu kopiju diplome visoke stručne spreme odgovarajućeg stupnja i smjera, a za  diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine  nakon 6. travnja 1992. godine i rješenje o nostrifikaciji diplome od nadležnog Ministarstva ;
- uvjerenje o radnom iskustvu nakon stjecanja VSS;
- ovjerena izjava kandidata:
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja,
- da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH),

Dokumenti  koji se prilažu uz prijavu moraju biti original  ili ovjerene kopije.

Uprava Društva  imenuje povjerenstvo koje provodi javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja organizacijskih jedinica .

Natječaj za izbor i imenovanje upravitelja organizacijskih jedinica ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres  objavit će se u dnevnim novinama „Večernji list“ i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i web stranici Društva.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom «prijava na natječaj za  izbor i imenovanje  upravitelja organizacijskih jedinica »- ne otvarati.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
 

v.d. DIREKTOR
Branko Ivković, dipl.oec.