O G L A Š A V A

 

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

 

1.       Datum licitacije:

 

Licitacijaće biti 30. svibnja 2017. godine (utorak).

 

2.       Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti,kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Deklasirani ogrjev

bukva

200

35,00

Šumarija Kupres, međstovarište uz šumski kamionski put u odjelu 55. G.J. Kupres

 

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 prodaju se u Šumariji Kupres.

Kontakt telefon u Šumariji Kupres 034 274 585, kontakt osoba – upravitelj šumarije Zoran Lovrić.

 

3.       Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja na nadmetanju imaju sve pravne osobe koje ispunjavajusljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja reguliraliugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente  i

- da su uplatili jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti na račun broj 3060090000487051(LOT 1 = 700,00 KM)- na uplatnici obvezno naznačiti dase radi o jamstvu za navedeni LOT).

 

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Ratko Čolić –034 276-566 i 063 343-255.

 

4.       Sadržaj ponude

 

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tenderskudokumentaciju.

Tendersku dokumentacija mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanunaknadu od 20,00 KMu Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 30. svibnja (utorak) do 12 sati.

 

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva za LOT-a za koji daju ponudu,

-          aktualni izvod iz sudskog registara.

 

Napomena: Ponuditelji koji sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o.Kupres imaju zaključen kupoprodajni ugovor nisu obvezni dostaviti presliku aktualnog izvoda.

 

 

5.       Predavanje ponuda

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sanaznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 30. svibnja 2017. godine do 12,00 sati.

 

6.       Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenihosoba ponuditelja, dana 30. svibnja 2017. godine u 12,30 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 

7.       Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

 

Najveća ponuđena  cijena

 

8.       Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim ponuditeljima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnihsortimenata.

 

Drvne sortimente  kupac je obvezanuplatiti u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija.U slučaju da do navedenog roka ne uplati drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju.

 

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadnereklamacije (na kakvoću)

 

Sukladnočlanku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku  24 sata odzavršetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstvu za provođenje nadmetanja.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                               

Ratko Čolić, dipl. ing.