Broj:      01/P-_______/2017

Datum:  4. Srpanj  2017. godine

 

 

O G L A Š A V A

 

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

 

1.       Datum licitacije:

 

Licitacija će biti 11.srpnja 2017. godine (utorak).

 

2.       Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti,kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Deklasirani drvni sortimenti bukov ogrjev

bukva

80,00

34,00KM

Šumarija B. Grahovo, G.J:,Gnat-Risovac,odjel 18A i 18B

2

Deklasirani drvni sortimenti bukov ogrjev

bukva

50,00

20,00 KM

 Šumarija Tomislavgrad, Lager, Lipa-Tomislavgrad

3

Deklasirani drvni sortimenti bukov ogrjev, celuloza jele/smreke, jasika i bora (bio masa)

Bukva, j/s, bor i jasika

360,00

6,00 KM

Šumarija Glamoč, G.J. Bunarić i Hrbljine-Kujača

4

Deklasirani drvni sortimenti bukov ogrjev, celuloza jele/smreke, jasika i bora (bio masa)

Bukva, j/s, bor i jasika

220,00

6,00 KM

Šumarija Glamoč, G.J. Staretina-Golija i Šator

 

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 prodaju se na pomoćnom stovarišta uz kamionsku cestu u Šumariji Bosanskom Grahovu ,G.J.Gnjat.Risovac, odjel  18A i 18B.;

Kontakt telefon u Šumariji B. Grahovo 034 850 056; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivica Grgić.

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 2 prodaju se u šumariji Tomislavgrad, pomoćni lager Lipa-Tomislavgrad

Kontakt telefon u Šumariji Tomislavgrad 034 352 105; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivan Petrović

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 3 i LOT 4 prodaju se na pomoćnom stovarištu uz kamionsku cestu u šumariji Glamoč, G.J. Bunarić, Hrbljine – Kujača, Šator i G.J. Staretina-Golija.

Kontakt telefon u Šumariji Glamoč 034 272 379; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivica Kasalo

 

3.       Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom);

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti za LOT za koji daju ponudu na račun broj 3060090000487051 (LOT 1 = 272,00 KM; LOT 2 = 100,00 KM;LOT 3 = 216,00KM, i LOT 4 = 132,00KM) - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT),

 

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Ratko Čolić –034 276-566 i 063 343-255.

 

4.       Sadržaj ponude

 

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentacija za pojedini LOT mogu preuzeti ponuđači koji uplate novčanu naknadu od 20,00 KM u Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 11. srpnja (utorak) do 12 sati.

 

Uz ponudu ponuđači su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva 10 % od vrijednosti LOT-a za kojidaju ponudu,

-          preslike rješenja o upisu u sudski registar .

 

Napomena: Ponuđači koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o.Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2017. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenog rješenja.

 

5.       Predavanje ponuda

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 11.srpnja 2017. godine do 12,00 sati.

 

6.       Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuđača, dana 11.srpnja  2017.godine u 12,30 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 

7.       Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača

 

Najveća ponuđena  cijena

 

8.       Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim ponuđačima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

 

Drvne sortimente kupac je obvezan uplatiti u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija. U slučaju da do navedenog roka ne uplati drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugo rangiranom ponuditelju.

 

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadne reklamacije (na kakvoću)

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava,sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

 

 

                                                                                                    

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                               

Ratko Čolić, dipl. ing.