javni_poziv 7.8.2017.

01/P-1437/2017
Kupres, 25. srpnja 2017. godine

Temeljem Odluke Uprave društva o imenovanju Povjerenstva za licitaciju i prodaju na panju broj 01/1-524/2017 od 29. lipnja 2017. godine a u skladu sa Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata, porijeklom iz državnih šuma na teritoriju Federacije BiH (Sl. novine FBiH broj: 52/09,25/10), Uredbom o općim uvjetima i načinima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriju Hercegbosanske županije te Odlukom Uprave o posebnim uvjetima i  procedurama  prodaje drvnih sortimenata u 2017. godini, Povjerenstvo raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA
LICITACIJOM/JAVNIM NADMETANJEM

LOT 1.

ŠUMARIJA GOSP. JED. ODJEL POVRŠINA (ha) BIJELI BOR CRNI BOR UKUPNO Cijena franko panj (KM/m3)
LIVNO TR-TU 1 43,61 639,23 41,91 681,14 25,64
LIVNO TR-TU 2 39,99 1310,39 10,78 1321,17 29,77
LIVNO TR-TU 12B 35,75 639,84   639,84 22,47
LIVNO TR-TU 101A 49,18 1308,81   1308,81 22,2
LIVNO TR-TU 102 4,57 142,92   192,92 21,64
LIVNO TR-TU 103 34,71 1190,66   1190,66 25,41
TOMISLAVGRAD TUŠNICA-KOLOGAJ 63A 38,5 1124,08   1124,08 26,07
TOMISLAVGRAD TUŠNICA-KOLOGAJ 67A 51,51 426,56   426,56 20,31
TOMISLAVGRAD VRAN PLANINA 18 90,72 669,75 3217,5 3887,25 25,31
TOMISLAVGRAD VRAN PLANINA 22 24,04 210,95 385,48 596,43 31,18
TOMISLAVGRAD
VRAN PLANINA
24 46,77 1561,68   1561,68 29,74
TOMISLAVGRAD
VRAN PLANINA
29 104,39 5348,35 94,5 5442,85 41,69
UKUPNO TG + LIVNO
  563,74 14573,22 3750,17 18323,39 30,66


Predmet nadmetanja: Prodaja šumskih drvnih sortimenata na panju

Kupac preuzima sve sortimente po sortimentnom napadu na šumskom stovarištu. Kupac vlastitim sredstvima ili angažiranjem registriranih izvođača, posječe, izradi i izvuče drvne sortimente. Krojenje, klasiranje i primanje drvnih sortimenata kod panja, te otpremu vrši prodavatelj. prodavatelj vrši nadzor nad poslovima sječe, izrade i izvlačenja šumskih drvnih sortimenata.

Podnošenje ponude i uvjeti

Pravo sudjelovanja na licitaciji/javnom nadmetanju imaju pravne osobe koja ispunjavaju sljedeće opće uvjete;

1. Da posjeduje Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca.
2. Dokaz za ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanje drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta ili da su registrirana za promet šumskih drvnih sortimenata (priložiti original ili ovjerenu kopiju n stariju od 3 mjeseca).
3. Da imaju porezni i PDV broj (priložiti original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca).
4. Da nisu dužnici ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES.
5. Da imaju aktivan transakcijski račun (potvrda banke ili izjava).
6. Dokaz o izvršenoj uplati depozita u iznosu 5 % od vrijednosti drvnih sortimenata sa uključenim PDV-om pojedinačno za svaki

LOT za čiju kupovinu se prijavljuje uplatiti na transakcijski račun ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES kod ADDIKO BANKA 306 009 0000 487 051 ili INTESA SANPAOLO BANKA 154 999 5000 101 345.

Sadržaj ponude:
Ponuda mora sadržavati:
 Ime i adresu ponuditelja
 Ponuđenu cijenu
 Dokaz o ispunjavanju općih uvjeta iz točke 2.

Kupci koji imaju već dostavljene dokaze o ispunjavanju općih uvjeta iz točke 2. u ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, nisu dužni uz sadržaj ponude iste prilagati.

Dostava ponude

Ponude se predaju na adresu: ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES, Splitska b.b. sa naznakom na koverti „ponuda za drvne sortimente“ ne otvaraj i obavezno navesti broj LOT-a.
Ponude se dostavljaju pojedinačno za svaki LOT sa priloženom uplatom depozita.
Rok za dostavljanje ponude je do 7.8.2017.god. do 11:00 sati.

Otvaranje ponude
Otvaranje ponuda izvršit će komisija za prodaju drvnih sortimenata putem javnog poziva javno dana 7.8.2017.god. (ponedjeljak) u 11,30 sati u prostorijama ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES (I kat; sala za sastanke) , Splitska b.b. uz mogućnost prisustva ponuđača.

Kriterije za ocjenu ponuda i odabir ponuđača

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najveća cijena. Sa sudionikom licitacije, koji je ponudio najveću cijenu će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku dva dana od dana održanog javnog nadmetanja.
Svaki ponuđač ponudu može povući do vremena početka javne licitacije tom slučaju istom će biti vraćena neotvorena ponuda i uplaćeni depozit.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od kupovine ili ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u određenom roku, uplaćeni depozit se zadržava, a prodaja šumskih drvnih sortimenata će se izvršiti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.
Ostalim ponuđačima se vraća uplaćeni depozit. Prigovor na provedeni postupak licitacije i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača može se istaći na dan otvaranja ponuda. Naknadni prigovori se neće uvažavati.
Način plaćanja: avans za vrijednost LOT-a .
Isporuka: - za sortimente na međustovarištu do 15 dana.
Rok za potpis ugovora 3 dana od dana Odluke o dodjeli. Ukoliko Kupac ne potpiše ugovor u navedenom roku, ugovor se smatra ne važećim, a prodavatelj zadržava uplaćeno jamstvo.
Ukoliko kupac potpiše ugovor na prijavljeni LOT, a ne preuzme ugovorene količine , uplaćeno jamstvo od 5% vrijednost LOT-a zadržava prodavatelj.
Depozit neće biti vraćen kupcu.
Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Izvođač radova

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obvezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac nema rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu (licencu za rad u šumi), dužan je angažirati izvođača radova koji ima navedeno rješenje.
Izvođač radova mora imati na raspolaganju radni stroj harvester za izvođenje gore navedenih radova zbog bolje dinamike izvođenja radova i potencijalno manjih oštećenja.
Harvester može imati maksimalnu težinu do 16 tona.
Izvođač je obavezan započeti radove sa harvesterom 8 dana nakon potpisivanja ugovora

Dodatne informacije

Sve neophodne informacije za javni oglas mogu se dobiti u ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES broj +387 34/274-801.
Obavijest o javnom oglasu za prodaju drvnih sortimenata licitacijom/javnim nadmetanjem objaviti u jednom dnevnom listu „Federaciji BiH“ a cjelovit tekst javnog oglasa staviti na web stranicu i oglasne table ŠGD-a.

Dinamika radova

Zbog potrebne prilagodbe projekata i doznake novom načinu rada (strojna sječa harvesterom) prva dva mjeseca od početka izvođač radova nije obavezan poštivati dinamiku radova.
Nakon isteka perioda od 60 dana, dvotjedna dinamika izvođenja radova je 600 m3.
 
Rok završetka radova

31.12.2018 godine 

Povjerenstvo za licitaciju i prodaju na panju

Marijan Lozančić, dipl.ing.šum


Prilog: