1.       Datum licitacije:

 

Licitacijaće biti 11. listopada 2017. godine (srijeda).

 

2.       Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti,kvantitetu i mjestu kako slijedi:

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

Vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Deklasirani drvni sortimenti (bio masa)

J/S i bukva

210

10,00

Šumarija Drvar, G.J. Klekovača – Repovac (stovarište uz šumski kamionski put)

2

Deklasirani drvni sortimenti (bio masa)

J/S i bukva

60

10,00

Šumarija Drvar, G.J. Osječenica – Drvar (stovarište uz šumski kamionski put)

3

Deklasirani drvni sortimenti (bio masa)

J/S i bukva

230

10,00

Šumarija Drvar, G.J. Klekovača – Drvar (stovarište uz šumski kamionski put)

4

Deklasirani drvni sortimenti (bio masa)

J/S i bukva

90

27,00

Šumarija Livno, G.J. Golija (stovarište uz šumski kamionski put)

5

Bukov ogrjev (iskrojen na metrice)

Bukva

400

25,00

Šumarija Kupres, G.J. Kupres, odjel 55 (kraj panja)

 

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1, 2 i 3 prodaju se u Šumariji Drvar.

Kontakt telefon u Šumariji Drvar 034 820 051, kontakt osoba – upraviteljšumarije Milan Kunić.

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 4 prodaju se u Šumariji Livno.

Kontakt telefon u Šumariji Livno  034201 098, kontakt osoba – upravitelj šumarije Mate Salapić.

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 5 prodaju se u Šumariji Kupres.

Kontakt telefon u Šumariji Kupres 034 274 585, kontakt osoba – upravitelj šumarije Zoran Lovrić.

 

3.       Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja na nadmetanju imaju sve pravne osobe koje ispunjavajusljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja reguliraliugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente  i

- da su uplatili jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti na račun broj 3060090000487051(LOT 1 = 210,00 KM,LOT 2 = 60,00 KM,LOT 3 = 230,00 KM,LOT 4 = 243,00 KMi LOT 5 = 1.000,00 KM)- na uplatnici obvezno naznačiti dase radi o jamstvu za navedeni LOT).

 

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Ratko Čolić –034 276-566 i 063 343-255.

 

 

 

4.       Sadržaj ponude

 

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tenderskudokumentaciju.

Tendersku dokumentacija mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanunaknadu od 20,00 KMu Direkciji u Kupresu, Splitska bb do 11. listopada (srijeda) do 12 sati.

 

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva za LOT-a za koji daju ponudu,

-          aktualni izvod iz sudskog registara.

 

Napomena: Ponuditelji koji sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o.Kupres imaju zaključen kupoprodajni ugovor nisu obvezni dostaviti presliku aktualnog izvoda.

 

 

5.       Predavanje ponuda

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sanaznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 11. listopada 2017. godine do 12,00 sati.

 

6.       Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenihosoba ponuditelja, dana 11. listopada 2017. godine u 12,30 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 

7.       Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

 

Najveća ponuđena  cijena

 

8.       Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim ponuditeljima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnihsortimenata.

 

Izvođenjeradova iznosa drvnih sortimenata od panja do stovarišta uz šumski kamionski put (LOT 5) moguće je jedino putem samarice. Kupac je obvezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac nema rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu (licencu za rad u šumi), dužan je angažirati izvođača radova koji ima navedeno rješenje.

 

Drvne sortimente  kupac je obvezanuplatiti u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti da je njegova ponuda najpovoljnija.U slučaju da do navedenog roka ne uplati drvne sortimente, gubi pravo na povrat uplaćenog jamstva, a ugovor o kupoprodaji ponudit će se drugorangiranom ponuditelju.

 

Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju. Kupac nema pravo naknadnereklamacije (na kakvoću)

 

Sukladnočlanku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku  24 sata odzavršetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstvu za provođenje nadmetanja.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ratko Čolić, dipl. ing.