Broj:      01/P-2513/2017

Datum:  13. prosinac 2017. godine

 

 

O G L A Š A V A

 

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

 

1.       Datum licitacije:

 

Licitacija će biti 20.prosinac 2017. godine (srijeda).

 

2.       Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su drvni sortimenti – trupci, prema kvaliteti,kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

Br. LOT-a

Tip sortimenta  i kvalitetna struktura

Vrsta

Zapremina

(m3)

Početna cijena (bez PDV-a)

KM/m3

Mjesto prodaje

1

Svi drvni sortimenti nakon prorede borove kulture

Bijeli bor

1.386

22,20 KM

Šumarija Livno, G.J:,Tribanj-Tušnica,odjel 101

2

Svi drvni sortimenti nakon prorede borove kulture

Crni bor

1.550

24,47 KM

Šumarija Tomislavgrad, G.J:,Tušnica - Kologaj, odjeli 63a i 67a

 

Ponuđeni drvni sortimenti LOT 1 i LOT 2, prodaju se na panju  uŠumariji Livno ,G.J.Tribanj - Tušnica, odjel  101 i Šumariji Tomislavgrad, G.J. Tušnica -Kologaj , odjeli 63a i 67a.

Kontakt telefon u Šumariji Livno  034201 089; kontakt osoba – upravitelj šumarije Mate Salapić.

Kontakt telefon u Šumariji Tomislavgrad 034 352 105; kontakt osoba – upravitelj šumarije Ivan Petrović.

 

 

3.       Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja na nadmetanje imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su registrirani za preradu ili promet drvetom;

- da nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- da mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- da uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti za LOT za koji daju ponudu na račun broj 3060090000487051 (LOT 1 = 3.076,92 KM; LOT 2 = 3.792,85KM) - na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za navedeni LOT),

 

 

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Ivan Perković –034 276-530 i 063 422-459


4.       Sadržaj ponude

 

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentacija za pojedini LOT mogu preuzeti ponuđači koji uplatenovčanu  naknadu od 20,00 KM u Direkcijiu Kupresu, Splitska bb do 20.prosinca (srijeda) do 12 sati.

 

Uz ponudu ponuđači su obvezni dostaviti:

-          dokaz o uplati jamstva 10 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

-          preslike rješenja o upisu u sudski registar .

 

Napomena: Ponuđači koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o.Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2017. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenog rješenja.

 

5.       Predavanje ponuda

 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 20.prosinca 2017. godine do 12,00 sati.

 

6.       Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuđača, dana 20.prosinca  2017.godine u 12,05 sati, u sali za sastanke u Direkciji ŠGD-a u Kupresu.

 

7.       Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača

 

Najveća ponuđena  cijena.

 

8.       Zaključivanje ugovora

 

Sa najuspješnijim ponuđačima zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.

Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac nema rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu (licenca za rad u šumarstvu), dužan je angažirati izvođača radova  koji ima navedeno rješenje.

 

Plaćanje drvni sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon sječe,izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac će moći preuzeti  samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u roku 5 mjeseca od dana zaključivanja ugovora, uplati sve količine  drvnih sortimenata uroku od 15 dana od dana završetka radova, a drvne sortimente preuzme u roku 30 dana od dana završetka radova.

 

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava,sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ivan Perković