Licitacija 30.01.2019.


Broj:01/P-121/19

Datum: 21. siječnja 2019.godine


Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume"d.o.o. Kupres broj 01/1-43/2019. od 15. siječnja 2019. godine, Povjerenstvo za licitaciju:

 

O G L A Š AV A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije

 

1.      Datum licitacije:

 Licitacija će se održati 30. siječnja 2019. godine (srijeda). 

2.      Predmet licitacije 

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na stovarištu pilanskih trupaca J/S u šumariji Livno, prema kvaliteti i kvantiteti kako slijedi: 

Šumarija Livno

 

Šumarija

I klasa

II klasa

III klasa

Početna cijena

Livno

35,74 m3

30,27m3

4,31m³

155,03KM/m3

 

 Kontakt telefon:

-          Šumarija Livno034/201-098; kontakt osoba –upravitelj šumarije Mate Salapić; 

3.      Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju svi ponuditelji koji:

- posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

- nisu dužnici prodavatelja, odnosno da su ranija dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju, te da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru,

- mogu avansno platiti kupljene sortimente i

- uplate jamstvo u iznosu 10 % početne vrijednosti za sortimente za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D.3381502289612538 

Traženi iznos: 1.090,70KM;na uplatnici obvezno naznačiti da se radi o jamstvu za sortimente u šumariji Livno. 

- Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana uplaćena kaucija bit će vraćena isti dan na transakcijski račun odmah nakon završetka licitacije. 

Prodaja na stovarištu sistemom USMENOG javnog nadmetanja održat će se 30.siječnja 2019. godine u 12:15 sati u prostorijama Šumarije Livno. 

-Licitacija se provodi USMENIM javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“. 

Za više detalja o oglašenoj prodaji kontakt osoba je: Ivan Perković– 063/422-459. 

4.      Sadržaj prijave 

Prijave se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju za pojedini LOT mogu preuzeti ponuditelji koji uplate novčanu  naknadu od 20,00 KM u Direkcijiu Kupresu ili preko transakcijskog računa (uz napomenu: „troškovi tendera“, do 30.siječnja 2019.godine (srijeda) do 11:15 sati. Samo kvalificirani ponuditelji mogu pristupiti usmenom nadmetanju. 

5.      Uz prijavu ponuditelji su obvezni dostaviti: 

-          dokaz o uplati jamstva 10 % od vrijednosti sortimenata za koje se natječu,

-          preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

Napomena: Ponuditelji koji su sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres zaključili kupoprodajni ugovor za 2018. godinu, nisu obvezni dostaviti preslike navedenih rješenja. 

6.      Predavanje prijava 

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijave u zatvorenoj kuverti sa naznakom „prijava za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 30.siječnja 2019.godine. 

7.      Otvaranje prijava 

0tvaranje prijava će se vršiti javno,sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja, dana 30. siječnja 2019. godine u 11:15 sati,u prostorijama Šumarije Livno.

8.      Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja 

Najveća ponuđena cijena na usmenoj licitaciji. Postupak se provodi USMENIM isticanjem ponuđenog iznosa (javnim nadmetanjem)zainteresiranih ponuditelja za gore ponuđene sortimente. Postupak se provodi tako što predsjednik povjerenstva otvara licitaciju pozivom ponuditeljima da daju ponude. Minimalni iznos za koji se podiže početna i svaka slijedeća ponuđena cijena je 5 KM. Licitacija završava nakon što predsjednik tri puta ponovi trenutno ponuđenu cijenu, a nitko od ponuditelja ne podigne istu za minimalan iznos od 5 KM. 9.      Zaključivanje ugovora 

Sa najuspješnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. 

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti avansno, odnosno nakon kupnje sortimenata kupac  će moći preuzeti  samo one količine za koje priloži dokaz o uplati. Kupac je obavezan završiti preuzimanje kupljenih sortimenata 13.02.2019. godine. 

Pravna pouka 

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.  

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ivan Perković