Pošumljavanje na ŠGP Bosanskograhovsko

 

Pošumljavanje označava vještačko podizanje šuma i primjenjuje se tamo gdje je prirodno obnavljanje sporo ili čak nemoguće. U pogledu namjene dijele se na ekonomska i zaštitna pošumljavanja. U konkretnom odjelu radi se o zaštitnom pošumljavanju.

Cilj ovog pošumljavanja je podizanje kultura na goletima podesnim za pošumljavanje u G.J. Jadovnik-Grahovo, odjel 51 a osnovna svrha je zaštita i očuvanje šumskog zemljišta od degradacije.

Sa realizacijom projekta, tj., sadnjom sadnica započelo se u srijedu 24.11.2012, a prema pretpostavkama i ako to dozvole vremenski uvijeti, radovi bi trebali biti završeni u roku od šest radnih dana.

Za sadnju se koriste dva tipa sadnog materijala s obzirom na tehniku proizvodnje i pakiranja. Sadnice sa nezaštićenim (golim) korijenovim sistemom i sadnice proizvedene po Nisula sistemu. Kompletan sadni materijal proizveden je i dopremljen iz rasadnika "Pržine".

                  

                                     Sl. 01 - Sadni materijal proizveden po Nisula sistemu

U konkretnom odjelu, s obzirom na uvijete staništa, zaštitnu funkciju a u budućnosti djelimično i mogućnost ekonomske koristi, kao odgovarajuća  vrsta za pošumljavanje odabrana je Picea abies- smrča, starosti 1+1 godina.

Na površini od 15 hektara(ha) potreban broj sadnica iznosi : 2000 x 15 ha = 30 000 sadnica.