Dana 21.05.2012. godine Branislav Knežević dipl.ing.šum., Mladen Kukolj dipl.ing.šum., Milan Kunić dipl.ing.šum. i Željko Kecman dipl.ing.šum. izvršili su upoznavanje zaposlenika šumarije Drvar s' postupkom sertifikacije u vidu kratkog predavanja:

1. Šta je sertificiranje?

2. Šta se postiže sertificiranjem?

3. Principi FSC-a

Istog dana izvršena je i prezentacija za revirnike i šum.teh. koji rade na primci šumskih drvnih sortimenata o krojenju istih. Obuku u vidu predavanja je vodio Mladen Kukolj dipl.ing.šum.

Takođe, 28.05.2012. godine izvršena je i prezentacija na temu zaštita na radu u šumarstvu i medicinski aspekti koju je vodio Željko Kecman dipl.ing.šum.

U narednom periodu su predviđene i prezentacije na temu greške drveta, celulozno i ogrijevno drvo, obuka radnika angažovanih na zaštiti šuma, prezentacija o zaštiti flore i faune.