Prema planu edukacija za 2018-u godinu u šumariji Drvar u proteklim mjesecima održan je niz sastanaka sa radnicima šumarije. Teme su bile raznovrsne i obuhvatile značajan dio oblasti interesovanja:


         1.  Krojenje šumskih drvnih sortimenata, klasiranje i greške drveta;

         2.  Obuka radnika o zaštiti na radu i zaštitita životne sredine pri izvođenju radova u šumi;

         3.  Značaj šuma visoke zaštitne vrijednosti na području ŠGP ,,Drvarsko”;

         4.  Obuka za rukovanje GPS-om i primjena GIS alata;

         5.  Divljač i sekundarni šumski proizvodi.