Šumsko Gospodarsko Društvo "Hercegbosanske Šume" d.o.o osnovano je 1998. godine sa sjedištem u Kupresu. Osnovna djelatnost društva je gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, pri čemu se posebna pažnja posvećuje pošumljavanju goleti, uređivanju i čuvanju šuma, te uzgoju i zaštiti divljači.


Poduzeće djeluje u obliku društva s ograničenom odgovornošću. Društvo s ograničenom odgovornošću (engl. private limited liability company – Inc., njem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH) je društvo koje ima svojstvo pravne osobe i u kojem svaki član (fizička ili pravna osoba) sudjeluje svojim osnovnim ulogom u temeljnoj glavnici, s tim da prema trećim osobama odgovara društvo do visine osnovnog uloga, a članovi ne odgovaraju za obveze društva (Rječnik marketinga,Masmedia).

 

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres  utvrđuje se unutarnja organizacija Društva prema funkcionalno-teritorijalnom načelu, sistematizacija radnih mjesta sa uvjetima koje moraju ispunjavati zaposlenici koji se raspoređuju na radno mjesto i brojem izvršitelja i opis poslova koji se obavljaju u organizacijskim jedinicama po radnim mjestima uz razgraničenje nadležnosti i odgovornosti, poslovna ovlaštenja, te druga pitanja organizacijske strukture Društva.

Unutarnja organizacija Društva temelji se na poslovima koji se obavljaju u Društvu temeljem djelatnosti Društva utvrđenoj u Statutu.

Sukladno zahtjevima organizacije rada, a prema načelu djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja poslova, u Društvu se organiziraju slijedeći organizacijski dijelovi: 

Šumarija je temeljna organizacijska jedinica za izvođenje svih stručno-tehničkih poslova u gospodarenju šumama na dijelu šumskogospodarskog područja koje se nalazi u granicama općine. Šumarija je organizacijski dio Društva i posluje pod izravnim nadzorom Direkcije. Stručno tehnički poslovi u šumariji organiziraju se po revirnom sustavu. Ovisno od obima poslova, revir predstavlja određeni dio, odnosno jednu ili više gospodarskih jedinica. Revirom rukovodi revirnik koji za svoj rad odgovara upravitelju šumarije. Broj revira koji pripadaju pojedinoj šumariji utvrđuje se godišnjim planom poslovanja.
Šumarijom rukovodi upravitelj šumarije. Upravitelj šumarije za svoj rad i za rad šumarije odgovara Upravi Društva.

Radna jedinica Rasadnik Pržine je organizacijska jedinica Društva i posluje pod izravnim nadzorom Društva. Radnom jedinicom rukovodi upravitelj. Upravitelj radne jedinice za svoj rad i rad radne jedinice odgovara upravi Društva.

 

org-struktura-hercegbosanske-sume-2021.jpg

Organizacijska struktura

 

Tijela Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava (kao tijela upravljanja) i Odbor za reviziju. Za organizaciju i vođenje Društva nadležna je Uprava društva koju čine direktor i 2 (dva) izvršna direktora. Djelokrug i ovlaštenja Uprave utvrđena su Statutom Društva.

Na vrhu Društva se nalazi Skupština Društva koja broji 7 članova. Članovi Društva u Skupštini donose odluke na koje su ovlašteni zakonom i društvenim ugovorom, osim ako se svi članovi u pojedinom slučaju u pisanom obliku ne dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem.
Nakon skupštine se nalazi Odbor za reviziju (na čijem je čelu direktor odjeljenja interne revizije) te Nadzorni odbor koji se sastoji od 5 članova.

 

org-struktura-direkcija-2021.jpg

Organizacijska struktura - Direkcija Kupres


Direkcijom rukovodi direktor preko izvršnih direktora. Upravu Društva sačinjavaju direktor i 2 izvršna direktora. Ona vodi poslove društva na način propisan društvenim ugovorom. Tajništvo daje potporu radu direktora, Upravi, Nadzornom odboru i Skupštini društva kroz poslove tajnika društva, stručnog suradnika za pravne poslove i referenta za administrativno-tehničke poslove. Uprava društva je smještena u direkciji koja se sastoji od ureda direktora, odjela interne revizije te sljedećih službi na čijim čelima se nalaze rukovoditelji službi:

 • Služba za internu kontrolu
 • Služba za proizvodnju
 • Služba za uzgoj i zaštitu šuma
 • Služba za uređivanje šuma
 • Služba za lov i ekologiju
 • Služba za razvoj
 • Služba za mehanizaciju
 • Služba za plan i analizu
 • Služba za prodaju
 • Služba za nabavu
 • Služba za financije
 • Služba za računovodstvo
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
 • Služba graditeljstva
 • Služba za zaštitu na radu
 • Služba za imovinsko-pravne odnose
 • Služba za informatiku