Ukupna drvna zaliha sa kojom gospodari Šumarija Drvar iznosi 8.190.063 m3, od čega četinari čine 4.622.848 m3, a lišćari 3.567.215 m3. Godišnji sječivi etat iznosi 147.520 m3.

(ŠGO za ŠGP „Drvarsko“ za razdoblje 2015. – 2024. god.).

Prikaz drvne zalihe, etata i zapreminskog prirasta u Šumariji Drvar

  Drvna zaliha (m3) Sječivi etat (m3) Zapreminski prirast
Ukupni Godišnji Ukupni m3/ha
Četinari

4.622.848

965.000 96.500 108.016 3.94
Lišćari

3.567.215

510.200 51.020 65.099 2.90
Ukupno

8.190.063

1.475.200 147.520 173.115 6.84

 Prikaz drvne zalihe po užim kategorijama 

Uža kategorija šuma

Površina   (ha)

Vrsta drveća

Drvna zaliha (m3)

Prirast (m3/ha)

Prirast ukupno (m3)

Visoke šume bukve

1100

2370,11

Četinari

30027

0,27

486

Lišćari

594108

4,78

8529

Ukupno

624135

5,05

9015

Visoke šume jele, smrče i bukve

1200

16661,10

Četinari

4366205

6,86

112100

Lišćari

1992440

2,37

38682

Ukupno

6358645

9,23

150782

Kuture u pojasu šuma bukve,jele i smrče

3200

866,05

Četinari

94274

4,52

3663

Lišćari

16721

0,55

442

Ukupno

110995

5,07

4106

Kulture u pojasu šuma hrastova

3400

1086,67

Četinari

104428

4,95

5043

Lišćari

6673

0,20

200

Ukupno

111101

5,15

5243

Izdanačke šume bukve

4100

2654,36

Četinari

2979

0,06

153

Lišćari

404169

5,16

12106

Ukupno

407148

5,22

12259

Izdanačke šume hrasta

4400

8626,99

Četinari

2762

0,04

306

Lišćari

537857

3,48

29720

Ukupno

540619

3,52

30026

Visoke šume nepodesne za gazdovanje

7100

126,89

Četinari

22173

6,86

871

Lišćari

2452

0,48

61

Ukupno

24624

7,34

932

Izdanačke šume nepodesne za gazdovanje

 7400

157,85

Četinari

---------

---------

----------

Lišćari

12795

3,64

574

Ukupno

12795

3,64

574