-Šumarija Drvar gazduje sa lovištem ''Klekovača''.

-Ukupna površina lovišta iznosi 15.716 ha.

-Nadmorska visina 800-1962 mnv. Tip lovišta je brdsko planinski.

-Osnovna divljač je:

Vrsta divljači Brojno stanje prema godišnjem planu gospodarenja
Medvjed mrki 14
Veliki tetrijeb 26
Divlja svinja  110
Srna  60
Vuk 20
Zec 120

-Cjenik lovnih usluga

Srna (Capreolus capreolus L.)

do 249g 163KM, preko 249g 2,00-10,00KM/g

Medvjed (Ursus arctos L.)

do 250 CIC tačaka 5400 KM, preko 250 CIC tačaka 10200-14100 KM 

Divlja svinja (Sus scrofa L.)

420-5400+120KM zavisno o veličini

Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.)

Odstrijel 2000 KM, ranjavanje 1000 KM

Vuk (Canis lupus L.)

Odstrijel 2000 KM, ranjavanje 1000 KM