Šumarija Glamoč

 Položaj

Pogled s Bunarića

Šumarija Glamoč je najveća od šest šumarija ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o. o. Kupres i gospodari šumskim gospodarskim područjem „Glamočko“ koje se nalazi između  17º 35' do 17º 06' istočne geografske dužine i 43º 52' do 44º 19' sjeverne geografske širine. Topografsko obilježje područja Glamoč je velika razvedenost planinskog masiva sa velikim visinskim rasponima. Od 900 metara nadmorske visine koja je na rubu Glamočkog polja, do visina preko 2000 metara (Cincar 2006 m). Područje pod šumskim površinama nije kompaktno i ima mnogo livada, polja i poljica.

 

 

Površina i gospodarske karakteristike

Površina ŠGP Glamoč iznosi 59 175,48 ha, od čega je 34 210,65 ha obraslo, 24 964,83 neobraslo tlo. Glavne vrste drveća su: jela, smreka i bukva. Drvna zaliha je 8523874 m³, a tekući godišnji prirast 201436 m³. Prosječni godišnji etat iznosi 182677 m³. Šumarija trenutno ima 116 uposlenika.

Zemljopisne karakteristike

VitorogPrema osnovnoj geološkoj karti na području Glamoča dominantan je vapnenac, a manje zastupljeni su vapnenci sa dolomitom i čisti dolomiti. Utvrđeno je šest glavnih tipova zemljišta: vapneno-dolomitna crnica (kalcimelanosol), smeđe tlo na vapnencu i dolomitu (kalcikambisol), ilimerizirano ili lesivirano tlo (luvisol), rendzina, koluvij i kamenjar (litosol). Vrtače su česta pojava na ovom području pa su prisutna dublja smeđa tla i lesivirana tla. Područje šumarije Glamoč u klimatskom pogledu se nalazi u području kontinentalne klime sa karakteristikama visinske (planinske) klime. Najtopliji mjesec za Glamoč je srpanj sa srednjom temperaturom 16,9º C, a najhladniji siječanj sa temperaturom -3º C. Srednja godišnja količina padalina za Glamoč iznosi 1361 mm. (podaci o klimi područja su registrirani u meteorološkoj stanici Glamoč u periodu 1960 – 1991 godine). Sadašnja hidrološka zbivanja tipična su za područje sa razvijenim krškim fenomenima na vapnencu propusnim za oborinske vode. Teren oskudijeva vodom te nema značajnih potoka i vodotoka. Uglavnom su to periodični protoci kišnih voda niz usjeke i jaruge. Sve karakteristike i odlike krša (vrtače, spilje, ponori i škrape) zastupljene su na cijeloj površini.

 Vegetacija
Čuvarkuća
Najveći dio površine pokrivaju raznodobne šume smreke, jele i bukve. Ostali tipovi šuma zastupljeni na ovom području su: sukcesije običnog bora prema šumama bukve i jele sa smrekom, sjemenjače predplaninskih šuma bukve, kulture običnog bora, kulture crnog bora, kulture smreke, zaštitne šume bora krivulja, panjače sekundarnih šuma bukve i šibljaci.

 Organizacija

Šumsko gospodarsko područje „Glamočko“ podijeljeno je na pet gospodarskih jedinica:  g. j. „Staretina-Golija“, g. j. „Šator“, g. j. „Bunarić“, g. j. „Mliništa-Paripovac“, g. j. „Hrbljine-Kujača“. Gospodarske jedinice su podijeljene u odjele i odsjeke. Revir je područje koje čini određen broj odjela unutar gospodarske jedinice. Šumarija Glamoč ima osam revira.

 Miniranost

Miniranost šuma i šumskih zemljišta je svakako najznačajniji ograničavajući faktor gospodarenja šumama. Prema šumskoj gospodarskoj osnovi u Glamoču je minirano 8957,08 ha površine.

 

Gospodarenje šumama

Prema ŠGO planovi gospodarenja za naredni uređajni period su rađeni na principu kontinuiteta (potrajnosti) gospodarenja i očuvanja biodiverziteta šumskih ekosustava u skladu sa odredbama važeće Uredbe o šumama i Pravilnika o elementima za izradu šumsko gospodarskih osnova.

Planovi sadrže ciljeve gospodarenja koji su dugoročnog karaktera i mjere za provođenje tih ciljeva za naredni uređajni period sa važnošću od 01.01.2013. do 31.12.2022. godine, a odnose se na: obim sječa (etat), obim šumsko-uzgojnih radova, zaštitu šuma, tehnološki proces iskorištavanja glavnih šumskih proizvoda, mogućnost korištenja sekundarnih šumskih proizvoda, izgradnja šumskih komunikacija i ostalih objekata investicijskog karaktera, te ekonomsko-financijsku analizu provođenja planova ŠGO.

Timberjack

Lovstvo

Cijelo područje općine Glamoč ima dobre uvjete za bavljenje lovnom djelatnošću. To dokazuju veliki kompleksi visokih i izdanačkih šuma, površina pod pašnjacima i oranicama te vodenih površina. Tip lovišta je brdsko-planinski, a prostire se na cca 60000 ha. U lovištu obitavaju sljedeće vrste divljači:

-      Krupna divljač (Mrki medvjed, Vuk, Divlja svinja, Srna, Divokoza, Veliki tetrijeb)

-      Sitna divljač (Zec, Lisica, Jazavac, Divlja mačka, Kuna zlatica, Lasica, Tvor, Trčka, Prepelica, Patka gluhara, Divlji golub)

Divlja svinja

Na nivou Šumarije Glamoč organizirana je lovočuvarska služba koja se brine o zaštiti i unapređenju brojnog stanja divljači, te se u sklopu toga provode i brojne djelatnosti, kao što su izrada lovno-gospodarskih i lovno-tehničkih objekata, prihrana divljači i njezin stalni nadzor.

Šumarija Glamoč također obavlja i komercijalnu djelatnost lova, te svojim gostima i partnerima nudi mogućnost lova krupne divljači na temelju važećeg cjenika (mrki medvjed, divlja svinja, vuk), a od pernate divljači ističe se lov velikog tetrijeba gluhana, kao jedno nezaboravno iskustvo za svakog lovca.