Šumarija Glamoč gospodari sa:

- Visoke šume sa prirodnom obnovom (1000)

Ukupna površina visokih šuma sa prirodnom obnovom za ŠGP "Glamočko" iznosi 30743,70 ha.

- Šumski zasadi (kulture) (3000)

Ukupna površina šumskih zasada za ŠGP "Glamočko" iznosi 943,53 ha.

- Izdanačke šume (4000)

Ukupna površina izdanačkih šuma za ŠGP "Glamočko" iznosi 3502,31 ha.

- Šibljaci unutar pojasa šuma (5000)

Ukupna površina šibljaka za ŠGP "Glamočko" iznosi 996,34 ha.

-Goleti unutar pojasa šuma (6000)

Ukupna površina goleti unutar pojasa šuma za ŠGP "Glamočko" iznosi 21804,14 ha.

-Neproduktivne površine u pogledu šumarstva (7000)

Ukupna površina neproduktivnih površina za ŠGP "Glamočko" iznosi 2160,02 ha.

Tablica 1.

U tablici je prikazana drvna zaliha i godišnji zapreminski prirast za šumsko gospodarsko područje "Glamočko". 

  drvna zaliha godišnji zapreminski
 prirast
po 1 ha na cijeloj
 površini
po 1 ha na cijeloj
 površini
Visoke šume sa
 prirodnom obnovom (1000)
 326,84  8231282,30  7,43  187129,04
Šumski zasadi (3000)  274,49  133351,95  7,62  3702,72
Izdanačke šume (4000)  58,09  159239,99  3,87  10604,81

 Plan sječa:

 Tablica 2.                                                                                m 3 krupno drvo

Šumskogospodarska osnova važi od 2013 god. do 2022 god.
           

Kategorija šuma-

Gazdinska klasa

Vrsta drveća PLAN SJEČA Plan za 2015 god.  
Ukupno Godišnje  
Sve visoke šume (VŠ) bukve Četinjače 4457 446 535  
Listače 14225 1423 2016  
Ukupno 18685 1869 2551  
Sve VŠ:čiste jele,smrče,mješovite jele i smrče;mješovite jele,smrče i bukve Četinjače 1384799 138480 136823  
Listače 411670 41167 43412  
Ukupno 1796469 179647 180235  
Sve VŠ:čiste bijelog bora,crnog bora;mješovite bijelog i crnog bora Četinjače        
Listače        
Ukupno        
Sve VŠ:hrastova,kitnjaka i lužnjaka Četinjače        
Listače        
Ukupno        
Šumski nasadi sa procijenjenom drvnom masom Četinjače 11613 1161    
Listače        
Ukupno 11613 1161    
Sve ostale VŠ Četinjače        
Listače        
Ukupno        
Sveukupno Četinjače 1400869 140087 137358  
Listače 425895 42590 45428  
Ukupno (Č+L) 1826764 182677 182786  

Tablica 3.

Ostvarene sječe (iskaz sječa) za 2013-2016. godinu

Godina Vrsta
drveta
St-Golija Šator Bunarić Mliništa-
Paripovac
Hrbljine-
Kujača
2013  Jela 18365  26994  16219  4524  26147
Smreka  8774  12593  21647  6529  8722
Bukva  6703  6935  16000  4518  7357
Jasika    16  238    254
Bor  624        4481
Ukupno  34467  46538  54104  15571  46961
2014 Jela 33207 23321 20900 2893 7453
Smreka 15540 12256 30341 5940 7836
Bukva 7086 5270 11598 4802 2987
Ost. list. 35 54 19   476
Bor 53 14 1415   5458
Ukupno 55922 40916 64273 13635 24209
2015 Jela 22034 14764 19561 3652 7322
Smreka 16293 11096 27915 8151 1941
Bor 2581 3923     1269
Bukva 4932 12747 22249 3388 1943
Hrast          
O.list. 321 36 776   140
Ukupno 46159 42566 70501 15190 12615
2016 Jela 28290 16281 19632 3973 7338
Smreka 9880 10993 33253 7851 9157
Bor 403 3188 83 1846  4719
Bukva 3470 7890 20006 1651 4897
Hrast     552    
O.list. 431 36 314   322
Ukupno 42474 38368 73840 15320 26433