Bonitet- stupanj veće ili manje kvalitete zemljišta (označava se rimskim brojevima od I do V, a V je najlošiji).
Debljinski stupanj- centimetarska podjela od po 5 cm. U nas: 12,5-17,5-22,5-27,5…
Doznaka- odabiranje i obilježavanje stabala za sječu.
Drveće- drvenasto bilje na kojem se jasno prepoznaju deblo i krošnja te koje u odrasloj dobi može narasti u visinu najmanje 5-8 metara.
Češer (šišarka)- rasplodni organ četinjača.
Četinjače (četinari)- Vrste drveća koje pripadaju pododjeljku Coniferophytina ili igličaste golosjemenjače, a imaju listove u obliku iglica. Čine crnogorične šume.
Čista (gola) sječa- sječa svih stabala na nekoj površini (velike i male površine)
Čiste sastojine- sastojine u kojima prevladava jedna vrsta drveća više od 90%.
Etat- dozvoljena sječiva drvna masa odnosno drvna masa predviđena za sječu. Izražava se kao godišnji i 10godišnji.
Furniri- listovi drveta debeli 0,05 – 10 mm izrađeni ljuštenjem, rezanjem ili piljenjem, a upotrebljavaju se uglavnom za oblaganje
Gaj- privatna šuma koja se posebno njeguje, čuva i uzgaja.
Glavno stovarište- mjesta na kojima se dulje skladišti drvni materijal, a otuda se otprema izravno potrošaču ili prodaje i predaje kupcu.
Gospodarska jedinica- predstavlja površinsku jedinicu za koju se izrađuje uređajni elaborat.
Grmlje- Drvenasto bilje kod kojega je razlučivanje debla i krošnje jedva moguće ili nemoguće, a ne raste iznad 5 m u visinu.
Harvester- sofisticirani šumski stroj koji obavlja sječu i izradu šumskih sortimenata.
Hektar- mjera za površinu, iznosi 10 000 m2 (100 x 100 m)
Intenzitet sječe- omjer posječene drvne mase i ukupne drvne mase na nekoj površini u %.
Izdanak- nastaju vegetativnim putem na stablu. Obično na mjestu ozljede ili sijeka.
Izbojak- nastaje generativnim putem (iz pupova).
Jednodobna sastojina- sastojina u kojoj su stabla iste vrste približno jednake dobi, visine i prsnih promjera.
Listače (lišćari)- vrste drveća koje pripadaju pododjeljku Magnoliophytina ili kritosjemenjače. Oni imaju razvijeni cvijet. Čine bjelogorične šume.
Mješovite sastojine- sastojine u kojima su uz jednu vrstu drveća primiješane i druge u iznosu većem od 10%.
Oblik smjese- može biti stablimičan (raspored stabala pojedinačan po površini, bez vidljive tendencije udruživanja), skupinast (stabla se udružuju u skupine), grupimičan (stabla se udružuju u male, srednje ili velike grupe), u obliku pojasa, pravilnih i nepravilnih kružnih površina itd.
Obrast- broj stabala, iznos temeljnice ili obujam neke konkretne sastojine po jedinici površine u odnosu na broj stabala, iznos temeljnice ili obujam normalne sastojine. U prebornim sastojinama se obično izražava kao odnos obujma sastojine.
Odjel- najniža stalna jedinica unutarnje prostorne razdiobe šuma.
Odsjek- najniža jedinica gospodarenja. Obično predstavlja sastojinu i nije stalna jedinica podjele.
Omjer smjese- postotni udio vrsta drveća u sastojini (uglavnom volumni odnos).
Ophodnja- razdoblje od nastanka sastojine do njenog pomlađivanja (jednodobne sastojine).
Ophodnjica- razdoblje između dva zahvata sječe u istoj prebornoj sastojini.
Oplodna sječa- sječa koja se primjenjuje u regularnom gospodarenju (jednodobne sastojine), a sastoji se od 3 i više vremenski odvojenih sijekova)
Panjače (niske šume)- sva ili gotovo sva stabla u sastojini su nastala vegetativnim putem (iz panja i žilja) i ako se sastojina vegetativno pomlađuje.
Pomladak (podmladak)- mlade biljke na kojima se prepoznaje deblo i krošnja.
Pomoćno stovarište- mjesta u šumi na kojima se privremeno koncentriraju produkti iz sječine.
Prašuma- Prašuma je šuma koja se oduvijek razvijala bez organiziranoga utjecaja čovjeka, dakle isključivo pod utjecajem prirodnih čimbenika (Prpić i dr. 2001.)
Preborna sječa- sječa koja se obavlja po principima prebornoga gospodarenja gdje se istovremeno vrši pomlađivanje i njega sastojine.
Preborna šuma- šuma koja je sastavljena od prebornih sastojina
Preborna sastojina- sastojina u kojoj su stabla različitih visina i prsnih promjera.
Prirast- povećanje dimenzije stabla u određenom vremenskom periodu. Razlikujemo debljinski, visinski i volumni prirast.
Privitlavanje (primicanje)- privlačenje stabla od panja do traktora
Privlačenje- privlačenje drvnih sortimenata od mjesta sječe do pomoćnog stovarišta
Promjerka (klupa)- instrument za mjerenje prsnih promjera.
Prsni promjer- promjer stabla na 1,30 m visine
Regularna šuma- šuma sastavljena od jednodobnih sastojina.
Sastojina- Onaj dio šume koji se od ostalih dijelova šume može razlikovati po vrsti drveća, postanku, načinu uzgajanja, dobi, stadiju razvitka i značajkama staništa.
Sjemenjače (visoke šume)- sva ili gotovo sva stabla u sastojini su nastala generativnim putem (iz sjemena) i ako se sastojina redovito generativno pomlađuje.
Sklop- stupanj zastiranja tla krošnjama.
Šuma- je šumsko tlo koje je suvislo obraslo šumskim drvećem, grmljem i prizemnim biljem, na kojem se trajno proizvode drvna tvar i općekorisna dobra, a između biocenoze i staništa vladaju uravnoteženi odnosi. Šuma se sastoji od šumskih sastojina.
Šumarstvo- znanost, struka i umijeće gospodarenja i očuvanja šuma i staništa, odnosno čitavoga šumskog ekosustava, za trajnu dobrobit društva, okoliša i privrede.
Šumske ceste- primarna mreža šumskih prometnica kao trajan građevinski objekt.
Šumske vlake- sekundarna mreža šumskih prometnica kao privremeni građevinski objekt. Služi za privlačenje traktorima.
Šumski kamion (šticar)- Kamion s dizalicom, pojačanom osovinom, prikolicom i pregradama (šticama) koje služe za osiguranje tereta.
Šumski traktor- stroj koji služi za privlačenje šumskih sortimenata
Tečajni godišnji prirast- iznos za koji se jedno stablo ili sastojina poveća u toku jedne godine
Tečajni periodični prirast- iznos za koji se jedno stablo ili sastojina poveća u toku jedne vremenske periode.
Vrijeme prijelaza- vrijeme potrebno stablu da naraste 5cm u prsnoj debljini, odnosno prijeđe u viši debljinski stupanj.
Zastarčenje- nastaje kada stabla u podstojnom sloju sastojine budu predugo u zasjeni tako da se jedva razvijaju, a rast je ekstremno spor.