Šumarija Livno upošljava 48 djelatnika, od toga 8 VSS, 6 VS, 31 SSS, 1 VKV, 1 KV i 1 NK. Da bi ostvarili planirane poslove zacrtane u godišnjim planovima i šumsko gospodarskoj osnovi potrebno je da se podjela poslova od revirnika do radnika vrši tako da svaki radnik po svojim kvalifikacijama obavlja posao bez ikakvih poteškoća.

Zastupljen je revirnički sistem odnosno šumsko gospodarsko područje je podijeljeno na četiri revira na čelu s revirnikom, a podjela ostalih poslova se može vidjeti u organizacijskoj shemi: