Prvi organizirani oblici upravljanja šumama i šumskim zemljištima na području Livna datiraju još iz doba Turaka. Mada se ti dokumenti ne odnose izravno na problem šuma i šumskih zemljišta oni na neposredan način ukazuju na prava i obveze mještana (kmetova) prema šumama, šumskim zemljištima i pašnjacima. Organizirano šumarstvo uspostavlja se dolaskom Austro-Ugarske uprave u ove krajeve. Godine 1980. formira se institucija šumarstva, koja se po slobodnoj procjeni može nazvati „Šumska uprava“, a što ona danas i jest.

Upravna zgrada Šumarije Livno

Poslije II. Svjetskog rata bilo je više organizacija i reorganizacija šumarstva, od kojih je najvažnija bila Direkcija šuma sa sjedištem u Mostaru, gdje je šumarija Livno bila područna šumarija. Od 1956. god. formiraju se šumska gospodarstva na razini tadašnjih kotara (srezova). U sastav Šumskog gospodarstva Livno ušlo je 6 općina: Livno, Tomislavgrad, Kupres Glamoč, Bosansko Grahovo i Preodac.

Drvna industrija ovih općina je vršila eksploataciju šuma s tim da je naknadu, u vidu šumske takse, plaćala Šumskom gospodarstvu Livno. Iz ovih je sredstava, na nivou sreza, formiran Fond za unapređivanje šumarstva (FUŠ) iz kojeg se financirala izgradnja šumskih cesta, lugarnica i drugih infrastrukturnih objekata za potrebe šumarstva.

Godine 1961. Izvršno Vijeće BIH donijelo je odluku o osnivanju Šumsko privrednih područja (ŠPP) koja su obuhvaćala uglavnom visoke ekonomski vrijedne šume. Dana 31.06.1961.god. NO općine Livno osniva „Šumsko gospodarstvo Livno“ kao ustanovu sa samostalnim financiranjem i predaje joj na upravljanje i gospodarenje sve šum i šumska tla na području općine Livno.
Dana 12.04.1963. SO općine Livno mijenja naziv „Šumsko gospodarstvo Livno“ u „Šumska uprava Livno“. U područje šumske uprave Livno ušle su gospodarske jedinice: Troglav, Kamešnica- Livno i Ljubuša-Vran.

Godine 1969. Šumska uprava Livno integrirana je sa OOUR-om „Cincar“ Livno koje spada u regionalno poduzeće „Šator“ Glamoč, a sve skupa je integrirano sa poduzećem „Šipad“ Sarajevo. Dana 01.03.1994.god. šumarija ulazi u sastav Javnog poduzeća „Šume Herceg-Bosne“ sa sjedištem u Mostaru pod nazivom „Šumarija Livno“.

Dana 4.06.1998. god. na razini hercegbosanske županije osnovano je Javno poduzeće „Hercegbosanske šume“ u čiji sastav ulazi i Šumarija Livno. Za šume na području Šumarije Livno do 1970. godine nije postojala šumskogospodarska osnova, postojali su uređajni elaborati u kojima su bili osnovni podaci o ukupnim sječivim drvnim zalihama i prirast, te opisi sastojina.