U tablici se nalazi prikaz površine,ukupne drvne zalihe,10-god. prirasta i 10-god.etata po uređajnim razredima. Ukupni 10-god. etat iznosi 196.205 m3, od čega na četinjače otpada 81.0573 m3 ili 41,3% a na listače 115.148 m3 ili 58,6%.

Uređajni
razredi
Površina Drvna
zaliha
10-god.
prirast
10-god.
etat
  ha   m3 (krupno drvo)  
  Ukupno Minirano Čisto Ukupno Čisto Ukupno Čisto Ukupno
Razn. jela,
smreka i bukva
3998,84 1860,78
2138,06 1517741 665010 368850 187714 128400
Sjemenjača
bukve
877,41 489,93 387,58 332910 74402 86540 23840 3350
Crni
bor
211,38   211,38 45827 45827 12570 12570 2467
Obični
bor
921,50   921,50 55362 55362 60030 60030 8558
Smreka 14,58 14,58
           
Panjača
bukve
7276,96 457,79
6819,17 789219
738090
218780
199729
35930
Panjača
crnog
graba
1181,29 338,50 842,79 78180 55738 35200 25095  
Panjača
medunca
4811,01 1274,62 3536,39 422512
310538
190190
139785
17500
Panjača
hrasta cera
1173,83
  1173,83
82033
82033
36900
36900
 
Šikara 7106,05
35,45
7070,60
         
Zašt. šume
jele i bukve
1187,73
  1187,73 159571
159571
34560
345600
 
Zašt. šume
sj. bukve
336,1   336,1 58200 58200 11640 11640  
Zašt. šume
panja bukve
1243,59   1253,59 167070 167070 36020 36020  
Neobraslo
priz. tlo
27339,1 1457,69
25881,41          
Neobraslo
nepriz. tlo
65,59   65,59          
Neplodno tlo 304,29   304,29          
Sveukupno 58059,26 5929,24
52130,01
3708625
2411841
1091280
767883
196205