Lovište Troglav kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" Šumarija Livno ustanovljeno je 15. veljače 2008. god. na sjednici Skupštine Hercegbosanske županije. Gospodarenjem i ulaganjem u lovište intenzivnije se počelo od 2012, god. po imenovanju službe za lov pri Šumariji Livno. Od značajnih ulaganja iz oblasti lovstva je adaptacija lovačke kuće na Poljanicama i dovođenje objekta u svrhu odmora i ugodnog boravka lovaca u lovištu. Također smo izradili i postavili 15 solila za divljač, izgradili jedno pojilište-lokvu te dva hranilišta za srneću divljač. Tip i karakteristike lovišta: otvoreno lovište planinskog tipa.
Namjena lovišta: gospodarsko lovište.
Ukupna površina lovišta iznosi 6,352 ha.

Gospodarske vrste divljači su: divokoza (Rupicapra rupicapra), mrki medvjed (Ursus arctos), srna obična (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), veliki tetrijeb - gluhan (Tetrao urogallus), a od ostalih vrsta divljači: zec (Lepus europeaus), jarebica šumska - lještarka (Terastes bonasia), jarebica kamenjarka - grivna (Alectoris graeca), šljuka šumska (Scolopax rustikola), divlja mačka (Felis silvestris), lisica (Vulpes vulpes), kuna zlatica (Martes martes), kuna bjelica (Martes foina), itd.
Cilj gospodarenja lovištem Troglav je uzgoj i zaštita gospodarskih vrsta te povećanje broja divljači u skladu s bonitetnim mogućnostima lovišta.
Smjernice gospodarenja su da se u lovištu uzgajaju određene vrste divljači, da se ne naruši prirodna ravnoteža između pojedinih vrsta divljači, a da se brojno stanje divljači održi na nivou koji će dozvoliti maksimalan broj divljači koja neće činiti štete u šumarstvu.