Šumarija Tomislavgrad šumsko gospodarskim osnovama podijeljena je u sedam gospodarskih jedinica. Gospodarske jedinice su: Šuica, Ljubuša, Vran- Planina, Lib- Gvozd, Grabovica- Midena, Zavelim – Kamešnica i Tušnica – Kologaj. Osnove Gospodarenja izrađena je po najmodernijim standardima 2001 godine. Kao podloga poslužili su katastarski planovi koji su digitalizirani.

 Šumarija Tomislavgrad od dolaska Austro-Ugarske primjenjuju u svom gospodarenju princip potrajnosti i stoga se iz šume uzima znatno manje drveta nego ga priraste, a kako pri izuzimanju uglavnom odabiru lošija stabla, izlazi da su naše šume sve ljepše što s s njima više gospodari.
 U našim šumama se gospodari preborno tako da se svakih nekoliko godina iz šume izdvajaju pojedinačna zrela stabla i tako otvara prostor za rast podmlatka. Bukva i jela su vrste koje omogućuju takav način gospodarenja. Izvana gledano, čovjeku se čini da šuma stalno izgleda jednako, mada se na ovaj način pridobiva približno jednaka količina drva kao i u regularnim šumama. Kako preborne šume zapravo nemaju starost njihove su tablice podijeljene po debljinskim razredima. Cilj i način gospodarenja prema pravilniku o uređivanju ciljevi gospodarenja su:
- osiguravanje potrajnosti ekosustava;
 - održavanje i poboljšavanje općekorisnih funkcija šuma ;
- napredno i potrajno gospodarenje te uporaba šuma i šumskih zemljišta tako i toliko da se održava njihova biološka raznolikost, produktivnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal, da ispune i u budućnosti bitne gospodarske, ekološke i socijalne funkcije na lokalnoj i globalnoj razini, te da to ne šteti drugim ekosustavima.

 Osnova potrajnoga prihoda prema rezolucijama Ministarske konferencije održane u Helsinkiju 17. lipnja 1993. godine je očuvanje i proširenje biološke raznolikosti šuma te ona mora biti jedna od prvih smjernica u zakonskom utvrđivanju šumarske politike. Dalje je to zaštita iskonskih i bioloških vrijednih šuma koja posebno naglašena u tim dokumentima. Postizanje normaliteta nalaže pravodobno provođenje potrebnih uzgojnih zahvata u svim stadijima razvoja sastojine počevši od njege pomlatka pa sve do preborne ili oplodne sječe. Povećana proizvodnja stabala optimalnih dimenzija , povoljna i trajna prirodna obnova, stalna proizvodnja svih dobara šume čime se ostvaruje osnovno načelo uređivanja šuma – potrajnost prihoda , jaki su razlozi za primjenu prebornog oblika gospodarenja za sastojine kojima je glavna vrsta jela.
Stoga u sastojinama Šumarije Tomislavgrad gdje je jela glavna vrsta će se gospodariti prebornim oblikom gospodarenja s ciljem da se u što kraće vrijeme izgospodare najproizvodnije sastojine jele i bukve prebornog oblika gospodarenja optimalne strukture koja određena odgovarajućim mješovitim normalama.

Kategorija šuma Ukupna površina ha Drvna zaliha po hektaru Ukupna drvna zaliha Desetogodišnji prirast m3 Desetogodišni etat m3
1 2 3 4 5 6
Sve visoke šume  bukve 319,5 201 64.342 11.750 11000
Sve VŠ, čiste jele, smreke, mješovite jele i smreke i mješovite jele, smreke i bukve 2.033,91 353 550.807 120.930 115300
Sve VŠ, čiste bijelog bora i crnog bora i mješovite bijelog i crnog bora 1.853,79 210 390.056 99.110 86700
Sve VŠ hrasta kitnjaka i hrasta lužnjaka 28,02 100 2.800 780 500
UKUPNO VISOKE ŠUME 4.235,22 238 1.008.005 232.570 213500
Šumski nasadi sa procijenjenom drvnom masom 834,46 202 168.933 48.410 19500
Šumski nasadi bez procijenjene drvne mase 726,85       0
UKUPNO ŠUMSKI  NASADI 1.561,31 202 168.933 48.410 19500
Izdanačke šume bukve 3.603,55 104 317.407 145.800 39000
Izdanačke šume hrasta 6.655,14 16 107.573 105.740 500
UKUPNO IZDANAČKE ŠUME 10.258,69   64.342 251.540 39500
Visoke šume nepodesne za gospodarenje 156,43     2.280  
Izdanačke šume nepodesne za gospodarenje 172,65     8.630  
SVEUKUPNO ŠUMARIJA 16.384,30   1.241.280 532.520 272500