1. PONAŠANJE U ŠUMI

Šume obogaćuju naše živote i okoliš na mnogo načina. Stabiliziraju tla, staništa su biljnom i životinjskom svijetu, pročišćuju zrak i vodu, vežu stakleničke plinove, stvaraju prihod i radna mjesta i pružaju nam zdrav prostor za odmor i igru. Svatko od nas može dati doprinos da šume zadrže svoje funkcije te da buduće generacije, kao i mi danas, mogu uživati u svim njenim blagodatima.
Stoga je prije odlaska u šumu VAŽNO ZNATI:
• AUTOMOBILU NIJE MJESTO U ŠUMI
• NE OŠTEĆUJ STABLA
• NE UNIŠTAVAJ ŠUMSKO RASLINJE
• NE PALI VATRU
• NE OSTAVLJAJ SMEĆE U ŠUMI
• NE UNIŠTAVAJ ZNAKOVE I OBJEKTE U ŠUMI2. Eko savjeti:
1. Nakon izleta u prirodu pokupite sve stvari koje ste donijeli sa sobom. Smeće bacite u najbližu kantu ili kontejner.
2. Ulje od automobila nikada ne bacajte u prirodu jer je izuzetno otrovno i trajno truje svu vodu oko sebe.
3. Ne odbacujte baterije u prirodu jer su izuzetno otrovne.
4. Ne koristite deterdžente za pranje u potocima.
5. Nikada ne palite otvorenu vatru u prirodi; ukoliko ste sa sobom donijeli roštilj počistite prije odlaska mjesto gdje ste boravili, a ugljen iz roštilja odstranite tek nakon što ste se uvjerili da nema više niti malo žara.
6. Ne berite neobično cvijeće, neke vrste su rijetke i zaštićene (npr. runolist).
7. Ne gurajte ruke u pukotine u stijenama, drveću i ne podižite kamenje i panjeve; osim što je opasno, mogli biste uništiti staništa nekih vrsta.

3 . Opće korisne funkcije šuma

Od ukupne površine šuma i šumskog zemljišta na području Šumarije Tomislavgrad šuma visokog uzgojnog oblika ima 6639 ha , dok šuma niskog uzgojnog oblika ima 13397 ha . Neobraslo proizvodno tlo ima površinu od 35898 ha. Veliko je značenje općekorisnih funkcija ovih šuma na zaštitu zemljišta , sanaciju erozijskih područja i sveukupan prinos čistoći zraka i poboljšanju klimatskih uvjeta.


3.1 Zaštita tla, prometnica i drugih objekata od erozije , bujica i poplava

Šuma štiti svoje tlo od erozije ( vodom , snijegom , vjetrom), od osiromašenja tla , padanja kamenja , puzanja i klizanja tla. Šumski ekosustav je najučinkovitiji zaštitnik od akvatične erozije. Iako šuma ima sve značajke koje utječu na eroziju, ona će se ipak događati , samo što je konačna bilanca pozitivna jer šuma stvara više tla nego što ga izgubi erozijom. Šume Šumarije Tomislavgrad obzirom na položaj, reljef, njenu konstituciju i strukturu, ima značajan ulogu u zaštiti tla i cestovnih prometnica od erozija, bujica i udara vjetra.


3.2 Utjecaj na vodni režim i hidroenergetski sustav

Hidrološka funkcija šume sastoji se pročišćavanju podzemnih i površinskih voda, te u stalnosti opskrbe vodom i sprečavanju njezina brzog otjecanja.
U većoj ili manjoj mjeri svaka šuma obavlja hidrološku funkciju. Utjecaj šuma na vodozaštitu ovisi o staništu i šumskoj sastojini. Vrlo značajnu ulogu imaju u tome reljef , geološka podloga i tlo , vrste drveća u sastojini , dob i sklop krošanja o spomenutim odlikama ovisi učinkovitost šume na hidrološke prilike određenog šumskog prostora.
Hidrološki utjecaj šume dolazi osobito do izražaja za dugotrajnih koša , ljetnih pljuskova s velikom količinom kiše te u proljeće za vrijeme topljenja snijega. Kretanje vode u nekoj šumi ovisi o količini transpirirane vode pojedinih vrsta drveća, o intercepciji pojedine vrste drveća, o evaporaciji, o tlu i njegovoj moći upijanja, o matičnom supstratu te o slojanju u sastojini, o godišnjoj količini oborina i njihovom rasporedu. Ovisno o povoljnoj ili nepovoljnoj rezultati navedenih parametara određena šuma je u vodozaštitnom smislu manje ili više učinkovita.
Šume Šumarije Tomislavgrad sa svojom obraslom površinom značajne su za reguliranje vode , te imaju izraženu hidrološku funkciju.

3.3 Utjecaj na plodnost tla i poljodjelsku proizvodnju

Šuma ublažava klimatske ekstreme na poljoprivrednim površinama , osigurava izmjenu zraka , te sprječava pojavu hladnih zračnih struja . taj pozitivan utjecaj šume zamjećuje se do 60 km udaljenosti od ruba šumskog kompleksa veličine najmanje 400 ha. Što je kompleks šume prostraniji taj utjecaj je veći. Svakako će sastojine ove Šumarije neizravno i izravno pozitivno djelovati na poljoprivredne površine u Tomislavgradskoj općini. Ljeti povećava vlažnost zraka na okolnoj površini, a kao izvrstan pročistač zraka šuma štiti okolne poljoprivredne površine od imisijskih oštećenja, budući je asimilacija površina šumskog drveća značajno veća od površine koju šuma zauzima.
Vjetrobranskom funkcijom sprječava prekomjerno isparavanje i isušivanje poljoprivrednog tla kao i promjenu mikroklime.

3.4 Utjecaj na klimu

Sve šume u Bosni i Hercegovini imaju klimatsko – zaštitnu funkciju. Ta funkcija je veća, odnosno vrjednija, na područjima gdje je šumovitost krajolika manja. Tako svaka obrasla površina ima velik utjecaj na klimu u ovom području. Šume Šumarije Tomislavgrad , posebno kompleksi šuma Vran planine i Gospodarske jedinice Šuica pozitivno utječu na klimu većih naseljenih područja , a neposredno na najbliža naselja (sela).

3.5 Zaštita i unaprjeđenje čovjekova okoliša

Zaštita i unaprjeđenje čovjekova okoliša podrazumijeva zaštitu naselja od onečišćenog zraka i buke. To je imisijska funkcija šume.
Šuma je izvrstan pročistač zraka i u svojim krošnjama može zadržati više desetaka tona prašine , što ovisi o vrsti drveća i gustoći krošanja šume. Asimilacijska površina šumskog drveća značajno je veća od površine koju sama šuma zauzima. Tako jela i smreka imaju 14 do 15 puta, a bukva i hrast 6 do 8 puta veću asimilacijsku površinu od površine šume. To svojstvo čini šumu vrlo učinkovitim pročišćivačem zraka. Goleme količine otrova kao što su sumporni dioksid, dušični oksid, fluor, pesticidi, deterdženti, fotooksidanti, teški metali i drugi gomilaju se u šumi.
Imisijska funkcija šume ocjenjuje se prema udaljenosti od naselja, reljefu, intenzitetu vjetra i izvoru emisija.
Šume Šumarije Tomislavgrad s obzirom na položaj i reljef (nadmorska visina) nalaze se u smjeru glavni onečišćenja te tako sve njene obrasle površine imaju utjecaj po ovoj funkciji.

3.6 Stvaranje kisika i pročišćavanje atmosfere

Ova funkcija ogleda se u velikoj proizvodnji kisika i do 20 tona po ha godišnje, pročišćavanju zraka zadržavanjem na svojoj asimilacijskoj površini ( 7 do 15 puta veća od površine šume) velike količine otrova te u apsorpciji velikih količina ugljičnog dioksida čije je smanjivanje u atmosferi od velikog značaja za zaustavljanje negativnih klimatskih procesa. Ova funkcija je usko vezana uz zdravstvenu ,rekreacijsku i protuimisijsku funkciju šume.
Sve obrasle površine Šumarije Tomislavgrad imaju utjecaj po ovoj funkciji.

3.7 Rekreacijska, turistička i zdravstvena funkcija

Kako su ovo gospodarske šume osnovna funkcija ovih šuma je ekonomska, osim djela borove šume u Gospodarskoj jedinici Tušnica –Kologaj šumski predjel Seget u površini od 96 ha koji ima rekreacijsku namjenu , sadržajem i izgledom šume Šumarije Tomislavgrad imaju vrlo potencijalne mogućnosti ( s obzirom na svoju površunu) za ispunjavanje navedenih socijalnih funkcija šume. Šumski predjel Grla u Gospodarskoj jedinici Vran planina izrazito je povoljan za plućne bolesnike u vrijeme prašenja bora (lipanj , srpanj). Šumski predjeli Prokos i Mali Vran imaju potencijala za razvoj zimskog turizma (skijaške staze).


3.8 Utjecaj na faunu i divljač

Pod šumskom faunom podrazumijevaju se pojedine životinjske vrste ili skupine životinja koje imaju svoju veliku ulogu u funkcioniranju cjelokupnog šumskog ekosustava, odnosno uspostavljanju ravnoteže toga ekosustava kada dođe do njenog narušavanja (fauna,tla, mravi i drugi korisni insekti, štetni insekti, ptice, glodavci, divljači i druge).
Može se reći da postoji međusobni uzajamni utjecaj šuma-njena fauna. U slučaju stabilnosti šumskog ekosustava , u najvećoj mjeri je izražen utjecaj općekorisnih funkcija šume na njenu faunu. To se šumi učinkovito vraća kada njena fauna sudjeluje u pozitivnim procesima koje vode trajnom podržavanju stabilnosti šumskog ekosustava.
To se odnosi i na šumsku divljač kao dio šumske faune s kojom se posebno gospodari. Pozitivni utjecaj na šumsku divljač biti najviše izraženi u uvjetima zdrave, stabilne i normalno gospodarene šume , što će se odraziti i na pozitivne učinke pri gospodarenju šumskom divljači.