• 1101-7-2-101-3-72/20

Nabava usluga stalnog pristupa Internetu za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres

 

 • 1101-7-2-98-3-70/20

Postupka javne nabave „Bankarskih usluga za pružanje redovitog platnog prometa i osiguranje depozita transakciskih računa za potrebe ŠGD“Hercegbosanske šume“

 

 • 1101-1-2-95-3-68/20

Obavijest o javnoj nabavi usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

 

 • 1101-7-2-91-8-67/20

Obavijest o javnoj nabavi usluga vanjske revizije financijskih izvješća ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres za poslovnu 2020. god.

 

 • 1101-1-2-78-3-55/20

Obavijest o javnoj nabavi usluga servisiranja motornih vozila.

 

 • 1101-7-1-54/20

Obavijest o javnoj nabavi rekonstrukcije mreže i telefonskog sustava za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

 

 • 1101-1-2-55-3-39/20

Obavijest o javnoj nabavi usluge servisiranja motornih vozila za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres. Obavijest o nabavi br. 1101-1-2-55-3-39/20 od 14.7.2020.god.

 

 •  1101-7-2-57/20

Obavijest o nabavi broj: 1101-7-8-57/20 objavljena 15.07.2020. god. Postupak javne nabave usluga ispitivanja strojeva, uređaja, i radne okoline za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

 

 • 1101-1-2-26-3-14/20

Obavijest o nabavi usluge servisiranja motornih vozila za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres. Odluka o pokretanju postupka javne nabave br. 01/1-69/2020 od 18.2.2020. god. Obavijest o nabavi br. 1101-1-2-26-3-14/20 od 18.2.2020. god.

 

 • 1101-7-1-46-3-34/20

Obavijest o nabavi lož ulja za potrebe ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, postupak javne nabave pokrenut odlukom o pokreatnju postupka javne nabave br. 01/1-375/20 od 5.6.2020. g. Obavijest o nabavi 1101-7-1-46-3-34/20 od 1.7.2020. g.

 

 • 1101-7-1-45-33/20

Postupak javne nabave br. 01/1-375/2020 od 5.6.2020., obavijest onabavi br. 1101-7-1-45-33/20 od 30.6.2020. g., Odluka br. 01/P-2047/20 od 15.07.2020.

 

 • 1101-1-1-28-3-15/20

Obavijest o nabavi informatičke opreme, usluge servisiranje i isporuke rezervnih dijelova i materijala za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 07.05.2020. god., broj; 1101-1-1-28-3-15/20.

 

 • 1101-7-1-29-3-16/20

Javna nabava roba za potrebe kantine br 1101-7-1-29-3-16/20 od 8.5.2020.

 

 • 1101-1-2-26-3-14-20
Odluka javna nabava servisiranja motornih vozila br. 1101-1-2-26-3-14-20 od 18.02.2020.god.

 

 • 01/1-15720
Nabava elektromaterijala 01/1-15720 - odluka

 

 • 01/1-157-20
Nabava roba široke potrošnje br. 01/1-157-20 - odluka

 

 • 1101-1-3-122-3-97/19
Obavijest o nabavi građevinskih radova br. 1101-1-3-122-3-97/19 - odluka

 

 • 1101-7-2-13-3-5/20

Odluka o rezultatima postupka javne nabave servisiranja motornih vozila pod garantnim rokom (ŠKODA) br. 1101-7-2-13-3-5/20.

 

 • 1101-1-2-7-3-3/20

Postupak javne nabave usluga prijevoza bukovog ogrjeva sa međustovarišta u Šumariji Bosansko Grahovo i Šumariji Glamoč do stovarišta ogrjeva u šumariji Livno, u količini cca 3.500,00 m3. Obavijest o nabavi broj 1101-1-2-7-3-3/20 objavljena na portalu javnih nabava 18.02.2020. god. te u "Službenom glasniku BiH" br. 13/20.

 

 • 1101-7-7-14-3-6/20

Postupak javne nabave feromonskih pripravaka radi suzbijanja i monitoringa potkornjaka objavljena na portalu javnih nabava 06.03.2020. god. br. 1101-7-7-14-3-6/20.

 

 • 1101-1-1-5/20

Odluka o rezultatima postupka javne nabave za javnu nabavu informatičke opreme, usluge servisiranje i isporuke rezervnih dijelova i materijala za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres. Obavijest objavljena na Portalu javnih nabava dana 30.01.2020. god., broj; 1101-1-1-5/20. Oznaka i naziv iz JRJN: 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine.