Opći uvjeti

Cijene utvrđene ovim Cjenikom, odnose se na procijenjenu i u lovištu slobodnu divljač.

Dnevna organizacijska pristojba obuhvaća slijedeće usluge:

 • Kod lova krupne divljači: ulaz u lovište, organizaciju lova, usluge stručnog pratitelja, uporabu lovnih objekata i obradu trofeja za transport;
 • Kod lova velikog tetrijeba i lještarke: organizaciju lova, ulaz u lovište i usluge stručnog    prattelja;
 • Kod lova sitne divljači: ulaz u lovište i organiziranje lova.

Dnevnu organizacijsku pristojbu plaćaju strani i domaći lovci turisti.
Lovac, član lovačke udruge koja je korisnik lovišta ne plaća organizacijsku pristojbu.

Lovac, član lovačke udruge koja je korisnik lovišta, plaća za korištenje divljači i njenih dijelova:

 • Za visoku divljač 40% od tržišne vrijednosti
 • Za nisku divljač 25% od tržišne vrijednosti

Ovo pravo lovac može ostvariti samo u jednoj udruzi.
Ukoliko u tri izlaska lovac ne vidi s čeke divljač koja je ugovorena ne plaća usluge stručnog pratitelja.
Samovoljno izvršen odstrjel naplaćuje se po dvostrukoj cijeni ocijenjene vrijednosti divljači.
Trofej divljači se ocjenjuje prema Međunarodnog  formuli lovnog savjeta za očuvanje divljači (CIC).
Samovoljno izvršen odstrjel naplaćuje se po dvostrukoj cijeni ocjenjene vrijednosti divljači.

Odstrjel pojedinih vrsta divljači dozvoljen je samo sa odgovarajućim oružjem i stjeljivom i to:

 • Medvjed (Ursus arctos L.) puškom s užljebljenom cijevi kalibra 7 mm i više te zrnom težine 11 grama i više.
 • Divokoza (Rupicapra rupucapra L.) puškom sa užljebljenom cijevi kalibra 6,2 x 51 mm i više te zrnom težine 6 grama i više.
 • Srna (Capreolus capreolus L.) puškom sa užljebljenom cijevi kalibra 5,6 x 51 mm i više te težinom zrna 3,5 grama.
 • Divlja svinja (Sus scrofa L.) puškom sa užljebljenom cijevi kalibra 7 mm i više te zrnom težine 9,7 grama i više i puškom sačmaricom upotrebom kugle „Breneeke“ ili „Ideal“.
 • Velikog tetrijeba (Tetrao urogallus L.) sa puškom užljebljene cijevi kalibra 5,6 mm i težinom zrna većom od 2,6 grama i puškom sačmaricom upotrebom strjeljiva sa sačmom (zrnom) 4 mm i više.

Odstrel ostalih vrsta divljači:

 • Lisica (Vulpes Vulpes L.)
 • Kuna zlatica (Martes martes L.) i bjelica (Martes fiona Erxleben)
 • Divlja mačka (Felis silvestris Schreber)
 • Jazavac (Meles meles L.)
 • Zec (Lepus euroapeus Palas)
  može se vršiti lovačkom puškom sačmaricom uz upotrebu strjeljiva  sa sačmom (zrnom)  3.5 mm i više.

 


Srna (Capreolus capreolus L.)

Lovidba: Srnjak od 15.05. do 15.09.

Lov:

Srnjak:

01.05. – 31.10.

Srna i lane od 01. 10. - 31.01.

Dnevna organizacijska pristojba:

100 KM

 

 

 

CIC točaka

KM

Do 75 točaka

250,00

Od 75,1 do 80 točaka

280,00

Od 80,1 do 85 točaka

300,00

Od 85,1 do 90 točaka

340,00

Od 90,1 do 95 točaka

420,00

Od 95,1 do 100 točaka

520,00

Od 100,1 do 105 točaka

600,00

od 105,1 do 115 točaka svaka sljedeća točka dodatno se naplaćuje po

50,00

od 115,1 do 130 točaka svaka sljedeća točka dodatno se naplaćuje po

100,00

preko 130 točaka svaka sljedeća točka dodatno se naplaćuje po

150,00

Promašaj srnjaka

100,00

Za ranjenog, a nepronađenog srnjaka

400,00

Srna

70,00

Lane

50,00

Promašaj srne i laneta

50,00

Za ranjenu, a nepronađenu srnu

70,00

Za ranjeno, a nepronađeno lane

50,00

Meso u koži (bez utrobe i glave) 1 kg

10,00

 


Divokoza (Rupicapra rupicapra L.)

Lov:

Divojarac i divokoza: 01. 09. - 31. 12.

Dnevna organizacijska pristojba:

150,00 KM

 

 

 

 

 

CIC točaka

KM

Do 60 točaka

660,00

Od 60,1 do 65 točaka

800,00

Od 65,1 do 70 točaka

960,00

Od 70,1 do 80 točaka

1.140,00

Od 80,1 do 85 točaka

1.360,00

Od 85,1 do 90 točaka

1.620,00

Od 90,1 do 95 točaka

1.940,00

Od 95,1 do 100 točaka

2.360,00

Od 100,1 do 105 točaka

2.920,00

Od 105,1 do 110 točaka

3.900,00

Preko 110 točaka svaka sljedeća točka dodatno se naplaćuje po

300,00

Promašaj

200,00

Za ranjenog, a nepronađenog divojarca/divokozu

1.000,00

Meso u koži (bez utrobe i glave) 1 kg

10,00


Medvjed (Ursus arctos L.)

 

Lov:

01.10. - 31.12. i 01.03. - 15.05.

Dnevna organizacijska pristojba:

200,00 KM

 

 

 

 

CIC točaka

KM

Do 150 točaka

1.200,00

Od 150,1 do 180

1.800,00

Od 180,1 do 200 točaka

2.600,00

Od 200,1 do 210 točaka

3.600,00

Od 210,1 do 220 točaka

4.400,00

Od 220,1 do 230 točaka

5.300,00

Od 230,1 do 240 točaka

6.200,00

Od 240,1 do 250 točaka

7.300,00

Od 250,1 do 260 točaka

8.300,00

Od 260,1 do 270 točaka

9.400,00

Od 270,1 do 280 točaka

10.600,00

Od 280,1 do 290 točaka

11.800,00

Od 290,1 do 300 točaka

13.000,00

Preko 300  svaka sljedeća točka dodatno se naplaćuje po

300,00

Promašaj

300,00

Za ranjenog, a nepronađenog medvjeda

6.000,00

Meso (bez utrobe, glave i krzna) 1kg

15,00


Divlja svinja (Sus scrofa L.)

 

Lov:

Vepar i nazime: 01. 01. - 31. 12.

Krmača i prase: 01. 08. - 31. 12.

Dnevna organizacijska pristojba:

80,00 KM

 

 

 

 

 

 

CIC točaka

KM

Do 90 točaka

305,00

Od 90,1 do 100 točaka

430,00

Od 100,1 do 105 točaka                                                                  

550,00

Od 105,1 do 108 točaka

630,00

Od 108,1 do 110 točaka

680,00

Od 110,1 do 112 točaka

780,00

Od 112,1 do 114 točaka

880,00

Od 114,1 do 116 točaka

1.050,00

Od 116,1 do 118 točaka

1.275,00

Od 118,1 do 120 točaka

1.425,00

Preko 120 točaka svaka sljedeća točka dodatno se naplaćuje po

100,00

Promašaj

200,00

Za ranjenog, a nepronađenog vepra

300,00

Krmača:

 

Do 70 kg težine

120,00

Od 71 do 100 kg težine

220,00

Preko 100 kg težine

280,00

Nazime

120,00

Prase

80,00

Promašaj krmače, nazimeta i praseta

50,00

Za ranjenu, a nepronađenu krmaču, nazime i prase

100,00

Meso u koži (bez utrobe i glave) 1 kg

3,00

 

Lovcu pripada trofej.

Lov divlje svinje pogonom i prigonom organizira se za grupe od pet i više lovaca.

Dnevna organizacijska pristojba po lovcu iznosi 300,00 KM u što je uračunato:

 • organizacija lova, ulaz u lovište i usluge pogoniča,
 • odstrjel prvog primjerka divlje svinje bez obzira na dob, spol, uzrast i trofejnu vrijednost.

Svaki naredni odstreljeni primjerak plaća se paušalno i to:

 

KM

Vepar

400,00

Krmača

250,00

Nazime i prase

150,00

Meso u koži bez utrobe

3,00

 

Promašaj i ranjavanje se ne naplaćuju.

Ako se tijekom lova ne pokrenu divlje svinje, lovcima se vraća 70% uplaćenog iznosa organizacijske pristojbe za taj dan.


Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.)

Lov:

03. - 31. 05.

Dnevna organizacijska pristojba:

100,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM

Odstrijel

2.500,00

Ranjavanje

1.250,00

Promašaj

500,00

 


 Vuk (Canis lupus L.)

Lov:

Vuk: 01. 01. - 31. 12.

Vučica i mladi: 01. 07. - 28. 02.

Dnevna organizacijska pristojba:

100,00 KM

 

 

 

 

 

CIC točaka

KM

Do 70 točaka

600,00

Od 70,1 do 80 točaka

800,00

Od 80,1 do 90 točaka

1000,00

Od 90,1 do 100 točaka

1500,00

Od 100,1 do 110 točaka

2000,00

Od 110,1 do 120 točaka

2500,00

Preko 120 točaka svaka sljedeća točka dodatno se naplaćuje po

100,00

Promašaj

100,00

Za ranjenog, a nepronađenog vuka

500,00

  


Sitna divljač s divljačninom

Dnevna organizacijska pristojba 20 KM.

Vrsta divljači

KM

Kuna bjelica (lov od 1. 10. do 29. 2.)

80,00

Kuna zlatica (lov od 1. 11. do 29. 2.)

80,00

Lisica

20,00

Divlja mačka

180,00

Jazavac

60,00

Zec (lov od 01.10 – 05.01) 31.12?

50,00

Divlje patke  (lov od 01.09. do 01.03.)

16,00

Guske divlje (lov od 01.09. do 31.01.)

20,00

Liska crna (lov od 01.09. do 31.01.)

8,00

Golubovi  (lov od 01.10. do 31.01.)

5,00

Prepelica (lov od 01.08. do 31.12.)

5,00

Jarebica poljska – trčka skvržulja  (lov od 15.09. do 31.12.)

25,00

Jarebica kamenjarka (lov od 15.09. do 31.12.)

40,00

Lještarka mužjak (lov od 16.08. do 31.10.)

80,00

Šljuka šumska (lov od 01. 10. Do 01.03.)

10,00


 

Ostale usluge

 

Promatranje i snimanje divljači

Iznos naknade promatranja po jednom izlasku za svakog gosta iznosi 200,00 KM. U naknadu  pored promatranja i amaterskog snimanja se uračunava prijevoz od hotelskog smještaja do mjesta promatranja i nazad.

Profesionalno snimanje ugovara se posebno.

Ukoliko gost u dva izlaska ne bude u prilici  vidjeti divljač ne naplaćuje mu se nikakva naknada.

 

Smještaj u lovačkim objektima

Lovačka kuća „Grla“ noćenje s doručkom 55,00 KM, odnosno punog pansiona 80,00 KM.
Lovačka kuća „Matrak“ noćenje s doručkom 45,00 KM, odnosno punog pansiona 70,00 KM.
Lovačka kuća „Klekovača“ noćenje s doručkom 45,00 KM, odnosno punog pansiona 70,00 KM.

 

Ostalo

Lovni pratitelj na

KM

Krupnu divljač

100,00KM/dan

Sitnu divljač

60,00 KM/dan

Terensko vozilo

1,00 KM / km

Upotreba lovačkog oružja

25,00 KM/ dan

Strjeljivo po komadu

5,00 KM

Snimanje kamerom uz vodiča

200,00 KM/dan

 

Domaći lov

Za domaće lovce koji posjeduju CIPS-ovu osobnu iskaznicu odobrava se popust od 20% za odstrijeljenu divljač i foto safari.

 

Lov preko lovno turističkih agencija

Ukoliko ŠGD. Hercegbosanske šume sklopi ugovor s domaćom ili stranom Lovno-turističkom agencijom , agencije ostvaruju popust od 20% za odstrijeljenu divljač i fotosafari.

 

Plaćanje

Naplata ugovorenih usluga, za domaće lovce, vrši se u KM na blagajni lovišta.
Naplata ugovorenih usluga, za strane goste, vrši se u eurima (€) na blagajni lovišta po srednjem tečaju na dan uplate.

Naplata za goste koji dolaze preko lovno-turističkih agencija, vrši se u eurima (€) na blagajni lovišta ili žiralno po srednjem tečaju na dan uplate. Za sve usluge lovnik lovišta izdaje račun.