ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO
"HERCEGBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. KUPRES

 

  Adresa:  Splitska bb, 80320 Kupres    
  Telefon: +387 34 274-801  
  Faks:     +387 34 274-800
  E-mail:   info@hbsume.ba

 

 Društvo je osnovano Odlukom o osnivanju Javnog poduzeća "Hercegbosanske šume" broj 01-4-21/98 od 16. travnja 1998. godine i Odlukom o osnivanju Šumsko  gospodarskog društva "Hercegbosanske šume" društvo s ograničenom odgovornošću, broj 01-02-138/2003 od 6. listopada 2003. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Šumsko gospodarskog društva "Hercegbosanske šume" - društvo s ograničenom odgovornošću broj 01-02-92. 2/05. od 14. prosinca 2005. godine i upisano u registar društva Županijskog suda u Livnu rješenjem broj U/I-133/98 od 4. lipnja 1998. godine sa izmjenama upisa broj U/I-87/2004 od 19. srpnja 2004. godine. U skladu sa člankom 49. Zakona o šumama („Službene novine F BiH“ broj 20/02, 29/03 i 37/04), Županijsko ministarstvo, je temeljem Ugovora, na rok od pet godina, ustupilo (prenijelo prava)
poslove gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištima na ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

Ugovor broj 08-01-26-215/09 i 01/1-160-4/09 zaključen je i potpisan 8. travnja 2009. godine, te je nakon isteka istoga potpisan novi Ugovor broj: 08-01-26-1193/14, 17.06.2014. U skladu sa Zakonom o šumama HBŽ čl. 44,45,46. Društvo će gospodariti šumama i šumskim zemljištima u administrativnim granicama Hercegbosanske županije. Dana 18.12.2019. godine potpisan je Ugovor s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o prijenosu prava gospodarenja državnim šumama, a sve sukladno Zakonu o šumama Hercegbosanske županije.

Društvo je organizirano kroz 8 organizacijskih jedinica:

  • Šumarije: Bos. Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno i Tomislavgrad
  • Rasadnik Pržine
  • Direkcija Kupres

hbz-bih-karta.jpg mapahbz.png

Karta Hercegbosanske županije

 

Poduzeće se bavi gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem, uzgojem hortikulturnog i sadnog materijala, lovstvom, ribolovom i rekreativnim turizmom. Virtualno organizacijski povezano, u poduzeću je indirektno vezano do tisuću zaposlenih uključenih u outsourcing mrežu, koju čine kompanije u oblasti drvne industrije. 

Osnovna djelatnost ŠGD-a je gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, pri tome mislimo na: pošumljavanje, uzgoj i zaštitu šuma, iskorištavanju šuma i ostalih drvnih sortimenata, te uzgoj i zaštita divljači. Pored gospodarske, na općekorisne funkcije otpada oko 90% ukupne vrijednosti šumskog resursa, što se ogleda u stabilizaciji biosfere, sprečavanju erozije zemljišta, reguliranje vodenog režima i kisika te održavanje čovjekove okoline.

Ukupna površina nad kojom gospodari ŠGD „Hercegbosanske šume“ proteže se na 284.277 hektara, od čega šumske površine čine 284.227 hektara dok su ostalo u šumarskom pogledu neproduktivne površine. Od ukupnih šumskih površina visoke šume sa prirodnom obnovom čine 82.850,00 hektara, kulture se protežu na 8.604 hektara, izdanačke šume čine 46.193 hektara površine, dok su ostatak goleti. Na šumskoj površini kojom gospodarimo ukupna zapremina iznosi 33.030.962 metara kubnih, prirast je 742.987 metara kubnih, sa mogućim godišnjim bruto etatom koji iznosi 537.807.

streetmap-hbz-mala.png

Zemljopisna karta (kliknuti za uvećani prikaz), izvor: Wikipedia

Kod aktivnosti iskorištavanje šuma i šumskog zemljišta, Društvo koristi usluge drugih specijaliziranih organizacija za takove djelatnosti, a u vlastitoj režiji organizira pripremu i nadzor obavljanja svih aktivnosti gospodarenja šumom i šumskim zemljištem. Iskorištavanje sekundarnih šumskih proizvoda (bilje, ljekovito bilje, gljive, puževi, šumski plodovi aromatsko bilje, lovstvo, pčelarstvo i drugo)  čini resurs određenog potencijala i budućih koristi za Društvo predstavljaju značajan prirodni resurs.

Rasadnik “Pržine” površine je 32 hektara, a trenutačna iskorištenost kapaciteta rasadnika je oko 30 posto, a mogućnost proizvodnje iznosi oko 20.000.000 sadnica različitih vrsta biljaka. Rasadnik se bavi proizvodnjom šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, skupljanjem i podsijavanjem sjemena i planiranjem prostornog uređenja i okoliša. Tijekom rata rasadnik je bio u cijelosti devastiran, intenzivna obnova počela je 1998. godine. 

Suočeni sa brojnim problemima, od političkih, zakonodavnih, ekonomskih, socijalnih i drugih,  menadžment je uspio ostvariti  ekonomski stabilnu kompaniju, koja danas predstavlja lidera u okruženju i regiji. Do sada ŠGD „Hercegbosanske šume“ implementirale su suvremena rješenja u oblasti šumarstva, informatike, te praćenja svih informacija od rada na terenu, odnosno šumi, do menadžerskih izvještaja. Surađujemo sa kompanijama u regiji, izmjenjujući iskustva, te institucijama usko vezanima za oblast šumarstva i sudjelujemo u projektima vezanim za certifikaciju i unapređenje šumarstva. Od 2012. posjedujemo FSCTM certifikat kojim potvrđujemo da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima, čime gospodarenje šumama činimo ekonomski održivim, ekološki odgovornim i društveno korisnim.

Poduzeće danas u oblasti šumarstva predstavlja lidera u okruženju i regiji, tako da smo ponosni što je to prepoznao i Trade Leaders Club.

Na području cijele regije, veliki problem i na našem području predstavljaju minsko-eksplozivna sredstva, kao opasnost za lokalno stanovništvo, posebice radnike na našim redovitim terenskim aktivnostima, tako i kao prepreka ostvarenju većeg obujma proizvodnje zbog nemogućnosti izvođenja radova na mnogobrojnim miniranim površinama. Minirana područja zauzimaju 34.942  hektara, odnosno preko četrnaest posto ukupne površine kojom gospodarimo, što značajno smanjuje mogući sječivi etat. Budući da šumske površine nisu prioritet deminiranja u BiH, nisu dovoljne aktivnosti poduzete za deminiranje navedenih površina. Iako su kroz neke projekte vršene aktivnosti deminiranja, ŠGD „Hercegbosanske šume“ tijekom djelovanja bile su primorane vlastitim sredstvima vršiti aktivnosti deminiranja, a to će i dalje činiti, na korist svojim poslovnim aktivnostima i široj zajednici. 

Pravilnim gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem jedino je moguće održati nenarušavanje biljnog i životinjskog svijeta te tako i čovjekove okoline. Zato gospodarsko društvo ŠGD-o u svom poslovanju pokazuje veliku aktivnost u pogledu pošumljavanja goleti, uređivanju šuma, čuvanju šuma, te uzgoj i zaštitu divljači.

U buduće želimo biti nositelji razvoja županije i lider u okruženju. Idemo u susret izazovima, primjenjujemo nove trendove i tehnologije, želimo i otvoreni smo za suradnju sa istima ili sličnim poslovnim subjektima u cilju jačanja kapaciteta i postizanja zadanih ciljeva, koristeći pri tom vlastite izvore financiranja, EU fondove i druge načine sufinanciranja.