FSC® certificiranje se provodi prema principima. Svaki princip sadrži nekoliko kriterija čije zadovoljavanje se provjerava indikatorima, za koje postoje jasni verifikatori koji pokazuju je li određeni kriterij zadovoljen ili ne. Za svaki od njih nadležna institucija daje opis zadovoljenja kriterija, ili objektivan dokaz neusklađenosti. Neusklađenosti se mogu prikazati kroz korektivne mjere za teže nezadovoljavanje kriterija ili opservacije za manje mjere. U nastavku su popisani FSC® principi iz FSC® Standarda za održivo gospodarenje šumama u BiH sa kratkim opisom i skraćenim prikazom kriterija za pojedini princip.

I - USKLAĐENOST SA ZAKONIMA

Organizacija mora poštivati sve primjenjive zakone, propise i međunarodne ugovore, konvencije i sporazume.

Pravna registracija Društva, definiran status šumskog područja i vlasničko-korisnička prava, poštivanje svih primjenjivih zakona, propisa i administrativnih zahtjeva, plaćanje svih zakonom propisanih naknada, surađivanje s nadležnim institucijama u zaštiti šuma od ilegalnih aktivnosti, poštivanje međunarodnih sporazuma, rješavanje sporova statutarnog i običajnog prava, provođenje antikorupcijskih mjera, dugoročna privola primjene FSC® principa.

II - PRAVA RADNIKA I UVJETI ZAPOŠLJAVANJA

Organizacija mora održavati ili unaprjeđivati socijalnu i ekonomsku dobrobit radnika.

Poštivanje i podržavanje ILO Deklaracije o temeljnim principima i pravima na radu i ILO konvencija o radu, promoviranje ravnopravnosti spolova, provođenje zaštite na radu, isplata plaća koje zadovoljavaju ili premašuju minimalne standarde u sektoru šumarstva, organizacija mora dokazati da su radnici prošli odgovarajuću obuku za posao koji obavljaju i da su pod nadzorom.

III - PRAVA STAROSJEDILAČKIH NARODA

Nije primjenjiv u BiH.

IV - ODNOSI SA LOKALNOM ZAJEDNICOM

Organizacija mora doprinijeti održavanju ili poboljšavanju socijalnog i ekonomskog blagostanja lokalne zajednice.

Identificiranje lokalnih zajednica koje postoje na šumskom području i onih na koje utječe gospodarenje; prepoznavanje i podržavanje njihovih zakonskih i običajnih prava; proporcionalno stupnju i intenzitetu svojih aktivnosti gospodarenja osigurati razumne mogućnosti zapošljavanja, obuke i drugih usluga lokalnim zajednicama, izvođačima radova i dobavljačima; provođenje dodatnih aktivnosti koje doprinose društvenom i gospodarskom razvoju lokalne zajednice; poduzeti mjere protiv negativnih socioloških, ekoloških i ekonomskih utjecaja svojih aktivnosti gospodarenja; posjedovanje mehanizama za rješavanje pritužbi i utvrđivanje pravične naknade lokalnim zajednicama i pojedincima; određivanje lokacija od posebnog kulturološkog, ekološkog, ekonomskog, vjerskog ili duhovnog značaja i upravljanje njima i/ili zaštita kroz angažman lokalnih zajednica.

V - KORISTI OD ŠUME

Organizacija mora učinkovito upravljati širokim rasponom proizvoda i usluga na šumskom području kako bi se održala ili povećala dugoročna ekonomska održivost* i raspon socioloških i ekoloških koristi.

Društvena korist kroz identificiranje i proizvodnju na temelju resursa i usluga ekosistema šumskog područja s ciljem jačanja i diverzifikacije lokalne ekonomije; korištenje usluga i proizvoda šume ne smije premašiti trajno održiv nivo; pozitivne i negativne društvene i ekološke aktivnosti su uključene u plan gospodarenja; korištenje i poticanje uspostave određenih lokalnih usluga, roba i proizvodnje; posvećenost ekonomskoj održivosti.

VI - OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI I UTICAJI

Organizacija mora održavati, očuvati i/ili obnavljati ekosistemske usluge i vrijednosti okoliša šumskog područja i izbjegavati, ispraviti ili ublažavati negativne utjecaje na okoliš.

Procjena okolišnih vrijednosti; procjena utjecaja aktivnosti gospodarenja na okolišne vrijednosti; sprječavanje, ublažavanje i popravljanje negativnih utjecaja na okoliš; zaštita rijetkih i ugroženih vrsta i njihovih staništa; identifikacija, zaštita i/ili vraćanje u prirodno stanje reprezentativnih uzoraka područja izvornih ekosistema; održavanje prirodnih domaćih vrsta i genotipova, sprečavanje gubitka biološke raznolikosti, kontroliranje lova, ribolova i sakupljanja sporednih proizvoda šumarstva; zaštita prirodnih vodotoka i vodenih površina; upravljanje pejzažom u šumskom području u svrhu održavanja i/ili obnove; ne smije se vršiti konverzija prirodnih šuma u plantaže i u poljoprivredno zemljište.

VII - PLANIRANJE GOSPODARENJA

Organizacija mora imati plan gospodarenja u skladu sa svojim politikama i ciljevima i proporcionalan stupnju, intenzitetu i rizicima od aktivnosti gospodarenja. Plan gospodarenja mora biti proveden i ažuriran na osnovu podatka monitoringa u cilju promoviranja prilagodljivog gospodarenja šumama. Dokumentacija koja se odnosi na planiranje i procedure mora biti dovoljno jasna i primjenjiva za uposlene, za informiranje pogođenih interesnih grupa i zainteresiranih interesnih grupa i opravdavati odluke gospodarenja.

Usvojene politike (vizije i vrijednosti) i ciljevi gospodarenja koji su sigurni za okoliš, društveno korisni i ekonomski održivi skraćeno se uključuju u plan gospodarenja i javno su dostupni; plan gospodarenja mora sadržavati: opis prirodnih resursa, način ispunjavanja zahtjeva FSC® certificiranja, planiranje gospodarenja šumama i socioloških aktivnosti; ciljevi moraju biti dokazivi i mjerljivi; sažetak plana gospodarenja je javno i besplatno dostupan; uključenost interesnih grupa u planiranje i monitoring. 

VIII - MONITORING I PROCJENA

Organizacija mora dokazati da se napredak prema postizanju ciljeva gospodarenja, utjecaji aktivnosti gospodarenja i stanje šumskog područja prate i ocjenjuju proporcionalno stupnju, intenzitetu i riziku aktivnosti gospodarenja, u cilju provođenja prilagodljivog gospodarenja.

Praćenje implementacije plana, politika i ciljeva gospodarenja; praćenje i procjena sociološkog i ekološkog utjecaja provedenih aktivnosti i promjena stanja okoliša; ugrađenost analize praćenja u proces planiranja; javno dostupni sažeci monitoringa; dokazivost porijekla šumskog proizvoda kao FSC certificiranog.

IX - VISOKE ZAŠTITNE VRIJEDNOSTI

Organizacija koja mora održavati i/ili poboljšati visoke zaštitne vrijednosti na šumskom području kroz primjenu načela predostrožnosti.

Kroz angažman interesnih grupa identificirati visoke zaštitne vrijednosti na šumskom području; razviti i implementirati strategije za održavanje i/ili poboljšanje zabilježenih visokih vrijednosti; provođenje periodičnih nadzora.

X – IMPLEMENTACIJA AKTIVNOSTI GOSPODARENJA

Aktivnosti gospodarenja koje se provode od strane Organizacije na šumskom području moraju biti odabrane i implementirane u skladu sa ekonomskim, ekološkim i sociološkim politikama i ciljevima Organizacije i kolektivno u sladu sa principima i kriterijima.

Nakon sječe ili u skladu sa planom gospodarenja Organizacija mora prirodnim ili umjetnim putem obnoviti vegetacijski pokrov; prilikom obnove koristiti ekološki prilagodljive vrste, autohtone vrste i lokalne genotipove; alohtone vrste se koriste samo ako znanje i/ili iskustvo dokazuju da se invazivni utjecaj može kontrolirati; ne smiju se koristiti genetski modificirani organizmi na šumskom području; moraju se koristiti prakse uzgajanja šume koje su ekološki odgovarajuće za vegetaciju, vrste i ciljeve gospodarenja; mora se izbjegavati ili minimizirati korištenje gnojiva u uzgoju šume; ne smiju se koristiti kemijski pesticidi zabranjeni FSC® politikom osim ako je FSC® dozvolio odstupanje od pravila; kod korištenja pesticida mora se spriječiti, ublažiti i/ili popraviti šteta nanesena ekološkim vrijednostima i ljudskom zdravlju; korištenje bioloških agenasa se mora minimizirati, nadzirati i strogo kontrolirati; moraju se procijeniti rizici i implementirati aktivnosti smanjenja negativnog utjecaja od prirodnih nepogoda; mora se upravljati infrastrukturnim razvojem, transportom i uzgajanjem šuma na način da su zaštićeni: vodni resursi i zemljišta, rijetke i ugrožene vrste, njihova staništa, ekosistemi i vrijednosti pejzaža; pri sječi i korištenju drvnih i nedrvnih proizvoda iz šume moraju se zaštiti okolišne vrijednosti, smanjiti trgovina bio otpadom i izbjegavati šteta drugim proizvodima i uslugama; otpadni materijali  se moraju odlagati na okolišno prihvatljiv način.

(Izvor: FSC® Standardi za održivo gospodarenje šumama u Bosni i Hercegovini, 2019)

Ažurirano: 09.08.2021.