FSCTM certificiranje se provodi prema principima. Svaki princip sadrži nekoliko kriterija čije zadovoljavanje se provjerava indikatorima, za koje postoje jasni verifikatori koji pokazuju je li određeni kriterij zadovoljen ili ne. Za svaki od njih nadležna institucija daje opis zadovoljenja kriterija, ili objektivan dokaz neusklađenosti. Neusklađenosti se mogu prikazati kroz korektivne mjere za teže nezadovoljavanje kriterija ili opservacije za manje mjere. U nastavku su popisani FSCTM principi sa kratkim opisom i skraćenim prikazom kriterija za pojedini princip.

I - Poštivanje zakona i FSC principa i kriterija

(Gospodarenje šumskim resursima mora poštivati sve primjenjive zakone države u kojoj djeluje, međunarodne ugovore i sporazume koje je država potpisala, kao i FSCTM Principe i Kriterije)
Poštivanje nacionalnih i lokalnih zakona, plaćanje taksi i troškova, poštivanje međunarodnih sporazuma
Zaštita šuma, dugoročna privola primjene FSCTM principa

II - Prava i odgovornosti vlasništva i korištenja

(Dugoročna prava vlasništva i korištenja šumskih resursa i šumskog zemljišta moraju biti jasno definirana, dokumentirana i zakonski ustanovljena)
Dokaz o pravu korištenja
Pridržavanje zakonskih i običajnih prava lokalnih zajednica, odgovarajući principi rješavanja sporova

III - Prava autohtonog stanovništva

(Moraju se prepoznati i poštivati zakonska i običajna prava autohtonog stanovništva da posjeduje, koristi i upravlja svojim zemljištem, područjem i resursima)
Prava gospodarenja na svom zemljištu, ne ugrožavanje resursa ili posjedničkih prava
Jasno odrediti mjesta posebnog značaja
Naknade za primjenu tradicionalnih znanja

IV - Odnosi sa zajednicom i prava radnika

(Aktivnosti gospodarenja šumom moraju dugoročno održavati i unapređivati socijalno i ekonomsko blagostanje šumarskih radnika i lokalne zajednice)
Mogućnosti zapošljavanja, poštivanje zakona i propisa o zdravlju i sigurnosti, prava radnika na organiziranje i dobrovoljno pregovaranje
Aktivnosti gospodarenja moraju voditi računa o rezultatima procjene društvenog utjecaja, primijeniti mehanizme rješavanja pritužbi i naknade štete

V - Koristi od šume

(Aktivnosti gospodarenja moraju poticati efikasno korištenje višestrukih proizvoda i usluga šume kako bi se osigurala ekonomska održivost i široki spektar ekoloških i socioloških koristi)
Ekonomska održivost, ekološka odgovornost i društvena korist
Optimalno korištenje proizvoda šume, minimizirati otpad, izbjegavati štetu
Jačanje i diverzifikacija lokalne privrede, poboljšavati vrijednosti šumarskih usluga i resursa
Korištenje proizvoda šume ne smije premašiti razinu koja je trajno održiva

VI - Utjecaj na okoliš

(Gospodarenja šumom mora očuvati biološku raznovrsnost i s njom povezane vrijednosti, vodne resurse, tlo i jedinstvene i osjetljive ekosisteme i pejzaže, te time održati ekološke funkcije i cjelovitost šume)
Procjena utjecaja na okoliš, zaštita rijetkih i ugroženih vrsta i staništa, Ekološke funkcije i vrijednosti moraju ostati netaknute, poboljšane ili vraćene u prijašnje stanje
Zaštita reprezentativnih uzoraka ekosustava, pisane smjernice za zaštitu, promovirati razvoj i primjenu ekološki prihvatljivih metoda, ekološki prihvatljiv način korištenja kemijskih sredstava i sl.

VII - Šumsko gospodarska osnova (plan gospodarenja)

(Šumsko gospodarska osnova prilagođena nivou i intenzitetu aktivnosti, mora biti donesena, implementirana i ažurirana. Dugoročni ciljevi gospodarenja i sredstva za njihovo postizanje moraju biti jasno naznačeni)
Ciljevi gospodarenja, opis resursa, ekološka ograničenja, obrazloženje etata, praćenje rasta i razvoja šume, zaštita okoliša, zaštita ugroženih vrsta, obrazloženje korištenih tehnika i opreme u iskorištavanju šuma
Revidiranje plana, usklađivanje s promjenjivim ekološkim, društvenim i ekonomskim prilikama, obuka radnika, javno dati uvid u sažetak plana gospodarenja

VIII - Nadzor i procjena

(Potrebno je vršiti nadzor koji odgovara nivou i intenzitetu gospodarenja radi procjene stanja šume, prinosa šumskih proizvoda, nadzornog lanca, aktivnosti gospodarenja i njihovog sociološkog i ekološkog utjecaja)
Dosljedan i ponavljan nadzor, istraživanje i sakupljanje podataka potrebnih za nadzor, utvrđivanje porijekla šumskog proizvoda – “nadzorni lanac”
Uključiti rezultate nadzora u reviziju plana gospodarenja, dati na uvid sažetak rezultata nadzora

IX - Održavanje visokovrijednih zaštićenih šuma

(Aktivnosti gospodarenja u visokovrijednim zaštićenim šumama moraju održavati ili poboljšavati karakteristike koje ih definiraju. Odluke u vezi sa visokovrijednim zaštićenim šumama moraju se uvijek razmatrati sa dozom opreza)
Procjena postojanja karakteristika za šume s visokom vrijednošću očuvanja, dati naglasak na prepoznate karakteristike očuvanja
Provoditi posebne mjere očuvanja i poboljšavanja karakteristika te uključiti u plan, objaviti godišnji nadzor

X – Plantaže

(Plantaže treba planirati i njima upravljati u skladu sa Principima i Kriterijima 1 - 9 i Principom 10 i njegovim kriterijima. Budući da plantaže mogu dati niz socioloških i ekonomskih koristi i mogu doprinijeti zadovoljavanju potreba za proizvodima šumarstva, trebaju se koristiti za dopunu gospodarenja, smanjivanje pritisaka i promoviranje obnavljanja i zaštite prirodnih šuma)