KRUPNA DIVLJAČ
VRSTA VRIJEME LOVLJENJA
Jelen lopatar (Dama dama L.)
Jelen od 16. rujna do 31. siječnja
Košuta i tele od 16. rujna do 31. siječnja
Srna (Capreolus capreolus L.)
Srndać u nizinskim i brdskim lovištima
  od 1. svibnja do 30. rujna
  u planinskim lovištima
  od 1. lipnja do 30. listopada
Srna i lane od 1. listopada do 31. siječnja
Divokoza (Rupicapra rupicapra L.) 
  od 1. rujna do 31. prosinca
Kozorog (Capra ibex L.)
  od 1. kolovoza do 31. prosinca
Muflon (Ovis aries musimon Pall.)
Muflon od 1. rujna do 31. siječnja
Muflonka i janje od 1. siječnja do 31. prosinca
Svinja divlja (Sus scrofa L.)
Vepar, nazime od 1. siječnja do 31. prosinca
Krmača i prase od 1. kolovoza do 31. prosinca
Medvjed (Ursus arctos L.)
  od 1. listopada do 31. prosinca 
  od 1. ožujka do 15. svibnja
Vuk (Canis lupus L.)
Mužjak od 1. siječnja do 31. prosinca
Ženka i mladi od 1. srpnja do 28. veljače
Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.) 
  od 15. ožujka do 31. svibnja
SITNA DIVLJAČ
Kuna bjelica
(Martes foina Ehr.)
od 1. listopada do 29. veljače
Kuna zlatica
(Martes martes L.) 
od 1. studenog do 29. veljače
Zec
(Lepus europaeus Pall.) 
od 1. listopada do 31. prosinca
Lještarka (Bonasa bonasia L.)
- mužjak
od 16. kolovoza do 31. listopada
Fazan-gnjetao
(Phasianus spp. L.)
od 1. listopada do 15. siječnja
Jarebica kamenjarka
(Alectoris graeca Meissn.)
od 15. rujna do 31. prosinca
Jarebica poljska - trčka skvržulja
(Perdix perdix L.)
od 15. rujna do 31. prosinca
Prepelica (Coturnix coturnix.) od 1. kolovoza do 31. prosinca
Šljuka šumska
(Scolopax rusticola L.)
od 1. listopada do 1. ožujka
Bekasina (Gallinago gallinago L.) od 1. listopada do 1. ožujka
Golubovi (Columba spp L.) od 1. kolovoza do 31. siječnja
Grlica
(Streptoopelia turtur L.) 
od 1. kolovoza do 31. siječnja
Guske divlje (Anser spp.) od 1. rujna do 31. siječnja
Patke divlje (Anas spp.) od 1. rujna do 1. ožujka
Liska crna (Fulica atra L.) od 1. rujna do 31. siječnja