Krucijalno pitanje koje prethodi izradi plana Uprave ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. je, možemo li danas sa sigurnošću odgovoriti na pitanje:

Tko smo, što radimo, kamo idemo i gdje želimo biti?

Strategija nije linearan proces, njeno oblikovanje je pod utjecajem kompleksnih promjena: zakonodavnih, poreznih, društvenih, političkih a implementiranje strategije ovisi o primjeni različitih instrumenata.

Cilj plana Uprave, pod uvjetom da zadrži odlike prilagodljivosti, uzimajući u obzir neočekivane događaje i reakcije unutar i van institucionalnih interesnih strana je:

-Jasan plan sa jasno izraženom vizijom, misijom, strateškim ciljevima, prioritetima izvršavanja ciljeva,

-Prepoznati uzroke, trendove, prilike, svih budućih promjena

-Stvoriti vezu između strateškog plana i izvodljivosti

-Dati pregled aktivnosti koje treba poduzeti kako bismo mogli ostvariti strateški plan, u praćenje smjernica vizije i misije poslovanja

-Definirati sve resurse za provedbu strateškog plana

Provedba strateškog plana uvjetovana je strateškim upravljanjem, sveobuhvatnim procesom koji integrira funkciju planiranja u zadatke i aktivnosti upravljanja operativnim zadacima, vodeći računa o međudjelovanju sa okruženjem, pojačavajući pri tom ulogu Društva te mogući utjecaj na okruženje.

MISIJA

Naša misija je integralno gospodarenje šumama i šumskim zemljištem uvažavajući ekološke, ekononomske, i socijalne principe te principe održivosti, kontinuiranog razvoja, na odgovoran način prema društvu u cjelini i zaposlenicima poduzeća te svim interesnim skupinama.
 

 VIZIJA


Želimo biti vodeće Društvo za gospodarenje šumama, koje će znati iskoristiti prirodno bogatstvo šuma kao resurs za razvoj društvene zajednice u kojoj djeluje, i kao bogatstvo koje će razvijati i čuvati za buduće naraštaje.
 

CILJEVI

Iz općih ciljeva gospodarenja definiramo za Društvo strateške ciljeve  koji podrazumijevaju:

 • formiranje sastava i strukture vrste drveća u šume koje će trajno davati ujednačen prinos, kako po kvaliteti tako i po kvantitetu
 • formiranje i održavanje šuma koje uz visoke prinose, trajno zadovoljavaju potrebe društva, tržišta u pogledu asortimana glavnih šumskih proizvoda
 • očuvanje i unaprjeđenje općekorisnih funkcija šuma i biodiverziteta (prirodna raznolikost) šuma
 • primjenom suvremenih tehnoloških rješenja i ulaganjem u razvoj osigurati što bolje financijske efekte gospodarenja šumama
 • uvođenje integralnog informacijskog sustava prijenosa i praćenja svih poslovnih procesa u Društvu
 • razvoj sustava kontoliga i sustava praćenja svih rizika u Društvu
 • uz to biti najbolji zaštitnici šume i šumskog zemljišta
 • certificiranje šuma na nivou svih organizacijskih jedinica te usklađenost poslovanja sa FSC standardima s ciljem održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem
 • sve aktivnosti trebaju biti usklađene sa zakonskim okvirom uz uvažavanje principa transparentnog poslovanja
 • izgradnja partnerskog odnosa sa svim interesnim skupinama od vlasnika, nadležnih ministarstava, zaposlenika do kupaca, dobavljača, lokalnih zajednica i šire društvene zajednice kako bismo mogli biti pokretač njihova razvoja
 • upravljati promjenama s ciljem održivog razvoja