Dokumenti ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

Statut

Etički kodeks

Odluka NO-a o prihvaćanju principa i kriterija FSC-a 2011.

Izjava direktora o ulasku u proces certificiranja 2011.

Odluka NO-a o prihvaćanju principa i kriterija FSC-a 2017.

Izjava direktora o ulasku u proces certificiranja 2017.

Jedinstveni cjenik proizvoda i usluga šumarstva 2019. god.

Odluka o posebnim uvjetima i procedurama prodaje drvnih sortimenata u 2017. god.

Odluka o posebnim uvjetima i procedurama prodaje drvnih sortimenata u 2018. god.

Plan integriteta 2019.

Dokumenti organizacijskih jedinica

Plan poslovanja

 Trogodišnji plan poslovanja 2013. - 2015.

 Trogodišnji plan poslovanja 2016. - 2018.

 Plan poslovanja 2014.

 Plan poslovanja 2015.

 Plan poslovanja 2016.

 Plan poslovanja 2017.

 Revidirani plan poslovanja 2017. 

 Plan poslovanja 2018.

 Revidirani trogodišnji plan poslovanja 2016. - 2018.

pdf_icon1.jpg Trogodišnji plan poslovanja 2019 - 2021.

pdf_icon1.jpg Plan poslovanja 2019.

 

Plan nabava

 Plan nabava 2015. god.

 Plan nabava 2016. god.

 Plan nabava 2017. god.

 Plan nabava 2018. god.

Plan nabava 2019. god.


Izvješća

 Izvješće o poslovanju - 2011

 Izvješće o poslovanju - 2012

 Izvješće o poslovanju - 2013

 Izvješće o poslovanju - 2014

 Izvješće o poslovanju - 2015

 Izvješće o poslovanju - 2017

 Izvješće o poslovanju - 2018

Interesne grupe

 Anketni upitnik za interesne grupe

Ekologija

 Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva

Monitoringa rijetkih, ugroženih i zaštićenih vrsta

Izvješće o monitoringu - 2014. - Bos. Grahovo

Izvješće o monitoringu - 2014. - Drvar

Izvješće o monitoringu - 2014. - Glamoč

Izvješće o monitoringu - 2014. - Kupres

Izvješće o monitoringu - 2014. - Livno

Izvješće o monitoringu - 2014. - Tomislavgrad

Izvješće o monitoringu - 2015 - Tomislavgrad

Izvješće o monitoringu - 2015 - Glamoč

Izvješće o monitoringu - 2015 - Kupres

Izvješće o monitoringu - 2015 - Livno

Izvješće o monitoringu - 2016 - Kupres

Izvješće o monitoringu - 2016 - Glamoč

Izvješće o monitoringu - 2016 - Livno

Izvješće o monitoringu - 2019 - Tomislavgrad

Izvješće o monitoringu - 2019 - Kupres

Izvješće o monitorima - 2019 - Drvar

Izvješće o monitoringu - 2019 - Glamoč

Konzultacije monitoringa rijetkih, ugroženih i zaštićenih vrsta

 Konzultacije - rijetke i ugrožene vrste - 2014. (dr. sc. Dalibor Ballian)

HCVF elaborati

 B. Grahovo - Gospodarenje HCVF površinama, Lokalitet Šator

 B. Grahovo - Gospodarenje HCVF površinama, Lokalitet Ledenica

 Drvar - Elaborat gospodarenja HCVF površinama, Vrelo Bastašica

 Glamoč - Zaštita vodozaštitnog područja Glamoč G.J. Staretina-Golija

 Kupres - Elaborat gospodarenja HCVF površinama u Šum. Kupres 

 Livno - Elaborat izdvajanja šuma visoke zaštitne vrijednosti, ŠGP “Livno"

 Tomislavgrad - Elaborat gospodarenja HCVF površinama

Monitoring HCVF-a 

HCVF monitoring Bos. Grahovo - 2013.

HCVF monitoring Bos. Grahovo - 2014.

HCVF monitoring Bos. Grahovo - 2016. 1 

HCVF monitoring Bos. Grahovo - 2016. 2 

HCVF monitoring Drvar - 2013.

HCVF monitoring Drvar - 2014.

HCVF monitoring Glamoč - 2013.

HCVF monitoring Glamoč - 2014.

HCVF monitoring Glamoč - 2015.

HCVF monitoring Kupres - 2013. 

HCVF monitoring Kupres - 2014.

HCVF monitoring Kupres - 2015. 

HCVF monitoring Kupres - 2016. 

HCVF monitoring Livno - 2013.

HCVF monitoring Livno - 2014.

HCVF monitoring Tomislavgrad - 2013.

HCVF monitoring Tomislavgrad - 2014. 

HCVF monitoring Tomislavgrad - 2014_07-12.2014.

HCVF monitoring Tomislavgrad - 2015.

HCVF monitoring Tomislavgrad - 2016.

HCVF monitoring Livno - 2015.

HCVF monitoring Kupres - 2017.

HCVF monitoring Livno - 2016.

HCVF monitoring - Tomislavgrad - 2019.

HCVF monitoring - Kupres - 2019.

HCVF monitoring - Drvar - 2019.

HCVF monitoring - Bos. Grahovo - 2019.

HCVF monitoring - Glamoč - 2019.

Konzultacije HCVF monitoringa

 Konzultacije HCVF monitoring - 2013.-2014. (dr. sc. Dalibor Ballian)

Šumsko gospodarska osnova (skraćena verzija)

 Bos. Grahovo - ŠGP "Bosansko-Grahovsko"
 Drvar - ŠGP "Drvarsko"
 Glamoč - ŠGP "Glamočko" 2013. - 2022.
 Kupres - ŠGP "Kupreško" 2015. - 2024.
 Livno - ŠGP "Livanjsko"
 Tomislavgrad - ŠGP "Tomislavgrad"