Šumarija Bosansko Grahovo posluje u sastavu ŠGD "Hercegbosanskih šuma" d.o.o. Kupres. Šumarija gospodari na ŠGP Bosansko-Grahovsko. ŠGP Bosansko-Grahovsko prostire se na ograncima planine Dinare, a zahvaća i dioplanine Šator. Zapadna granica ovog područja je ujedno i državna granica sa Republikom Hrvatskom. Na jugu se ovo područje graniči sa glamočkim, a na sjeveru sa drvarskim područjem.

Ovo područje čine šumski kompleksi koji okružuju kraška polja: Grahovsko, Pašića polje i dijelom Livanjsko polje. Ova polja prostiru se u pravcu sjeverozapad-jugoistok tako da ih sa jugozapadne strane ograničava vijenac Dinare koji počinje sa Uilicom, a završava sa Gnjatom, a na sjeveroistoku ova polja okružuju planine Jadovnik i Šator. Najviši planinski predjeli su bez šumskog pokrivača. Najviši vrh ovog područja je na planini Šator 1872 m nv. Najviši vrh Dinare se nalazi navisini od 1831 m nv, ali granica područja ne izlazi na sam vrh. Planina Uilica je visoka 1654 m, a Jadovnik je nešto niži 1640 m.

U vijencu Dinare posebnu cjelinu čini planina Gnjat sa vrhom zvanim Bat 1851 m. Teritorijalno-organizacijska podjela: Ukupna šumsko zemljiše ŠGP „Bosansko-Grahovsko“ iznosi 43186,4 ha. Od toga visoke šume sa prirodnom obnovom zauzimaju 15318,9 ha, izdanačke šume 4119,3 ha. Znatan dio i do danas se vodi kao minski sumnjiv teren cca 11934,1 ha. Ostale površine su šumske goleti i čistine, kao i površine koje su nepodesne za gospodarenje u šumarskom smislu.

ŠGP podijeljno je na gospodarskih jedinica, a to su:

1- G.J. Uilica
2- G.J. Jadovnik Grahovo
3- G.J. Jadovnik Drvar-dio 
4- G.J.Međugorje Nuglašica
5- G.J.Gnjat Risovac