Kategorija šume Zaliha lišćara m3 Zaliha četinara m3 Ukupna zaliha m3
Visoke šume 3428356 2032395 5460751
Izdanačke šume 427083 820 427903
Šumske kulture 2918 179593 182511
Neproduktivno 22423 62791 85214
Ukupno 3880780 2275599 6156379

Prikaz drvne zalihe

 

 

Kategorija šume

Zapreminski 
prirast lišćara m3

Zapreminski
prirast četinara m3
Ukupni zapreminski
prirast m3
Visoke šume 62785 46566 109351
Izdanačke šume 73 7850 7923
Šumske kulture 16105 257 16362
Neproduktivno 1429 589 2018
Ukupno 80392 55262 135654

Prikaz zapreminskog prirasta

 

 

Vrsta drveća Debljinske klase u cm Ukupno
6-10 10-20 21-30 30-50 50-80 80
Četinari   415 6037 16278 16815 1356 40901
Lišćari 84 1966 8105 29168 19459 3310 62092
Ukupno 84 2381 14142 45446 36274  4666 102993

Struktura godišnjeg etata svih kategorija u m3 krupnog drveta