Organizator

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO
"HERCEGBOSANSKE ŠUME"
d.o.o. KUPRES

Adresa: Splitska bb, 80320 Kupres
Telefon: +387 34 274-801
Faks: +387 34 274-800
E-mail: info@hbsume.baDruštvo je osnovano Odlukom o osnivanju Javnog poduzeća "Hercegbosanske šume" broj 01-4-21/98 od 16. travnja 1998. godine i Odlukom o osnivanju Šumsko - gospodarskog društva "Hercegbosanske šume" društvo s ograničenom odgovornošću, broj 01-02-138/2003 od 6. listopada 2003. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Šumsko gospodarskog društva "Hercegbosanske šume" - društvo s ograničenom odgovornošću broj 01-02-92. 2/05. od 14. prosinca 2005. godine i upisano u registar društva Županijskog suda u Livnu rješenjem broj U/I-133/98 od 4. lipnja 1998. godine sa izmjenama upisa broj U/I-87/2004 od 19. srpnja 2004. godine. U skladu sa člankom 49. Zakona o šumama („Službene novine F BiH“ broj 20/02, 29/03 i 37/04), Županijsko ministarstvo, je temeljem Ugovora, na rok od pet godina, ustupilo (prenijelo prava)
poslove gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištima na ŠGD "Hercegbosanske šume".
Ugovor broj 08-01-26-215/09 i 01/1-160-4/09 zaključen je i potpisan 8. travnja 2009. godine, te je nakon isteka istoga potpisan novi Ugovor broj: 08-01-26-1193/14, 17.06.2014. U skladu sa Zakonom o šumama HBŽ čl. 44,45,46. Društvo će gospodariti šumama i šumskim zemljištima u administrativnim granicama Hercegbosanske županije.

ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres u 2015. god. prosječan broj zaposlenih je 629. Na dan 31.12.2015. godine, od 609 trenutno zaposlenih evidentirano je 592 zaposlenika na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme 13 zaposlenika i 4 pripravnika. Od ukupnog broja zaposlenika evidentiranih u mjesecu prosincu 2015. godine, 488 zaposlenika su muškarci ili 80%, a 121 zaposlenika su žene ili 20%.

Društvo je organizirano kroz 8 organizacijskih jedinica:

 • Šumarije: Bos. Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno i Tomislavgrad
 • Rasadnik Pržine
 • Direkcija Kupres

Poduzeće se bavi gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem, uzgojem hortikulturnog i sadnog materijala, lovstvom, ribolovom i rekreativnim turizmom sa godišnjim prihodom od oko 15 mil Eura. Virtualno organizacijski povezano, u poduzeću je indirektno vezano do tisuću zaposlenih uključenih u outsourcing mrežu, koju čine kompanije u oblasti drvne industrije.

Osnovna djelatnost ŠGD-a je gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, pri tome mislimo na: pošumljavanje, uzgoj i zaštitu šuma, iskorištavanju šuma i ostalih drvnih sortimenata, te uzgoj i zaštita divljači. Pored gospodarske, na općekorisne funkcije otpada oko 90% ukupne vrijednosti šumskog resursa, što se ogleda u stabilizaciji biosfere, sprečavanju erozije zemljišta, reguliranje vodenog režima i kisika te održavanje čovjekove okoline.

Ukupna površina nad kojom gospodari ŠGD „Hercegbosanske šume“ proteže se na 284.950 hektara, od čega šumske površine čine 264.657 hektara dok su ostalo u šumarskom pogledu neproduktivne površine. Od ukupnih šumskih površina visoke šume sa prirodnom obnovom čine 95.526,00 hektara, kulture se protežu na 10.505 hektara, izdanačke šume čine 49.806,00 hektara površine, dok su ostatak goleti. Na šumskoj površini kojom gospodarimo ukupna zapremina iznosi 35.844.707 metara kubnih, prirast je 841.997,20 metara kubnih, sa mogućim godišnjim bruto etatom koji iznosi 534.322.
Kod aktivnosti iskorištavanje šuma i šumskog zemljišta, Društvo koristi usluge drugih specijaliziranih organizacija za takove djelatnosti, a u vlastitoj režiji organizira pripremu i nadzor obavljanja svih aktivnosti gospodarenja šumom i šumskim zemljištem. Iskorištavanje sekundarnih šumskih proizvoda (bilje, ljekovito bilje, gljive, puževi, šumski plodovi aromatsko bilje, lovstvo, pčelarstvo i drugo) čini resurs određenog potencijala i budućih koristi za Društvo predstavljaju značajan prirodni resurs.

Rasadnik “Pržine” površine je 32 hektara, a trenutačna iskorištenost kapaciteta rasadnika je oko 30 posto, a mogućnost proizvodnje iznosi oko 20.000.000 sadnica različitih vrsta biljaka. Rasadnik se bavi proizvodnjom šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, skupljanjem i podsijavanjem sjemena i planiranjem prostornog uređenja i okoliša. Tijekom rata rasadnik je bio u cijelosti devastiran, intenzivna obnova počela je 1998. godine.

Suočeni sa brojnim problemima, od političkih, zakonodavnih, ekonomskih, socijalnih i drugih, menadžment je uspio ostvariti ekonomski stabilnu kompaniju, koja danas predstavlja lidera u okruženju i regiji. Do sada ŠGD „Hercegbosanske šume“ implementirale su suvremena rješenja u oblasti šumarstva, informatike, te praćenja svih informacija od rada na terenu, odnosno šumi, do menadžerskih izvještaja. Surađujemo sa kompanijama u regiji, izmjenjujući iskustva, te institucijama usko vezanima za oblast šumarstva i sudjelujemo u projektima vezanim za certifikaciju i unapređenje šumarstva. Od 2012. posjedujemo FSCTM certifikat kojim potvrđujemo da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima, čime gospodarenje šumama činimo ekonomski održivim, ekološki odgovornim i društveno korisnim.

Poduzeće danas u oblasti šumarstva predstavlja lidera u okruženju i regiji, tako da smo ponosni što je to prepoznao i Trade Leaders Club.

Na području cijele regije, veliki problem i na našem području predstavljaju minsko-eksplozivna sredstva, kao opasnost za lokalno stanovništvo, posebice radnike na našim redovitim terenskim aktivnostima, tako i kao prepreka ostvarenju većeg obujma proizvodnje zbog nemogućnosti izvođenja radova na mnogobrojnim miniranim površinama. Minirana područja zauzimaju 41.250 hektara, odnosno preko četrnaest posto ukupne površine kojom gospodarimo, što značajno smanjuje mogući sječivi etat. Budući da šumske površine nisu prioritet deminiranja u BiH, nisu dovoljne aktivnosti poduzete za deminiranje navedenih površina. Iako su kroz neke projekte vršene aktivnosti deminiranja, ŠGD „Hercegbosanske šume“ tijekom djelovanja bile su primorane vlastitim sredstvima vršiti aktivnosti deminiranja, a to će i dalje činiti, na korist svojim poslovnim aktivnostima i široj zajednici.

Pravilnim gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem jedino je moguće održati nenarušavanje biljnog i životinjskog svijeta te tako i čovjekove okoline. Zato gospodarsko društvo ŠGD-o u svom poslovanju pokazuje veliku aktivnost u pogledu pošumljavanja goleti, uređivanju šuma, čuvanju šuma, te uzgoj i zaštitu divljači.

U buduće želimo biti nositelji razvoja županije i lider u okruženju. Idemo u susret izazovima, primjenjujemo nove trendove i tehnologije, želimo i otvoreni smo za suradnju sa istima ili sličnim poslovnim subjektima u cilju jačanja kapaciteta i postizanja zadanih ciljeva, koristeći pri tom vlastite izvore financiranja, EU fondove i druge načine sufinanciranja.


Otvaranje

Konferencija 2023
TvojCO2Projekt TvojCO2

Izračunajte svoj karbonski otisak i poduzmite akciju za zdravu okolinu

Pretraga
   ORGANIZATORI

   ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

    

   HRVATSKI DRVNI KLASTER

   SUORGANIZATORI
    

   DRVNI KLASTER HERCEGOVINE