Konferencija 2016

forestry-kupres-2016.png

Glavna sektorska konferencija,u suradnji s Hrvatskim drvnim klasterom,odrava se 25. i 26. velja?e 2016. godine u Kupresu na temu Budu?nost prerade drva i umarstva u Bosni i Hercegovini.


Lokacija Kupresa predstavlja tipi?no ruralno i planinsko podru?je s razvijenim umarstvom i preradom drva. Najava odravanja konferencije je ve? pobudila zanimanje dravnih i privatnih sektorskih tvrtki u Bosne i Hercegovine te razli?itih strukovnih krugova u institucionalnom, akademskom i znanstveno-istraiva?kom miljeu.


CILJEVI

Cilj ovog dvodnevnog sektorskog skupa je predstavljanje potencijala umarstva i drvoprera?iva?kog sektora u Bosni i Hercegovini te u zemljama jugoisto?ne Europe.

Sekundarni cilj konferencije je bolja valorizacija na umi baziranih sektora kao jednog od pokreta?a gospodarstva u Hercegbosanskoj upaniji te bolja vidljivost i prisutnost ovog sektora na upanijskoj, dravnoj i EU razini.

Konferencija slui kao nova, moderna komunikacijska platforma za uspostavu intenzivnije me?u-sektorske suradnje, kao i u cilju poboljanja protoka informacija izme?u svih sektorskih dionika. Konferencija ?e stvoriti pretpostavke za pokretanje mnogobrojnih znanstveno-istraiva?kih projekata na podru?ju umarstva i prerade drva te na kraju, konferencija pridonosi postizanju jo boljih sektorskih rezultata i promovira jo ve?u konkurentnost lokalnih i nacionalnih umskih i drvnih sortimenata.


VIZIJA

Konferencija je koncipirana kao kontinuirani skup koji se odvija svake godine u isto vrijeme i na istom mjestu, posjeduje snaan regionalni brend i simbolizira sredinje mjesto nacionalnog artikuliranja sektorskih tema. Konferencija inicira i pokre?e razmjenu komercijalnih i tehnolokih informacija te omogu?uje svim sudionicima uspostavu korisnih me?usektorskih kontakata i intenzivne komunikacije prisutnih protagonista koji se svake godine izmjenjuju na konferenciji, uklju?uju?i nadlene EU institucije, potencijalne doma?e i inozemne partnere kao i interesente za zajedni?ke EU projekte.


GLAVNE TEME

Na konferenciji ?e se obraditi aktualni podaci o trinim kretanjima i trendovima u umarstvu i drvoprera?iva?koj industriji u Bosne i Hercegovine. Glavne teme uklju?uju analize postoje?e tehnoloke razine doma?eg umarstva i drvne industrije u kontekstu neophodne primjene EU zakonodavstva, ali uklju?uju i neke vrlo aktualne teme na globalnoj razini: ostvarivanje potrajnog i odrivog gospodarenja, izazove u gospodarenju privatnim umama, sadnju energetskih nasada i gospodarenje vrstama kratke rotacije, sakupljanje i preradu energetskog drva i drvnog ostatka i ve?u uporabu umske biomase u proizvodnji elektri?ne energije.

Tako?er, predvi?ene su teme poput primjene inovacija (proizvodnih i procesnih), implementacije europske umarske strategije, ostvarivanja ve?eg udjela nedrvnih prihoda u umarstvu, nunosti sektorskog udruivanja i specijalizacije, poslovnog povezivanja prerade drva u zadruge ili klastere, upoznavanja s programom ruralnog razvoja i mogu?nostima koritenja EU potpora, teme ve?e primjene informatike i GPSsustava u umarstvu, projekti e-ume, certificiranja, trgovanja CO2 kvotama, uloga sektora u poboljanju ivota u brdsko-planinskim podru?jima po uzoru na najbolja EU iskustva i prakse, itd.

Otvaranje

Konferencija 2023
TvojCO2Projekt TvojCO2

Izračunajte svoj karbonski otisak i poduzmite akciju za zdravu okolinu

Pretraga
   ORGANIZATORI

   ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

    

   HRVATSKI DRVNI KLASTER

   SUORGANIZATORI
    

   DRVNI KLASTER HERCEGOVINE