U sklopu GEF Projekta održivog upravljanja šumama i krajolikom u Misiji Svjetske banke a preko investitora Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (PIU šumarstva) uspješno je završen Projekt Indirektne konverzije šume u odjelu 55. gospodarske jedinice „Kupres“ u Šumariji Kupres.

Vrijednost ovog projekta iznosila je 97 695,00 KM, a isti je realiziran kroz nekoliko faza u razdoblju 2015.-2018. godina.

Navedeni odjel nalazi se u sklopu šuma visoke zaštitne vrijednosti (HCVF) koje se protežu na masivima planina Stožer i Mala Plazenica čija se funkcija, uz ostale, prvenstveno ogleda u zaštiti tla od erozije i regulaciji vodnog režima.

U ovom slučaju radovi su se izvodili u izdanačkoj šumi bukve (panjači) metodom indirektne konverzije šume, čime se postiže prevođenje šume panjače u visoki uzgojni oblik metodom prorjeđivanja sastojine i prirodnim pomlađivanjem u određenom vremenskom razdoblju.

Dugoročni cilj ovog projekta zapravo je osiguranje i veća stabilizacija vodnog režima kroz šume sjemenjače za koje je poznato da su mnogo stabilnije od šuma panjača i u kojima stabla dožive veću dob, bolje zaštićuju tlo, obilnije plodonose i ispunjavaju općekorisne funkcije šuma, te su stoga u svakom pogledu poželjnije u svrhu reguliranja vodnog režima odnosno opskrbe stanovništva pitkom vodom.

Stoga su se svi radovi izvoza drvnih sortimenata u odjelu izvodili isključivo konjima (samaricom) kako bi se isključio svaki mogući rizik od istjecanja štetnih tvari u okoliš ako bi se koristila mehanizirana sredstva rada. Radove sječe i izvoza drvnih sortimenata izvodilo je poduzeće „Pole Extra“ iz Novog Travnika na površini od 51,9 ha pri čemu rubni dijelovi odjela nisu tretirani te su ostavljeni kao zaštitni pojas. Drvni sortimenti nastali izvođenjem ovih radova (uglavnom ogrijevno drvo) bili su na raspolaganju za kupovinu stanovnicima Općine Kupres.

Nakon izvršenih  radova indirektne konverzije šuma pristupilo se radovima uređenja okoliša koji su se sastojali od uređenja vodotoka potoka Kasimovca, postavljanja česme od kamena škriljavca, izgradnje drvene nadstrešnice sa pripadajućim elementima, postavljanja info panoa, kanti za smeće i drvenih klupica za sjedenje.

Ovom prilikom najiskrenije se zahvaljujemo prijateljima iz Svjetske banke odnosno predstavnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, naročito gospodinu Alojzu Dunđer s kojim nam je bilo zadovoljstvo surađivati. Vjerujemo da će se ovakvi pozitivni primjeri nastaviti i u budućnosti.

Na kraju, u nekoliko fotografija možete vidjeti kako je tekla realizacija ovog Projekta: