Broj: 01/1- 2739 /2020

Kupres, 9. listopada 2020. godine

Temeljem članka 7d. Statuta ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), članka 5. Pravilnika o rada ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:01/1-599/20 od 24.09.2020. godine, raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos u

ŠGD “Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres

 

I

 

Stručni suradnik za zajedničke poslove – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Direkciji Društva u Kupresu.

 

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

 

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radno mjesto iz točke I, je da je osoba koja se prijavljuje na Natječaj:

  • navršila 18 godina života;
  • da je državljanin BiH,
  • da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
  • da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III

Uvjeti za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, utvrđeni Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, taksativno su navedeni kako slijedi:

 

- Završen VII/1 stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (180 ili 240 ECTS bodova) pravnog smjera.

- 1 godina radnog iskustva nakon stjecanja VSS

KRATAK OPIS POSLOVA

Stručni suradnik za zajedničke poslove:

- stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za rad službe,

- evidentira iskazane potrebe službe za potrošni materijal,

- planira, organizira i nadzire rad referenta za upisnik protokola, referenta za poslove arhive, portira, čistačica i domaćica i kućnog majstora,

- osigurava pravilnost, pravodobnost i ekonomičnost u izvršavanju poslova i zadataka

- i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

IV

Probni rad za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja, nije predviđen.

 

 

V

Uz pisane prijave kandidati su obvezni dostaviti sljedeće dokumente:

 

- Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 (šest) mjeseci;

- uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a, ne starije od 3 (tri ) mjeseca;

- ovjerenu kopiju diplome visoke stručne spreme odgovarajućeg stupnja i smjera, a za diplome stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6. travnja 1992. godine i rješenje o nostrifikaciji diplome od nadležnog Ministarstva;

- uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja VSS (od poslodavca kod kojih je kandidat radio ili radi sa traženom stručnom spremom i točno navedenim periodima i radnim mjestima (original ili ovjerena kopija);

 

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

VI

Samo izabrani kandidat bit će u obavezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

 

VII

Samo izabrani kandidat bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

 

VIII

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, uz koji su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave, bit će odbačene zaključkom.

 

 

IX

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca), te prijava koja ne sadrži sve tražene dokumente, odbacuje se zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

 

X

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i pravovremene.

Proces izbora kandidata za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom usmenom ispitu.

Pitanja na Usmenom ispitu mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računalu, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

 

XI

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

 

XII

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana od dana objave u Dnevnom listu, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja.

 

XIII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu :

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

 

 

D I R E K T O R

Mario Mašić, dipl. iur.