DRVOPRERAĐIVAČIMA

BIH

 

Predmet:  JAVNI POZIV ZA POSLOVNU SURADNJU U 2021. GODINI

 

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za raspodjelu sirovina u poslovnoj 2021. godini, br. 01/1-1028/2020. od 22. prosinca 2020, godine, pozivaju se svi drvoprerađivači sa područja BiH koji su zainteresirani za poslovnu suradnju i sklapanje kupoprodajnih ugovora za poslovnu 2021. godinu sa ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres da nam dostave svoje zahtjeve u kojima će navesti količine i vrste drvnih sortimenata za koje su zainteresirani.

Uz zahtjev svi zainteresirani su dužni dostaviti i slijedeće dokumente:

  • Rješenje od nadležnog suda o registraciji poduzeća
  • Uvjerenje o PDV broju
  • Rješenje o bavljenju djelatnošću rezane građe
  • Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenim obvezama sa 31.12.2020. godine
  • Brojeve faxa, telefona i mobitela
  • Broj žiro računa banke s naznakom da se radi o glavnom računu

 

Drvoprerađivači sa područja županije su dužni dostaviti i potvrde od Porezne uprave o broju prijavljenih djelatnika u 2020. godini, za koje su  izmirili obveze za poreze i doprinose sa 31.12.2020. godine, kao i izjavu ukoliko imaju proizvod više faze prerade drveta ili finalni proizvod.

Traženi zahtjevi i dokumenti trebaju biti dostavljeni najkasnije do 31.01.2021. godine.

 

S poštovanjem!

 

                                                                

 

PREDSJEDNIK UPRAVE

DIREKTOR

Mario Mašić, dipl.iur.