Natječaj za izbor i imenovanje direktora i 2 (dva) izvršna direktora

Pregledano: 790, Objavljeno 18.08.2017., Kategorija Novosti

Broj: 01/1-1549/2017

Kupres, 11. kolovoza 2017.godine

 

 

         Na temelju članka 12. Zakona o javnimpoduzećima u Federaciji BiH  («Službene.novine Federacije BiH» broj 8/05, 81/08 i 22/09), članka 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03,34/03 i 65/13) članka 7. Statuta ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres , te Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje  direktora i izvršnih direktora  ŠGD“Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, broj NO-637/2017 od 3. kolovoza 2017. godine, ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

zaizbor i imenovanje  direktora i  2 (dva)  izvršna direktora

  ŠGD“Hercegbosanske šume“d.o.o. Kupres

 

 

Objavljuje se javni natječaj  za izbor i imenovanje  :

  1. Direktora Društva
  2. Izvršni direktor za poslove šumarstva i
  3. Izvršni direktor za poslove financija,računovodstva i komercijale

 

Društvo vodi,zastupa i predstavlja u okviru registrirane djelatnosti Uprava Društva.

Uprava organizirarad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja društvo i odgovora za zakonitost rada poslovanja Društva u okviru ovlaštenja i ograničenja propisanih Statutom i upisanih u sudski registar

 

UpravuDruštva čine direktor Društva kao predsjednik Uprave i dva člana kao izvršni direktori za djelokrug poslova i to:

Izvršnidirektor  za poslove šumarstva,

Izvršnidirektor za poslove financija-računovodstva i komercijale.

 

Upravu društvaimenuje i razrješava Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine društva otvorenim izborom tehnički najkvalificiranijeg kandidata sukladno operativnim i poslovnim potrebama društva.

 

Mandat  direktora Društva je 4 (četiri) godine.

Mandat izvršnihdirektora je 4 (četiri) godine.

Istaosoba može biti ponovo imenovana i za direktora i za izvršne direktore.

 

U Upravu ne možebiti imenovana osoba koja vrši funkciju u političkoj stranci.

 

 

Opis pozicije:

 

Uprava Društva  mjerodavna je zaobavljanje slijedećih poslova i zadataka:

-         organizacijui vođenje poslova društva;

-         izvješćivanje Nadzornog odbora društva;

-         provedbu Statuta i Etičkog kodeksa;

-         izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja;

-         izrada provedbenih propisa za postupak nabave iprovedbu Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine;

-         pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti;

-         imenovanje i razrješenje upravitelja organizacijskihjedinica društva nakon provedenog javnog natječaja;

-         zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika sukladnopostupcima utvrđenim aktima društva i važećim zakonima;

-         zastupanje društva prema trećim osobama;

-         staranje i odgovornost za zakonitost rada društva;

-         distribuciju i implementaciju Etičkog kodeksa udruštvu;

-         obvezati sve odgovorne osobe da postupaju sukladnoEtičkom kodeksu tako što će protiv svih osoba koje krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak;

-         druge poslove neophodne za nesmetano odvijanjeorganizacije i vođenja poslovanja društva.

 

Uvjeti

 

Kandidat za direktora i  izvršne direktore ŠGD «Hercegbosanske šume»d.o.o. Kupres mora ispunjavati:

 

Opće uvjete:

-         da je državljanin BiH;

-         da je stariji od 18 godina, a da nije stariji od65 godina na dan imenovanja;

-         da nije otpušten iz državne službe kao rezultatstegovne mjere na bilo kojoj razini  vlasti u BiH u periodu od tri godine prijeobjavljivanja natječaja;

-         da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratnezločine (članak IX. 1. Ustava BiH);

-         da nije osuđivan za kazneno djelo iz oblasti gospodarskogkriminala, nespojive s  dužnošću u Upravidruštva, pet godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,

-         da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanjeaktivnosti  u nadležnosti Uprave,

-         da nije na funkciji u političkoj stranci;

-         da nije  izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcijaili savjetnik u smislu  Zakona o sukobuinteresa u  organima  vlasti u Federaciji BiH( „Službene novineFederacije BiH“, broj: 70/08);

-         da nije u sukobu interesa u osobnom iliprofesionalnom odnosu sa ŠGD

      «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres;

 

Posebne uvjete:

Zapoziciju pod 1.

-         da ima završenu VSS - VII/1 stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje II ili IIIciklusa Bolonjskog sustava studiranja ;

-         da ima 5  (pet)godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja;

 

Za poziciju pod 2.

-         da ima završenu VSS - VII/1 stupnja stručne spremešumarskog smjera (dipl.ing.šumarstva) ili visoko obrazovanje II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (mag.ing.šumarstva);

-         da ima 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja;

 

Za poziciju pod 3.

-         da ima završenu VSS - VII/1 stupnja stručne spremeekonomskog smjera (dipl.ekonomist) ili visoko obrazovanje II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (mag.ekonomije);

-         da ima 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovimarukovođenja;

 

Plaćai druga materijalna prava direktora i izvršnih direktora utvrdit će se ugovorom između Nadzornog odbora  i direktora  i izvršnih  direktora.

 

Uz  pisane prijave kandidati su obvezni dostavitislijedeće dokumente:

-         izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od  3 (tri) mjeseca;

-         uvjerenje o državljanstvu ne starije od  3 (tri) mjeseca);

-         uvjerenje o prebivalištu  izCIPS-a, ne starije od  3 (tri )mjeseca;

-         ovjerenu kopiju diplome visoke stručne spreme odgovarajućeg stupnja ismjera, a za  diplome stečene izvanobrazovnog sustava Bosne i Hercegovine  nakon 6. travnja 1992. godine i rješenje onostrifikaciji diplome od nadležnog Ministarstva ;

-         da nije osuđivan za kazneno djelo iz oblastigospodarskog kriminala, nespojive s dužnošću u Upravi društva, pet godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,

-         da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanjeaktivnosti  u nadležnosti Uprave,

-         uvjerenje o radnom iskustvu;

-         ovjerena izjavada nijeotpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja, da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH), da nije na funkciji u političkoj stranci, da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u  Federaciji BiH i da nije u sukobu interesa uosobnom ili profesionalnom odnosu sa ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres;

-         kratki životopis i kontakt telefon.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju bitioriginal  ili ovjerene kopije.

 

Nadzorniodbor imenuje povjerenstvo koje provodi javni natječaj za izbor i imenovanje   direktora i izvršnih direktora.

 

Uokviru svoje nadležnosti Povjerenstvo:

-   kandidate na listi sa užim izborom poziva na intervju ( razgovor ).

-  prilikom pozivanja kandidata narazgovor, svaki kandidat koji je ušao u uži izbor mora

    dobiti obrazac u kojem će iznijeti bilokoje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba   

    interesa u slučaju dolaska do njegovogimenovanja.

-  obavlja intervju ( razgovor ) skandidatima koje pozove na intervju, kojim se utvrđuje

    komunikativnost, sposobnost i znanje zaobavljanje dužnosti, sposobnost upravljanja

    ljudskim resursima, poznavanje propisa izakonodavstva u BiH, rezultate ostvarene u

    prethodnom periodu.

 

Natemelju obavljenih razgovora sa kandidatima i na temelju u cijelosti dokumentiranih odluka svakog člana povjerenstva, povjerenstvo putem pismene preporuke predlaže  listu s najboljimkandidatima.

Listas najboljim kandidatima  se dostavljaNadzornom odboru.

 

Natječajza izbor i imenovanje direktora i dva (2) izvršna direktora  ŠGD“Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres  objavit će se u dnevnim novinama „Večernjilist“ i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i web stranici Društva .

Rokza podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

Prijavesa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom «prijava na natječaj za  direktora i dva (2)  izvršna direktora »- ne otvarati.

 

Nepravovremenei nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

 

PREDSJEDNIK  UPRAVE

v.d. DIREKTOR

Branko Ivković, dipl.oec.